Ekumenický1. Kronická26

1. Kronická

Vrátnici a rôzni úradníci1 K oddielom vrát­nikov pat­rili: z Kórachovcov: Ásafovec Mešelem­ja, syn Kóreho. 2 Synovia Mešelem­jovi boli: pr­vorodený Zekar­ja, druhý Jedíael, tretí Zebad­ja, štvr­tý Jat­níel, 3 piaty Élam, šies­ty Jehóchanan, sied­my El­jehóenaj. 4 Synovia Obéd-Edóma: pr­vorodený Šemaja, druhý Józabad, tretí Jóach, štvr­tý Sákar, piaty Ne­taneel, 5 šies­ty Am­míel, sied­my Jis­sákar, ôs­my Pe­ul­letaj; Boh ho totiž požeh­nal. 6 Jeho synovi Šemajovi sa narodili synovia, ktorí zau­jali vedúce po­stavenie v rodinách, lebo to boli udat­ní hr­dinovia. 7 Synovia Šemajovi: Ot­ni, Refáel, Obéd, El­zábad a jeho bratia Elíhu a Semak­ja, boli to udat­ní muži. 8 Tí všet­ci po­chádzali z Obéd-Edómčanov. Oni sami aj ich synovia a bratia boli udat­ní muži, schop­ní služby. Bolo ich šesťdesiatd­va Obéd-Edómčanov. 9 Mešelem­ja mal osem­násť udat­ných synov a bratov. 10 Merári­ovec Chósa mal syna Šim­riho, predáka, hoci nebol pr­vorodený, otec ho do­sadil za predáka, 11 Chil­kiju druhého, Tebal­ju tretieho, Zekar­ju štvr­tého. Všet­kých synov a bratov Chósových bolo trinásť. 12 Tieto od­diely vrát­nikov, predáci mužs­tva, ako aj ich bratia, mali po­vin­nosť konať strážnu službu v Hospodinovom dome. 13 O každú bránu sa losovalo po rodinách, či bola málo, alebo veľmi počet­ná. 14 Lós o východnú bránu pri­padol Šelem­jovi. Keď losovali, Zekar­jovi, jeho synovi a múd­remu porad­covi, pri­pad­la lósom sever­ná brána, 15 Obéd-Edómovi južná brána a jeho synom skladis­ko, 16 Šup­pímovi a Chósovi západ­ná brána Šal­leket, od­kiaľ vy­stupuje ces­ta na­hor. Stráž stála vedľa stráže. 17 Na východ­nej strane bolo šesť levitov, na sever­nej strane den­ne štyria, na južnej den­ne štyria, pri skladis­ku dvaja, 18 pri Par­bare na západe: štyria na ces­te a dvaja pri Par­bare. 19 To boli od­diely vrát­nikov, zo­stavené z Kórachovcov a Merári­ov­cov. 20 Ich bratia leviti spravovali zásoby Božieho domu a za­svätené po­klady. 21 Po­tom­kovia Geršónov­ca Laedána, predáci Laedánových rodín, sú Jechíelov­ci. 22 Synovia Jechíelov­cov Zétam a jeho brat Joel spravovali po­klady Hos­podinov­ho domu. 23 Am­rámov­com, Jis­hárov­com, Heb­ronov­com a Uzzíelov­com 24 bol pred­stavený nad po­klad­mi Šebúel, syn Geršómov, vnuk Mojžišov. 25 Jeho brat Elíezer mal synov: Rechab­ju, Ješaju, Jórama, Zik­riho a Šelomóta. 26 Ten Šelomót a jeho bratia spravovali všet­ky za­svätené po­klady, ktoré za­svätili kráľ Dávid, predáci rodín, tisíc­nici, stot­níci a iní velitelia voj­ska. 27 Čo po­chádzalo z vojnovej koris­ti, to za­svätili pre úd­ržbu Hos­podinov­ho domu. 28 Všet­ko, čo za­svätil videc Samuel, Kíšov syn Saul, Nérov syn Ab­nér a Cerújin syn Jóab, každý za­svätený dar spravoval Šelomót s bratmi. 29 Jis­hárov­ci, Kenan­ja a jeho synovia, boli určení na mimoch­rámovú čin­nosť v Izraeli, a to ako úrad­níci a sud­covia. 30 Heb­rončania, Chašab­ja a jeho bratia, tisíc­sedem­sto udat­ných mužov, zod­povedali za správu Iz­raela na západ od Jor­dána, za všet­ky záležitos­ti Hos­podina a za službu kráľovi. 31 Heb­rončania: predákom ich rodov a rodín bol Jerija. V štyridsiatom roku Dávidovej vlády pri ich pre­vier­ke sa zis­tilo, že sú medzi nimi v gileádskom Jázere udat­ní hr­dinovia. 32 Mal bratov, dvetisíc­sedem­sto udat­ných rodin­ných predákov. Tých ustanovil kráľ Dávid nad Rúbenov­cami, Gádov­cami a polo­vicou kmeňa Menašše vo všet­kých veciach Božích a kráľov­ských.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček