Ekumenický1. Kronická25

1. Kronická

Chrámoví speváci1 Dávid s vedúcimi služby vy­členil na zvlášt­nu úlohu nie­ktorých Ásafov­cov, Hémanov­cov a Jedutúnov­cov, ktorí za sprievodu citár, hárf a cim­balov prorokovali. Zo­znam mužov, vy­konávajúcich túto službu: 2 z Ásafovcov: Za­kkúr, Jozef, Ne­tan­ja, Asaréla. Synovia Ásafovi boli pod­riadení Ásafovi, ktorý na po­kyn kráľa prorokoval. 3 Z Jedutúna: jeho synovia boli: Gedal­ja, Ceri, Ješaja, Chašab­ja a Mat­tit­ja, šies­ti. Pod­liehali svoj­mu ot­covi Jedutúnovi, ktorý prorokoval za sprievodu citary na chválu a oslavu Hos­podina. 4 Z Hémana: jeho synovia boli: Buk­kija, Mat­tan­ja, Uzzíel, Šebúel, Jerimót, Chanan­ja, Chanáni, Elíata, Gid­dal­ti, Rómam­ti-Ezer, Jošbekáša, Mal­lóti, Hótir, Machaziót. 5 Tí všet­ci boli synovia kráľov­ho vid­ca Hémana, aby podľa Božieho slova zvelebovali jeho moc. Boh dal Hémanovi š­tr­násť synov a tri dcéry. 6 Všet­ci títo vy­stupovali pod vedením svoj­ho otca pri speve v Hospodinovom dome za sprievodu cim­balov, hárf a citár, pri chrámovej boho­službe z poverenia kráľa. Toľko o Ásafovi, Jedutúnovi a Hémanovi. 7 Ich počet spolu s ich brat­mi, školenými spevák­mi na počesť Hos­podina, vy­kazoval dve­sto­osem­desiatosem. 8 O poradie služby losovali, a to začiatočník i skúsený, maj­ster i žiak. 9 Pr­vý lós vy­šiel na Ásafov­ca Jozefa, na neho, na jeho synov a bratov, na dvanás­tich. 10 Tretí na Za­kkúra, na jeho synov a bratov, na dvanás­tich. 11 Štvr­tý na Jic­riho, na jeho synov a bratov, na dvanás­tich. 12 Piaty na Ne­tan­ju, na jeho synov a bratov, na dvanás­tich. 13 Šies­ty na Buk­kiju, na jeho synov a bratov, na dvanás­tich. 14 Sied­my na Jesarélu, na jeho synov a bratov, na dvanás­tich. 15 Ôs­my na Ješaju, na jeho synov a bratov, na dvanás­tich. 16 Deviaty na Mat­tan­ju, na jeho synov a bratov, na dvanás­tich. 17 Desiaty na Šimeiho, na jeho synov a bratov, na dvanás­tich. 18 Jedenás­ty na Azareela, na jeho synov a bratov, na dvanás­tich. 19 Dvanás­ty na Chašab­ju, na jeho synov a bratov, na dvanás­tich. 20 Trinás­ty na Šúbaela, na jeho synov a bratov, na dvanás­tich. 21 Š­tr­nás­ty na Mat­tit­ju, na jeho synov a bratov, na dvanás­tich. 22 Pät­nás­ty na Jeremóta, na jeho synov a bratov, na dvanás­tich. 23 Šest­nás­ty na Chanan­ju, na jeho synov a bratov, na dvanás­tich. 24 Sedem­nás­ty na Jošbekášu, na jeho synov a bratov, na dvanás­tich. 25 Osem­nás­ty na Chanániho, na jeho synov a bratov, na dvanás­tich. 26 Devät­nás­ty na Mal­lótiho, na jeho synov a bratov, na dvanás­tich. 27 Dvad­siaty na Elij­jatu, na jeho synov a bratov, na dvanás­tich. 28 Dvad­siaty pr­vý na Hótira, na jeho synov a bratov, na dvanás­tich. 29 Dvad­siaty druhý na Gid­dal­tiho, na jeho synov a bratov, na dvanás­tich. 30 Dvad­siaty tretí na Machazióta, na jeho synov a bratov, na dvanás­tich. 31 Dvad­siaty štvr­tý na Rómam­ti-Ezera, na jeho synov a bratov, na dvanás­tich.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček