Ekumenický1. Kronická22

1. Kronická

1 Dávid vy­hlásil: Toto bude dom Hos­podina, Boha, a tu bude mať Iz­rael ol­tár na spaľované obety. Prípravy na stavbu chrámu2 Dávid dal sú­strediť cudzin­cov, ktorí boli v Izraeli, a určil ľudí na ok­resávanie kamen­ných kvád­rov na stav­bu Božieho domu. 3 Dávid za­ob­staral množs­tvo železa na klin­ce do krídel brán i na skoby, množs­tvo bron­zu, ktoré sa nedalo od­vážiť, 4 a ne­smier­ne veľa céd­rového dreva. Sidončania a Týrčania totiž do­dávali Dávidovi mnoho céd­rového dreva. 5 Dávid po­vedal: Môj syn Šalamún je ešte ne­skúsený mladík, dom však, ktorý sa má po­staviť Hos­podinovi, treba vy­budovať tak, aby vzbudzoval ob­div a nád­heru vo všet­kých krajinách. Musím na to urobiť príp­ravy. Dávid za­ob­staral ešte pred svojou sm­rťou množs­tvo materiálu. 6 Po­tom si za­volal syna Šalamúna a pri­kázal mu po­staviť dom Hos­podinovi, Bohu Iz­raela. 7 Dávid hovoril svoj­mu synovi Šalamúnovi: Sám som po­mýšľal po­staviť dom menu Hos­podina, svoj­ho Boha. 8 Hos­podin mi však vy­čítal: Prelial si veľa krvi a zviedol ur­put­né boje. Ne­po­stavíš dom môj­mu menu, lebo si predo mnou prelial veľa krvi na zem. 9 Narodí sa ti však syn, ktorý prinesie po­koj. Zais­tím mu mier od všet­kých jeho okolitých ne­priateľov. Veď sa bude volať Šalamún. Za jeho vlády dám Iz­raelu mier a spokoj­nosť. 10 On po­staví môj­mu menu dom. Bude mi synom a ja jemu ot­com. Jeho kráľov­ský trón nad Iz­raelom na­trvalo upev­ním. 11 Teraz, syn môj, nech ťa sprevádza Hos­podin, aby si ús­pešne vy­budoval dom Hos­podina, svoj­ho Boha, ako o tebe po­vedal. 12 Len nech ti dá Hos­podin múd­rosť a um. Nech ťa ustanoví nad Iz­raelom, aby si za­chovával zákon Hos­podina, svoj­ho Boha. 13 Ús­pech do­siah­neš vtedy, keď budeš dbať na pl­nenie ustanovení a práv­nych pred­pisov, ktoré vy­dal Hos­podin Mojžišovi pre Iz­rael. Buď sil­ný a od­vážny! Neboj sa a ne­strachuj! 14 Na­priek svojim trápeniam som za­ob­staral pre Hos­podinov dom stotisíc talen­tov zlata, milión talen­tov strieb­ra a množs­tvo bron­zu a železa, ktoré sa nedá zvážiť, takže je toho hoj­nosť. Za­dovážil som i drevo a kamene. K tomu musíš ešte pri­dať. 15 Máš pri sebe mnohých remesel­níkov: kamenárov, tesárov a rôz­nych maj­strov na každú prácu. 16 Zlata, strieb­ra, bron­zu a železa je ne­spočet­né množs­tvo. Daj sa do práce a Hos­podin nech je s tebou! 17 Nato vy­zval Dávid všet­kých iz­rael­ských hod­nos­tárov, aby boli jeho synovi Šalamúnovi nápomoc­ní: 18 Hos­podin, váš Boh, je s vami a zais­til vám mier od okolia, lebo mi vy­dal do moci obyvateľov krajiny, ktorá musí po­slúchať Hos­podina a jeho ľud. 19 Teraz sa srd­com a celou bytosťou za­meraj­te na hľadanie Hos­podina, svoj­ho Boha. Daj­te sa do stav­by svätyne Hos­podina, Boha, aby sa prenies­la ar­cha Hos­podinovej zmluvy i po­svät­né nábožen­ské pred­mety do domu, ktorý sa má po­staviť na počesť Hos­podinov­ho mena.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček