Ekumenický1. Kronická20

1. Kronická

Dobytie Rabby1 Na­sledujúceho roku, v období kráľov­ských výp­rav, viedol Jóab ozb­rojené sily a spus­tošil krajinu Amónčanov. Po­tom prišiel k Rabbe a dobyl ju. Kým sa Dávid zdržiaval v Jeruzaleme, Jóab ju po dobytí zrúcal. 2 Dávid sňal z hlavy ich kráľa korunu, ktorej zlato vážilo asi talent a bol v nej drahokam. Do­stala sa na hlavu Dávida. Z mesta od­vliekol úžas­nú korisť. 3 Ľud, ktorý tam bol, vy­viedol von a pri­delil k pílam, želez­ným čakanom a k sekerám. Tak naložil Dávid so všet­kými amón­skymi mes­tami. Po­tom sa so všet­kým ľudom vrátil do Jeruzalema. Dávidove víťazstvá nad Filištíncami4 Ne­skôr došlo pri Gézeri k boju proti Filištín­com. Vtedy Sib­bekaj z Chúše za­bil Safa, po­tom­ka ob­rov, a tak boli Filištín­ci po­korení. 5 V ďalšom boji proti Filištín­com za­bil Jaírov syn El­chánan Lach­miho, brata Goliáša z Gátu, ktorého drevená časť kopije bola ako tkáčs­ky návoj. 6 V inom boji, ktorý sa viedol pri Gáte, bol aj oz­rut­ný muž, čo mal po šesť, do­ved­na dvad­saťštyri prs­tov. I ten po­chádzal z obrov. 7 Keď však hanobil Iz­rael, za­bil ho Jonatán, syn Šimeu, Dávidov­ho brata. 8 Tí po­chádzali z obrov v Gáte. Pad­li rukou Dávida a jeho služob­níkov.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček