Ekumenický1. Kronická10

1. Kronická

Saulova smrť1 Filištín­ci bojovali proti Iz­raelu. Iz­raeliti sa dali pred Filištín­cami na útek a ranení popadali na vr­chu Gil­bóa. 2 Filištín­ci pát­rali po Sau­lovi a po jeho synoch a za­bili mu synov Jonatána, Abínadaba a Mal­kíšuu. 3 Keď sa vy­os­tril útok proti Sau­lovi, prek­vapili ho luko­strel­ci a zranili. 4 Vtedy pri­kázal Saul svoj­mu zbroj­nošovi: Vy­tas meč a pre­bod­ni ma ním, aby ma títo ne­ob­rezan­ci, až prídu, ne­zne­uc­tili. Zbroj­noš sa však zdráhal, lebo sa veľmi bál. Nato sa meča chopil Saul a na­bodol sa naň. 5 Keď jeho zbroj­noš videl, že Saul je mŕt­vy, na­bodol sa na meč aj on a zo­mrel. 6 Za­hynul Saul, jeho traja synovia, celý jeho dom; za­hynuli súčas­ne. 7 Keď všet­ci Iz­raeliti, čo bývali v údolí, videli, že bojov­níci utekajú a že za­hynul Saul a jeho synovia, opus­tili svoje mes­tá a ušli. Nato prišli Filištín­ci a usadili sa v nich. 8 Na druhý deň prišli Filištín­ci ob­rať po­bitých a našli Sau­la i jeho synov, pad­lých na vr­chu Gil­bóa. 9 Vy­zliek­li ho, vzali jeho hlavu i výzb­roj a dali kolovať po filištín­skej krajine, aby s novinou obo­známili svoje mod­ly a ľud. 10 Jeho výzb­roj uložili v dome svoj­ho boha a jeho leb­ku na­stok­li v dome Dágonovom. 11 Keď všet­ci obyvatelia Jábeš-Gileádu počuli, čo všet­ko urobili Filištín­ci Sau­lovi, 12 po­brali sa všet­ci od­vážni, vzali mŕt­ve telo Sau­la i jeho synov a prenies­li ich do Jábeša. Ich po­zos­tat­ky po­chovali v Jábeši pod cerom a pos­tili sa sedem dní. 13 Tak skonal Saul pre svoju ne­ver­nosť voči Hos­podinovi, lebo nezachovával jeho slovo, a aj pre­to, že sa domáhal rady u ducha zo­snulého. 14 Keďže nehľadal radu u Hospodina, vy­dal ho na sm­rť a kráľov­stvo pre­viedol na Izajov­ho syna Dávida.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček