Ekumenický1. Kronická23

1. Kronická

Zadelenie kňazov, levitov a úradníkov1 Keď Dávid zo­starol a mnoho prežil, ustanovil svoj­ho syna Šalamúna za kráľa nad Iz­raelom. 2 Zhromaždil všet­kých iz­rael­ských hod­nos­tárov, kňazov a levitov. 3 Spočítali levitov od trid­saťročných na­hor. Ich počet bol trid­saťosem­tisíc mužov. 4 Dávid po­vedal: Z nich som po­veril riadením služby Hos­podinov­ho domu dvad­saťštyritisíc, úrad­níkov a sud­cov šesťtisíc, 5 vrát­nikov štyritisíc a spevákov štyritisíc, tí mali chváliť Hos­podina a hrať na nás­trojoch, ktoré som zhotovil. 6 Dávid ich za­delil do tried podľa Léviho synov: Geršóna, Keháta a Meráriho. 7 Ku Geršónov­com pat­rili: Laedán a Šimei. 8 Synovia Laedánovi: predák Jechíel, Zétam a Jo­el, traja. 9 Synovia Šimeiho: Šelomót, Chazíel a Háran, traja. Tí boli predák­mi Laedánových rodín. 10 Synovia Šimeiho: Jachat, Zíza, Jeúš a Bería. To boli štyria synovia Šimeiho. 11 Jachat bol predákom, Zíza druhým, Jeúš a Bería ne­op­lývali syn­mi, takže tvorili jed­nu rodinu, jed­nu triedu. 12 Synovia Kehátovi: Am­rám, Jis­hár, Heb­ron a Uzzíel, štyria. 13 Synovia Am­rámovi: Áron a Mojžiš. Áron mal i so svojimi syn­mi za úlohu ud­ržiavať ne­pres­taj­ne v posvätnom stave veľs­vätyňu, páliť tymian pred Hos­podinom, po­sluhovať mu a v jeho mene stále požeh­návať. 14 Synovia Božieho muža Mojžiša boli pri­počítaní ku kmeňu Lévi. 15 Synovia Mojžišovi boli Geršóm a Elíezer. 16 Synom Geršóma bol predák Šebúel. 17 Synom Elíezera bol predák Rechab­ja. Iných synov Elíezer ne­mal, zato Rechab­ja ich mal veľa. 18 Syn Jis­hárov: predák Šelomít. 19 Synovia Heb­ronovi: predák Jerija, druhý Amar­ja, tretí Jachazíel, štvr­tý Jekameám. 20 Synovia Uzzíela: predák Míka, druhý Jiššija. 21 Synovia Meráriho: Mach­li a Múši. Synovia Mach­liho: Eleazár a Kíš. 22 Eleazár zo­mrel bez synov, mal iba dcéry. Tie si po­brali Kíšov­ci, ich príbuz­ní. 23 Synovia Múšiho: Mach­li, Éder, Jeremót, traja. 24 To boli synovia Léviho podľa jed­not­livých rodín, rodin­ní predáci, ako boli za­radení v mennom zo­zname ich prís­lušníkov, za­mest­naných v službe domu Hos­podina od dvad­saťročných na­hor. 25 Dávid totiž po­vedal: Hos­podin, Boh Iz­raela, dožičil svoj­mu ľudu mier a na­trvalo sa usíd­lil v Jeruzaleme. 26 Leviti už ne­musia nosiť príbytok a rôz­ne pred­mety k jeho službe. 27 Podľa po­sled­ných úp­rav Dávida sa totiž do stavu levitov za­počítavali iba dvad­saťroční a starší. 28 Ich po­vin­nosťou bude po­máhať Áronov­com v službe Hos­podinov­ho domu, do­zerať na ná­dvoria, na komory, ud­ržiavať čis­totu všet­kého svätého, do­hliadať na boho­služob­né úkony v chráme, 29 ďalej starať sa o predkladané chleby, o jemnú múku, o pokrmovú obetu, o nekvasené plac­ky, o panvicu, o miesenie ces­ta a o rôzne duté a dĺžkové miery. 30 Každé ráno majú na­stúpiť na oslavu a chválu Hos­podina, podob­ne večer, 31 na každé prinášanie spaľovaných obiet pre Hos­podina, a to cez soboty, na nov­mesiace a na sviat­ky v takom počte, ako to požaduje pred­pis o obetách. Majú ustavične slúžiť pred Hos­podinom, 32 starať sa o službu v stane stretávania, ako i vo svätyni, a ob­sluhovať svojich bratov Áronov­cov pri službe v Hospodinovom dome.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček