Ekumenický1. Kronická13

1. Kronická

Prevážanie Hospodinovej archy1 Dávid mal poradu s tisícnikmi, stot­ník­mi a všet­kými náčel­ník­mi. 2 Po nej na­vrhol celému zhromaždeniu Iz­raela: Ak s tým sú­hlasíte a ak je to i vôľa Hos­podina, nášho Boha, rozh­lásili by sme po po­sloch os­tat­ným našim bratom v rôznych krajoch Iz­raela — zároveň i kňazom a levitom na ich pas­tvinách —, aby sa k nám zhromaždili. 3 Prenesieme k nám ar­chu nášho Boha, lebo za Sau­lových čias sme o ňu nejavili záujem. 4 Celé zhromaždenie s tým sú­hlasilo, lebo ten ná­vrh všetok ľud po­kladal za správ­ny. 5 Dávid zhromaždil celý Iz­rael od Egypt­ského po­toka až po ob­lasť Chamátu, aby prenies­li Božiu ar­chu z Kirjat-Jearíma. 6 Dávid sa vy­bral s celým Iz­raelom do Baály, inak do Kir­jat-Jearíma v Judsku, aby stadiaľ vy­nies­li ar­chu Boha, Hos­podina, ktorý sa volá Tróniaci nad cherub­mi. 7 Božiu ar­chu pre­vážali na novom voze z domu Abínadabov­ho. Uzza a Ach­jo riadili voz. 8 Dávid a celý Iz­rael tan­covali pred Bohom, ako len vládali za spevov a zvuku citár, hárf, bub­nov, cim­balov a trúb. 9 Keď prišli ku Kídonov­mu hum­nu, Uzza vy­strel ruku, aby za­držal ar­chu, lebo jej hrozilo, že ju voly pre­vrh­nú. 10 Vtedy sa roz­hneval Hos­podin na Uzzu a za­bil ho, lebo vy­strel ruku na ar­chu. Zo­mrel tam pred Bohom. 11 Dávida zronilo, že Hos­podin pre­tr­hol Uzzovi život, pre­to sa do­dnes to mies­to nazýva Uzzova trh­lina. 12 V ten deň do­stal Dávid strach z Boha a po­vedal: Ako len do­pravíme k sebe Božiu ar­chu? 13 Ani ju nedal preniesť k sebe do Dávidov­ho mes­ta, ale ju uložil v dome Gátčana Obéd-Edóma. 14 Tak zo­stala Božia ar­cha tri mesiace v dome Obéd-Edóma. Hos­podin požeh­nával jeho domác­nosť i všet­ko, čo mal.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček