Ekumenický1. Kronická6

1. Kronická

1 Synovia Léviho: Geršóm, Kehát, Merári. 2 Toto sú mená Geršómových synov: Lib­ni a Šimei. 3 Synovia Kehátovi: Am­rám, Jis­hár, Heb­ron a Uzzíel. 4 Synovia Meráriho: Mach­li a Múši. Toto sú rody Léviho podľa ich rodín: 5 Geršómov syn Lib­ni, jeho syn Jachat, jeho syn Zim­ma, 6 jeho syn Jóach, jeho syn Id­do, jeho syn Zerach, jeho syn Je­ot­raj. 7 Synovia Kehátovi: jeho syn Am­mínadab, jeho syn Kórach, jeho syn As­sír, 8 jeho syn El­kána, jeho syn Eb­jásaf, jeho syn As­sír, 9 jeho syn Tachat, jeho syn Uríel, jeho syn Uzzija, jeho syn Šául. 10 Synovia El­kánovi: Amásaj a Achímot, 11 jeho syn El­kána, jeho syn Cófaj, jeho syn Na­chat, 12 jeho syn Elíab, jeho syn Jerochám, jeho syn El­kána, jeho syn Samuel. 13 Synovia Samuelovi: pr­vorodený Joel a druhý Abija. 14 Synovia Meráriho: Mach­li, jeho syn Lib­ni, jeho syn Šimei, jeho syn Uzza, 15 jeho syn Šimea, jeho syn Chag­gija, jeho syn Asája. 16 Tým­to zveril Dávid vedenie spevu v Hospodinovom dome, od­kedy tam spočinula ar­cha. 17 Pri speve sa konala služba pred príbyt­kom stanu stretávania, kým ne­po­stavil Šalamún v Jeruzaleme Hos­podinov dom. Do služby na­stupovali podľa svoj­ho poriad­ku. 18 Do služby na­stupovali so svojimi syn­mi títo: zo synov Kehátových: spevák Héman, syn Jo­ela, syna Samuela, 19 syna El­kánu, syna Jerocháma, syna Elíela, syna Tóacha, 20 syna Cúfu, syna El­kánu, syna Machata, syna Amásaja, 21 syna El­kánu, syna Jo­ela, syna Azar­ju, syna Cefan­ju, 22 syna Tachata, syna As­síra, syna Eb­jásafa, syna Kóracha, 23 syna Jis­hára, syna Keháta, syna Léviho, syna Iz­raelov­ho. 24 Jeho brat Ásaf mu stál po pravici, bol synom Berek­ju, syna Šimeu, 25 syna Míkaela, syna Baaséju, syna Mal­kiju, 26 syna Et­niho, syna Zeracha, syna Adáju, 27 syna Étana, syna Zim­mu, syna Šimeiho, 28 syna Jachata, syna Geršóma, syna Léviho. 29 Synovia Meráriho, ich brata, stáli po ľavici: Étan, syn Kíšiho, syna Ab­diho, syna Mal­lúka, 30 syna Chašab­ju, syna Amac­ju, syna Chil­kiju, 31 syna Am­ciho, syna Bániho, syna Šemera, 32 syna Mach­liho, syna Múšiho, syna Meráriho, syna Léviho. 33 Ich bratia leviti boli určení na roz­ličnú službu v príbytku Božieho domu. 34 Áron a jeho synovia za­paľovali obetu na ol­tári pre spaľované obety a pálili tymian na kadid­lovom ol­tári. Konali vo veľs­vätyni všet­ky ob­rady na zmierenie pre Iz­rael, pres­ne tak, ako to pri­kázal Boží služob­ník Mojžiš. 35 Toto sú synovia Áronovi: jeho syn Eleazár, jeho syn Pin­chás, jeho syn Abíšua, 36 jeho syn Buk­ki, jeho syn Uzzi, jeho syn Zerach­ja, 37 jeho syn Merajót, jeho syn Amar­ja, jeho syn Achítub, 38 jeho syn Cádok, jeho syn Achímaac. 39 Toto sú ich síd­la pri stanových príbyt­koch na ich území: Losovaním pri­pad­li kehátov­skému rodu Áronov­cov: 40 Heb­ron v Judsku s príslušnými pas­tvinami. 41 Mest­ské pole však s priľahlými osadami dali Kálebovi, synovi Jefun­neho. 42 Ďalej dali synom Áronovým útočis­kové mes­tá: Heb­ron a Lib­nu s príslušnými pas­tvinami, Jat­tír, Eštemóu s príslušnými pas­tvinami, 43 Chílez s príslušnými pas­tvinami, Debír s príslušnými pas­tvinami, 44 Ášan s príslušnými pas­tvinami, Bét-Šemeš s príslušnými pas­tvinami. 45 Od kmeňa Ben­jamín im pri­pad­la Geba s príslušnými pas­tvinami, Álemet s príslušnými pas­tvinami, Anatót s príslušnými pas­tvinami. Všet­kých miest, ktoré pri­pad­li ich rodom, bolo trinásť. 46 Os­tat­né rody Kehátov­cov do­stali lósom desať miest z polovice kmeňa Menašše. 47 Geršómov­com pre ich rody pri­pad­lo z kmeňov Jis­sákar, Ašér, Naf­táli a z kmeňa Menašše v Bášane trinásť miest. 48 Pre rody Merári­ov­cov pri­pad­lo lósom z kmeňov Rúben, Gád a Zebúlun dvanásť miest. 49 Tak dali Iz­raeliti Lévi­ov­com mes­tá s príslušnými pas­tvinami. 50 Tieto zvlášť vy­značené mes­tá im lósom pri­delili z kmeňov Júdov­cov, Šimeónov­cov a Ben­jamínov­cov. 51 Prís­lušníci kehátov­ských rodov mali mes­tá na území Ef­rajimov­cov. 52 Pri­delili im útočis­kové mes­tá Síchem s príslušnými pas­tvinami v Efrajimskom po­horí, Gézer s príslušnými pas­tvinami, 53 Jok­meám s príslušnými pas­tvinami, Bét-Chorón s príslušnými pas­tvinami, 54 Aj­jalón s príslušnými pas­tvinami, Gát-Rim­món s príslušnými pas­tvinami. 55 Z polovice kmeňa Menašše do­stali os­tat­né rody Kehátov­cov Áner s príslušnými pas­tvinami a Bileám s príslušnými pas­tvinami. 56 Geršómov­ské rody do­stali od druhej polo­vice kmeňa Menašše Gólan v Bášane s príslušnými pas­tvinami a Aštarót s príslušnými pas­tvinami, 57 od kmeňa Jis­sákar Kedeš s príslušnými pas­tvinami, Dáberat s príslušnými pas­tvinami, 58 Rámot s príslušnými pas­tvinami a Ánem s príslušnými pas­tvinami, 59 od kmeňa Ašér Mášal s príslušnými pas­tvinami, Ab­dón s príslušnými pas­tvinami, 60 Chúkok s príslušnými pas­tvinami a Rechób s príslušnými pas­tvinami, 61 od kmeňa Naf­táli: Kedeš v Galilei s príslušnými pas­tvinami, Cham­món s príslušnými pas­tvinami a Kir­jatajim s príslušnými pas­tvinami. 62 Os­tat­ní Merári­ov­ci do­stali od kmeňa Zebúlun Rim­món s príslušnými pas­tvinami a Tábor s príslušnými pas­tvinami. 63 Za Jor­dánom pri Jerichu, východ­ne od Jor­dána, od kmeňa Rúben do­stali: Becer na púšti s príslušnými pas­tvinami, Jah­cu s príslušnými pas­tvinami, 64 Kedemót s príslušnými pas­tvinami a Méfaat s príslušnými pas­tvinami, 65 od kmeňa Gád: Rámot-Gileád s príslušnými pas­tvinami, Machanajim s príslušnými pas­tvinami, 66 Chešbón s príslušnými pas­tvinami a Jázer s príslušnými pas­tvinami.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček