Ekumenický1. Kronická11

1. Kronická

Dávid kráľom celého Izraela1 Celý Iz­rael sa zišiel k Dávidovi do Heb­ronu a vy­hlásil: Sme pred­sa tvoja kosť a tvoje telo. 2 Ty si viedol Iz­rael pri výp­rave i ná­vrate aj pred­tým, než sa stal Saul kráľom, aj vtedy, keď kraľoval. Hos­podin, tvoj Boh, ti po­vedal: Ty budeš spravovať môj iz­rael­ský ľud a staneš sa jeho voj­vod­com. 3 Všet­ci starší Iz­raela prišli ku kráľovi do Heb­ronu, kde s nimi uzav­rel Dávid pred Hos­podinom zmluvu. Nato po­mazali Dávida za kráľa nad Iz­raelom podľa Hos­podinov­ho slova, vy­riek­nutého Samuelom. Dobytie Jeruzalema4 Dávid sa s celým Iz­raelom odo­bral k Jeruzalemu, ktorý sa pred­tým volal Jebús; jeho územie obývali Jebúseji. 5 Obyvatelia Jebúsu po­vedali Dávidovi: Sem sa nedos­taneš! Dávid však dobyl pev­nosť Si­on, inak Dávidovo mes­to. 6 Vtedy po­vedal Dávid: Kto pr­vý porazí Jebúsejov, stane sa hlav­ným veliteľom. Pr­vý vy­stúpil Cerújin syn Jóab a stal sa hlav­ným veliteľom. 7 Dávid sa usíd­lil v pevnosti, pre­to mes­to na­zvali podľa Dávida. 8 Do­okola od Mil­la až po ob­vodové múry zbudoval mes­to. Ostatok mes­ta ob­novil Jóab. 9 Tak sa Dávid čoraz viac vzmáhal a Hos­podin zá­stupov bol s ním. Dávidovi hrdinovia10 Toto sú hlav­ní hr­dinovia Dávida, ktorí sa spolu s celým Iz­raelom za­sadili o to, aby ho uvied­li do hod­nos­ti kráľa nad Iz­raelom podľa Hos­podinov­ho slova o Izraeli. 11 Toto je zo­znam Dávidových hr­dinov: Jášobeám, syn Chak­móniho, predák z trojice hr­dinov. Ten sa oháňal kopijou proti trom stov­kám mužov, ktorých pre­bodol v jednom boji. 12 Ďalší bol Achóchej Eleazár, syn Dódov. Pat­ril k trojici hr­dinov. 13 On bol s Dávidom v Pas-Dam­míme, keď sa tam Filištín­ci zhromažďovali na boj. Bolo tam políčko, ob­siate jačmeňom. Keď ľud utekal pred Filištín­cami, 14 on sa po­stavil do stredu toho políčka, uhájil ho, a vtedy Iz­raeliti porazili Filištín­cov. Tak do­pomohol Hos­podin k veľkému víťazs­tvu. 15 Raz prišli traja z tridsiatich predákov k Dávidovi na skalu pri jas­kyni Adul­lám. Filištín­ske voj­sko vtedy táborilo v údolí Refájim. 16 Dávid bol práve v pevnosti, keď sa filištín­ska po­sád­ka na­chádzala v Betleheme. 17 Tu za­chvátila Dávida žiadosť a po­vedal: Kto ma na­pojí vodou zo stud­ne, ktorá je v Betleheme pri bráne? 18 Tí traja sa pre­bojovali filištín­skym táborom, načreli vody zo stud­ne, ktorá je v bráne Bet­lehema, vzali ju a prinies­li Dávidovi. Dávid ju však nech­cel piť, ale vy­lial ju ako obetu Hos­podinovi. 19 Po­vedal: Nech ma Boh chráni, aby som to urobil! Mám azda piť krv tých­to mužov? Veď s nasadením vlast­ných životov ju prinies­li. A nech­cel ju piť. To vy­konali tí traja hr­dinovia. 20 Jóabov brat Abšaj bol predákom medzi trid­siatimi. Oháňal sa kopijou proti trom stov­kám mužov, ktorých po­bil, a bol po­vest­ný medzi trid­siatimi. 21 Medzi trid­siatimi požíval úc­tu a bol ich vod­com, no oným trom sa ne­vyrov­nal. 22 Jehójadov syn Benája, udat­ný muž, bohatý na skut­ky, po­chádzal z Kabceela. On za­bil dvoch moáb­skych hr­dinov. Jed­ného dňa, keď snežilo, zišiel do jamy a za­bil leva. 23 Za­bil aj oz­rut­ného Egypťana, vy­sokého päť lakťov. Hoci mal Egypťan v ruke kopiju ako tkáčs­ky návoj, prišiel k nemu len s palicou, vy­tr­hol mu kopiju z ruky a za­bil ho ňou. 24 To vy­konal Jehójadov syn Benája a pre­slávil sa tak medzi trid­siatimi hr­dinami. 25 Medzi trid­siatimi požíval úc­tu, ale onej troj­ici sa ne­vyrov­nal. Dávid ho ustanovil za veliteľa svojej teles­nej stráže. 26 Ďalšími udat­nými hr­dinami boli: Jóabov brat Asáel, Dódov syn El­chánan z Betlehema, 27 Šam­mót Charód­sky, Chelec z Pelónu, 28 Ik­kéšov syn Íra z Tekóy, Abíezer z Anatótu, 29 Sib­bekaj z Chúše, Ílaj z Achóchu, 30 Mah­raj z Netófy, Baanov syn Chéled z Netófy, 31 Ríbajov syn Ítaj z benjamínskej Gibey, Benája z Pireatónu, 32 Chúraj z Nachale-Gaašu, Abíel z Arby, 33 Az­mávet z Bachurímu, El­jach­ba zo Šaal­bónu, 34 synovia Hášemovi z Gizónu, Šágeho syn Jonatán z Haráru, 35 Sákarov syn Achíam z Haráru, Úrov syn Elífal, 36 Chéfer z Mekéry, Achija z Pelónu, 37 Chec­raj z Karmela, Na­araj, syn Ez­bajov, 38 Jo­el, brat Nátanov, Mib­chár, syn Hag­riho, 39 Amónčan Celek, Na­ch­raj z Berótu, zbroj­noš Cerújin­ho syna Jóaba, 40 Íra Jit­rij­ský, Gáreb Jit­rij­ský, 41 Chetita Uriáš, Ach­lajov syn Zábad, 42 Rúbenovec Adína, syn Šízov, rúbenov­ský predák nad trid­siatimi, 43 Chánan, syn Maaky, Jóšafat Mit­nij­ský, 44 Uzzija z Aštarótu, Šáma a Jeíel, synovia Chótama z Aróeru, 45 Jedíael, syn Šim­riho a jeho brat Jócha z Tícu, 46 Elíel z Machavímu, El­naámovi synovia Jeríbaj a Jóšav­ja, Moábčan Jit­ma, 47 Elíel, Obéd a Jaasíel z Cóby.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček