Ekumenický1. Kronická24

1. Kronická

Triedy kňazov1 Áronovi po­tom­kovia mali svoje triedy. Áronovi synovia boli: Nádab, Abíhu, Eleazár a Ítamar. 2 Nádab a Abíhu zo­mreli prv než ich otec. Keďže ne­mali synov, kňazs­tvo pre­vzali: Eleazár a Ítamar. 3 Spolu s Cádokom, po­tom­kom Eleazárovým, a Achímelekom, po­tom­kom Ítamarovým, im Dávid roz­delil služob­né úlohy. 4 U Eleazárovcov sa našlo viac vedúcich osôb než u Ítamarovcov. Vy­riešili to tak, že Eleazárov­ci do­stali šest­násť a Ítamarov­ci osem rodin­ných predákov. 5 Tých­to i tam­tých podelili lós­mi, pre­tože hod­nos­tár­mi svätyne i hod­nos­tár­mi Božími mali byť nie­ktorí Eleazárov­ci a Ítamarov­ci. 6 Pisár Šemaja, syn Ne­taneelov z kmeňa Lévi, ich za­písal v prítomnosti kráľa a hod­nos­tárov: kňaza Cádoka, Achímeleka, Eb­jatárov­ho syna, i predákov kňaz­ských a levit­ských rodín. Raz bola vy­losovaná rodina z Eleazára, raz zase jed­na z Ítamara. 7 Pr­vý lós padol na Jójaríba, druhý na Jedaju, 8 tretí na Chárima, štvr­tý na Seórima, 9 piaty na Mal­kiju, šies­ty na Mij­jámina, 10 sied­my na Hak­kóca, ôs­my na Abiju, 11 deviaty na Jéšuu, desiaty na Šekan­ju, 12 jedenás­ty na El­jášiba, dvanás­ty na Jákima, 13 trinás­ty na Chup­pu, š­tr­nás­ty na Ješebába, 14 pät­nás­ty na Bil­gu, šest­nás­ty na Im­méra, 15 sedem­nás­ty na Chezíra, osem­nás­ty na Hap­pic­céca, 16 devät­nás­ty na Petach­ju, dvad­siaty na Jechez­kela, 17 dvad­siaty pr­vý na Jákina, dvad­siaty druhý na Gamúla, 18 dvad­siaty tretí na Deláju, dvad­siaty štvr­tý na Maaz­ju. 19 To je ich služob­né za­radenie na ná­stup do domu Hos­podina podľa poriad­ku za­vedeného ich pra­ot­com Áronom podľa príkazu Hos­podina, Boha Iz­raela. 20 Os­tat­ní leviti: Zo synov Am­rámových: Šúbael, zo synov Šúbaela: Jech­deja. 21 Po­kiaľ ide o Rechabju, z jeho synov bol predákom Jiššija. 22 Z Jishárovcov: Šelomót: zo synov Šelomóta: Jachat. 23 Synovia Heb­ronovi: Jerija pr­vý, Amar­ja druhý, Jachazíel tretí, Jekameám štvr­tý. 24 Syn Uzzíelov: Míka, zo synov Míku: Šamír. 25 Bratom Míku bol Jiššija. Zo synov Jiššiju: Zekar­ja. 26 Synovia Meráriho: Mach­li a Múši a synovia Jaaziju, jeho syna. 27 Synovia Meráriho po synovi Jaazijovi: Šóham, Za­kkúr a Ib­ri. 28 Z Machliho: Eleazár, ktorý ne­mal synov. 29 Po­kiaľ ide o Kíša, jeho synom bol Jerach­meel. 30 Synovia Múšiho: Mach­li, Éder a Jerimót. To sú leviti podľa svojich rodín. 31 Aj oni losovali spolu so svojimi brat­mi Áronov­cami v prítomnosti kráľa Dávida, Cádoka, Achímeleka a predákov kňaz­ských a levit­ských rodín, a to pop­red­né rodiny rov­nako, ako aj ich menej výz­nam­ní bratia.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček