Ekumenický1. Kronická9

1. Kronická

Obyvatelia Jeruzalema1 Všet­ci Iz­raeliti sa dali za­písať do rodového zo­znamu a do­stali sa do Knihy iz­rael­ských a jud­ských kráľov. Pre svoju ne­ver­nosť ich od­vliek­li do Babylonu. 2 Pr­vými usad­lík­mi, čo bývali na svojom vlast­níc­tve vo svojich mes­tách, boli nie­ktorí Iz­raeliti, kňazi, leviti a chrámoví ne­voľníci. 3 V Jeruzaleme bývali nie­ktorí Júdov­ci, Ben­jamínov­ci, Ef­rajimov­ci a Menašše­ov­ci: 4 Útaj, syn Am­míhuda, syna Omriho, syna Im­riho, syna Bániho, z potomkov Pereca, syna Júdov­ho. 5 Zo Šílan­cov: pr­vorodený Asája a jeho synovia. 6 Zo Zerachov­cov: Jeúel a ich bratia, šesťs­todeväťdesiat mužov. 7 Z Benjamínovcov: Sal­lu, syn Mešul­láma, syna Hódav­ju, syna Has­senu­ov­ho, 8 ďalej Jib­neja, syn Jerochámov, Éla, syn Uzziho, syna Mik­rího, Mešul­lám, syn Šefat­ju, syna Reúela, syna Jib­nijov­ho 9 a ich bratia podľa rodok­meňa, deväťs­topäťdesiatšesť mužov. Všet­ci títo muži boli predák­mi rodín. 10 Z kňazov: Jedaja, Jójaríb, Jákin, 11 Azar­ja, syn Chil­kiju, syna Mešul­láma, syna Cádoka, syna Merajóta, syna Achítuba, pred­staveného Božieho domu. 12 Adája, syn Jerocháma, syna Pašchúra, syna Mal­kijov­ho, Maasaj, syn Adíela, syna Jach­zéru, syna Mešul­láma, syna Mešil­lemíta, syna Im­mérov­ho 13 a ich bratia, predáci rodín, tisíc­sedem­stošesťdesiat schop­ných mužov na výkon služby v Božom dome. 14 Z levitov: Šemaja, syn Chaššúba, syna Az­ríkama, syna Chašab­ju z Meráriovcov. 15 Bak­bak­kar, Chereš, Gálal, Mat­tan­ja, syn Míku, syna Zik­riho, syna Ásafov­ho, 16 Obad­ja, syn Šemaju, syna Gálala, syna Jedutúnov­ho, Berek­ja, syn Ásu, syna El­kánov­ho, ktorý býval v netófskych dedinách. 17 Vrát­nici: Šal­lúm, Ak­kúb, Tal­món, Achíman a ich bratia, Šal­lúm bol predákom. 18 Do­siaľ stráži pri východ­nej kráľov­skej bráne. To sú vrát­nici z táborov levitov. 19 Šal­lúm, syn Kóreho, syna Eb­jásafa, syna Kórachov­ho a bratia z jeho rodiny, Kórachov­ci, mali na staros­ti strážnu službu pri prahoch stanu. Ich ot­covia boli do­zor­cami pri vchode do Hos­podinov­ho tábora. 20 Eleazárov syn Pin­chás bol kedysi ich pred­staveným a Hos­podin bol s ním. 21 Zekar­ja, syn Mešelem­jov, bol vrát­nikom pri vchode do stanu stretávania. 22 Všet­kých tých, čo boli vy­braní za vrát­nikov prahov, bolo dve­stod­vanásť. Do rodového zo­znamu sa dali za­písať vo svojich dedinách. Dávid a videc Samuel ich uvied­li do úradu. 23 Oni a ich synovia konali strážnu službu pri prahoch Hos­podinov­ho domu, stanového príbyt­ku. 24 Vrát­nici boli na štyroch stranách: na východe, na západe, na severe a na juhu. 25 V určitý čas sa mali ich bratia po dedinách do­staviť na sedem dní k nim, 26 pre­tože títo štyria hlav­ní vrát­nici boli stále zau­jatí po­vin­nosťou. 27 Nocúvali v okolí Božieho domu, pre­tože im pat­rila strážna služba a každé ráno museli ot­várať. 28 Nie­ktorí mali na staros­ti boho­služob­né náčinie, mali ho priniesť pres­ne toľko, koľko ho od­nies­li. 29 Iní zas do­zerali na rôz­ny riad a sväté pred­mety, na jem­nú múku, na víno a olej, na kadid­lo a von­né bal­zamy. 30 Nie­ktorí z kňazov pri­pravovali mas­ti z balzamov. 31 Levita Mat­tit­ja, pr­vorodený Kórachov­ca Šal­lúma, do­stal po­verenie na výrobu pečiva. 32 Poda­ktorí Kehátov­ci, ich bratia, mali na staros­ti príp­ravu pred­kladaných chlebov, ktoré sa mali vy­mieňať každú sobotu. 33 Toto sú speváci, predáci levit­ských rodín. Bývali v komorách, oslobodení od iných po­vin­nos­tí, lebo vo dne v noci museli zo­tr­vať v práci. 34 Títo boli predák­mi levit­ských rodín podľa svojich rodov a ako takí bývali v Jeruzaleme. Saulov rodokmeň35 V Gibeóne býval otec Gibeónu Jeíel, ktorého žena sa volala Maaka, 36 jeho pr­vorodený syn bol Ab­dón, ďalej Cúr, Kíš, Baál, Nér, Nádab, 37 Gedór, Ach­jo, Zekar­ja a Mik­lót. 38 Mik­lót splodil Šimeáma. Aj oni bývali pri svojich bratoch v Jeruzaleme, a to oproti nim. 39 Nér splodil Kíša, Kíš splodil Sau­la, Saul splodil Jonatána, Mal­kíšuu, Abínadaba a Ešbaála. 40 Jonatánov syn bol Meríb­baál a Meríb­baál splodil Míku. 41 Synovia Míkovi: Píton, Melek, Tach­rea a Acház. 42 Acház splodil Jaeru, Jaera splodil Álemeta, Az­máveta a Zim­riho. Zim­ri splodil Mócu, 43 Móca splodil Bineu. Jeho syn bol Refája, jeho syn Eleása, jeho syn Ácel. 44 Ácel mal šesť synov. Toto sú ich mená: Az­ríkam, Bókeru, Jišmáel, Šear­ja, Obad­ja a Chánan. To boli synovia Ácelovi.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček