Bible212. Samuel10

2. Samuel

Porážka Amonců a Aramejců1 Po nějaké době zemřel amon­ský král a na jeho místo na­stou­pil jeho syn Chanun. 2 David si ře­kl: „Pro­jevím přízeň Na­chašovu synu Chanu­novi, jako jeho otec pro­je­voval přízeň mně.“ Po­slal pro­to své služebníky, aby mu vy­ří­di­li sou­strast nad úmr­tím jeho otce. Když Davi­dovi služebníci přiš­li do země Amon­ců, 3 amonští vo­jevůd­ci řek­li své­mu pánu Chanu­novi: „Mys­líš, že David měl tvého otce v ta­kové úctě, že ti po­slal těši­te­le? Ne­po­slal za te­bou své služebníky spíše pro­to, aby pro­hleda­li a pro­s­lí­di­li město, aby je moh­li podvrátit?“ 4 Chanun tedy Davi­dovy služebníky za­jal, oho­lil jim po­lovi­nu bra­dy, rou­cha jim uřezal v pů­li až u zadnic a tak je po­slal zpátky. 5 Jakmi­le se to do­nes­lo Davi­dovi, po­slal jim na­pro­ti po­s­ly. Pro­tože ti muži byli vel­mi zostu­zeni, král jim vzkázal: „Zůstaň­te v Je­ri­chu, dokud vám nena­ros­te vous. Pak se můžete vrátit.“ 6 Amon­ci si uvědo­mi­li, jak moc Davi­da po­pu­di­li, a tak si naja­li 20 000 ara­mej­ských pěšáků z Bet-re­cho­bu a z Có­by, 1 000 mužů od maackého krále a 12 000 mužů od Iš-to­ba. 7 David se to ale do­zvěděl a vy­s­lal tam Joá­ba se vše­mi nej­lepší­mi bo­jovníky. 8 Amon­ci vy­razi­li a seši­kova­li se k boji u brá­ny, za­tím­co Ara­mej­ci z Có­by, Re­cho­bu, Iš-tobu a Maa­ky za­uja­li po­sta­vení v po­li. 9 Když Joáb vi­děl, že mu­sí če­lit boji ze­pře­du i ze­za­du, vy­bral ty nej­lepší z iz­rael­ských bo­jovníků a seřa­dil je pro­ti Ara­mej­cům. 10 Zby­tek voj­s­ka svěřil pod ve­lení svého bra­t­ra Abišaje, aby je seřa­dil pro­ti Amon­cům. 11 Joáb mu ře­kl: „Bu­dou-li Ara­mej­ci nad mé síly, při­jdeš mi na po­moc. Bu­dou-li Amon­ci nad tvé síly, při­jdu na po­moc já to­bě. 12 Buď silný! Od­vahu! Za náš lid a za měs­ta naše­ho Bo­ha! Ať Hos­po­din učiní, co se mu zalíbí.“ 13 Nato se Joáb se svým voj­s­kem pustil do boje pro­ti Ara­mej­cům a ti se před nimi dali na útěk. 14 Jakmi­le Amon­ci uvi­dě­li, že Ara­mej­ci utek­li, dali se i oni na útěk před Abišajem a stáh­li se do měs­ta. Joáb teh­dy ukončil boj pro­ti Amon­cům a vrá­til se do Je­ruzalé­ma. 15 Ara­mej­ci vi­dě­li, že je Iz­rael po­razil, a tak se přes­ku­pi­li. 16 Ha­dad-ezer po­slal také pro Ara­mej­ce z druhého bře­hu Eufra­tu, a když je přive­dl, při­táh­li do Che­la­mu v če­le s Ha­dad-eze­rovým vo­jevůd­cem Šo­ba­chem. 17 Když se to David do­zvěděl, shro­máž­dil ce­lý Iz­rael, pře­kročil Jordán a při­táhl k Che­la­mu. Ara­mej­ci se seši­kova­li pro­ti Davi­dovi a pusti­li se s ním do bo­je. 18 Mu­se­li se ale před Iz­rae­lem dát na útěk. David mezi Ara­mej­ci po­bil 700 vo­za­tajů a 40 000 pěšáků. Je­jich vo­jevůd­ce Šo­ba­cha zranil tak, že na místě zemřel. 19 Všich­ni králové, kteří byli Ha­dad-eze­rový­mi vazaly, vi­dě­li, že ho Iz­rael po­razil. Uzavře­li tedy s Iz­rael­ci mír a sta­li se je­jich vazaly. Ara­mej­ci se pak bá­li při­jít ještě někdy Amon­cům na po­moc.

Bible212. Samuel10

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček