Bible212. Samuel7

2. Samuel

Boží smlouva s Davidem1 Jednou, když už se král za­byd­lel ve svém do­mě a Hos­po­din mu dal odpoči­nout ode všech okolních ne­přá­tel, 2 ře­kl král pro­roku Nátanovi: „­Podívej se, já byd­lím v ced­rovém paláci, a Boží truh­la zůstává mezi plachtami.“ 3 „Jdi a udě­lej vše, co máš na srdci,“ od­po­věděl Nátan krá­li. „Hos­po­din je s tebou.“ 4 Té noci ale Nátan do­stal Boží slovo: 5 „Jdi a řekni mé­mu služebníku Davi­dovi: Tak praví Hos­po­din – Ty mi chceš po­stavit dům, kde bych byd­lel? 6 Ode dne, kdy jsem vy­ve­dl syny Iz­rae­le z Egyp­ta, až dodnes jsem pře­ce ne­byd­lel v do­mě, ale stěhoval jsem se ve stanu, v Příbytku. 7 Po ce­lou tu dobu jsem se stěhoval, kamko­li šli všich­ni synové Iz­rae­le. Ře­kl jsem snad někdy něk­teré­mu vůd­ci iz­rael­ských kmenů, je­muž jsem přikázal pást můj lid Iz­rael: ‚Pro­č jste mi ne­po­stavi­li dům z cedrů?‘ 8 Řekni mé­mu služebníku Davi­dovi: Tak praví Hos­po­din zástupů – Já jsem tě vzal z pas­t­vin, od ov­cí, abys byl vůd­cem mého lidu Iz­rae­le. 9 Byl jsem s te­bou všu­de, kam ses vy­dal, a všech­ny tvé ne­přá­te­le jsem před te­bou vy­hla­dil. Pro­slavím tvé jméno jako jméno jedno­ho z nej­větších mužů na ze­mi. 10 I své­mu lidu Iz­rae­li za­jis­tím místo a za­sadím jej tak, aby byd­lel doma a nikdo ho ne­rušil. Už jej ne­bu­dou utis­kovat zlo­synové jako dříve, 11 za dnů, kdy jsem nad svým iz­rael­ským li­dem us­tanovil soud­ce. Do­pře­ji ti odpoči­nout ode všech tvých nepřátel. Hospodin ti ozna­muje, že on zbu­duje dům to­bě. 12 Až se na­plní tvé dny a uleh­neš ke svým předkům, pozdvih­nu tvého po­tomka, jenž vzejde z tvých be­der, a jeho králov­ství upevním. 13 To on po­staví dům mé­mu jménu a já navěky upevním trůn jeho králov­ství. 14 Já mu budu ot­cem a on mi bude synem. Když po­chybí, po­trestám jej ho­lí smr­telníků, lid­ský­mi rana­mi. 15 Svou las­kavost ale od něj ne­od­vrátím, jako jsem ji od­vrá­til od tvého před­chůd­ce. 16 Tvůj dům a tvé králov­ství zůstanou pře­de mnou navěky, tvůj trůn se navěky nepohne.“ 17 Přes­ně tě­mi­to slovy, přes­ně pod­le to­ho­to vi­dění pro­mlu­vil Nátan k Davi­dovi. 18 Král David pak přišel, po­sa­dil se před Hos­po­di­nem a řekl: „Kdo jsem já, Hos­po­di­ne, Pane můj, a co je můj dům, žes mě dove­dl až sem? 19 A i to se ti ještě zdálo málo, Hos­po­di­ne, Pane můj, takže jsi domu svého služebníka dokon­ce přis­lí­bil bu­dou­cnost. Bývá snad ta­kový úděl člověka, Hos­po­di­ne, Pane můj? 20 Co k tomu David ještě může říci? Ty pře­ce znáš svého služebníka, Hos­po­di­ne, Pane můj! 21 Pro své slovo a pod­le svého srd­ce jsi své­mu služebníku zjevil všech­ny tyto velko­lepé věci. 22 Jak jsi ve­liký, Hos­po­di­ne, Pane můj! Nikdo není jako ty a není Boha kro­mě te­be, jak jsme vž­dy na vlastní uši slyše­li. 23 A kdo je jako tvůj lid Iz­rael, je­diný národ na ze­mi, který si Bůh přišel vy­kou­pit jako svůj lid, a zís­kal si tak jméno? Vy­ko­nal jsi pro ně ve­liké věci, ohrom­né věci pro svou zem před tváří svého li­du, který sis vy­kou­pil z Egyp­ta, z jeho národů i jeho bo­hů! 24 Svůj lid Iz­rael jsi navěky us­tanovil svým li­dem a ty, Hos­po­di­ne, jsi je­jich Bůh. 25 Nuže, Hos­po­di­ne Bože, po­tvrď navěky slovo, které jsi dal své­mu služební­kovi a jeho do­mu. Učiň, jak jsi ře­kl. 26 Kéž se tvé jméno navěky pro­slaví! Kéž se říká: ‚Hos­po­din zástupů je Bo­hem nad Izraelem!‘ Kéž je dům tvého služebníka Davi­da před te­bou upevněn! 27 Hos­po­di­ne zástupů, Bože Iz­rae­le, ty jsi své­mu služebníku pro­zra­dil: ‚Z­bu­du­ji ti dům.‘ Pro­to tvůj služebník nale­zl od­vahu mod­lit se k to­bě tuto mod­lit­bu. 28 Ano, Hos­po­di­ne, Pane můj, ty sám jsi Bůh! Ty jsi své­mu služebníku za­s­lí­bil toto dob­ro­diní a tvá slova jsou prav­da. 29 Kéž se ti za­líbí požeh­nat domu svého služebníka, aby před te­bou trval navěky, jak jsi, Hos­po­di­ne, Pane můj, sám ře­kl. Kéž je díky tvé­mu požeh­nání dům tvého služebníka navěky požehnán!“

Bible212. Samuel7

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček