Bible212. Samuel1

2. Samuel

Zpráva o Saulově smrti1 Saul byl už mr­tev, když se David po porážce Amaleki­tů vrá­til do Cikla­gu, kde strávil dva dny. 2 Třetího dne do­razil nějaký muž ze Saulova tá­bo­ra. Měl roz­tržený oděv a na hlavě hlínu. Přišel k Davi­dovi, padl na zem a poklo­nil se. 3 „Odkud jdeš?“ ze­ptal se David. „Unikl jsem z iz­rael­ského tábora,“ zně­la od­po­věď. 4 „­Po­věz mi, co se stalo?“ ptal se David. „Muži utek­li z bo­je. Mno­ho jich padlo a zemře­lo. Také Saul a jeho syn Jo­na­tan zemřeli,“ od­po­věděl muž. 5 „Jak víš, že zemřel Saul a jeho syn Jonatan?“ ze­ptal se David mladíka, který mu to ozna­moval. 6 Mladík od­po­věděl: „Náhodou jsem byl v po­hoří Gil­boa, když vtom jsem uvi­děl Sau­la, jak se opírá o kopí. Vozy a jezd­ci už ho do­háně­li, 7 a tak se roz­hlé­dl, a když mě uvi­děl, za­vo­lal na mě. ‚Ano, pane?‘ od­po­věděl jsem 8 a on se mě ze­ptal: ‚Kdo jsi?‘ Od­po­věděl jsem: ‚A­male­kove­c‘ 9 a on mi ře­kl: ‚Po­jď sem a do­bij mě. Smrt mě má ve spárech, ale život mě ještě neopouští.‘ 10 A tak jsem šel k ně­mu a za­bil ho. Bylo mi jasné, že své zranění ne­přeži­je. Vzal jsem mu z hlavy ko­ru­nu a z paže nára­mek a při­ne­sl jsem ti to sem, můj pane.“ 11 David vzal své rou­cho a roz­tr­hl je, stejně jako všich­ni, kdo byli s ním. 12 Truch­li­li, naříka­li a posti­li se až do veče­ra kvů­li Saulovi a jeho synu Jo­na­tanovi, kvů­li Hos­po­di­novu voj­s­ku a kvů­li domu Iz­rae­le, že pad­li mečem. 13 Po­tom se David mladíka, který mu při­ne­sl tu zprávu, ze­ptal: „Odkud že jsi?“ „Jsem syn jedno­ho amale­kov­ského přistěhovalce,“ od­po­věděl. 14 „A to ses ne­bál vztáhnout ruku a za­bít Hos­po­di­nova po­mazaného? ! ře­kl mu na to David. 15 Teh­dy za­vo­lal na jedno­ho z mlá­den­ců: „Po­jď sem, za­bij ho!“ A tak ho udeřil, až zemřel. 16 Ještě před­tím mu David ře­kl: „Tvá krev na tvou hlavu! Vlastní­mi ús­ty jsi na sebe ře­kl: To já jsem za­bil Hos­po­di­nova pomazaného.“ Jak padli hrdinové17 David pak nad Sau­lem a jeho synem Jo­na­tanem zpíval ten­to žalo­z­pěv 18 a přikázal, aby se synové Judy uči­li tuto Píseň lu­ku. Tak­to je za­psá­na v Knize Upřímného: 19 Ach, Iz­rae­li, tvá ozdo­baza­bi­ta leží na tvých výšinách! Jak pad­li hr­di­nové! 20 Ať se to v Gatu nikdo nedozví, ať to ne­o­hlašují v aške­lon­ských ulicích, ať se ne­ra­dují fi­lištín­ské dcery, ať nejásají dce­ry ne­obřezaných! 21 Svahy Gil­boa, ano, vy – ­deště a rosy buď­te zbaveny! Ať už se nena­jde pole úrodnétam, kde štít hr­dinů byl pohaněn, štít Saulův, již ne­po­mazán ole­jem! 22 Bez krve raněných, bez tuku udatnýchluk Jo­na­tanův se nevracel, ani meč Saulův, než býval na­sy­cen. 23 Sau­le a Jonatane, v živo­tě druhové milí, ve smrti nejste rozloučeni, rychlejší než or­li, silnější než lvi! 24 Dce­ry izraelské, oplakávejte Sau­la – ša­til vás vzácným šar­la­te­ma kráš­lil šperky ze zla­ta. 25 Jak pad­li hr­di­nové vpro­střed boje! Na tvých výšinách pro­bo­den Jo­na­tan! 26 Teskním po to­bě, Jo­na­tane, bratře – jak jsem tě miloval! Tvá lás­ka ke mně byla úžasná, vzácnější než­li lás­ka žen. 27 Jak pad­li hrdinové, jak zmaře­na zbroj válečná!

Bible212. Samuel1

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček