Bible212. Samuel2

2. Samuel

David králem Judy1 Pozdě­ji se David ptal Hos­po­di­na: „Mám jít do něk­terého jud­ského města?“ „Jdi,“ od­po­věděl Hospodin. „A kam mám jít?“ ze­ptal se David. „Do Hebronu,“ od­po­věděl mu. 2 A tak tam David ode­šel s obě­ma svý­mi manžel­ka­mi, Achi­no­am Jiz­re­el­s­kou a Abigail, vdovou po Nábalovi Kar­mel­ském. 3 David vzal s se­bou také své muže, každého s jeho ro­di­nou, a usa­di­li se v Hebro­nu a okolních měs­tech. 4 Tam za ním po­tom přiš­li judští muži, aby Davi­da po­maza­li za krále nad do­mem judským. Když pak bylo Davi­dovi ozná­meno: „Obyva­te­lé Jábeš-gi­leá­du po­hř­bi­li Saula,“ 5 po­slal k nim po­s­ly se slovy: „Kéž vám Hos­po­din požeh­ná za to, že jste své­mu pánu Saulovi pro­káza­li tuto las­kavost a po­hř­bi­li ho. 6 Kéž i vám teď Hos­po­din pro­káže las­kavost a věrnost. Také já vám pro­káži dob­ro­diní za to, co jste vy­ko­na­li. 7 Buď­te tedy sta­teční a silní. Váš pán Saul je mr­tev, ale jud­ský dům si za svého krále po­mazal mě.“ Iš-bošet králem Izraele8 Saulův vo­jevůd­ce Abner, syn Nerův, teh­dy vzal Saulova syna Iš-bošeta, od­ve­dl ho do Ma­chana­jim 9 a pro­hlásil ho králem Gi­leá­du, Aše­rov­ců, Jiz­re­e­le, Efrai­ma, Ben­jamí­na a ce­lého Iz­rae­le. 10 Iš-bošet, syn Saulův, za­čal kralovat ve věku čtyřiceti let a kraloval dva roky. Dům Judy ale následoval Davi­da. 11 David kraloval nad do­mem Judy v Hebro­nu sedm let a šest měsíců. 12 Abner, syn Nerův, vy­táhl s vo­jáky Saulova syna Iš-bošeta z Ma­chana­jim do Gi­be­o­nu. 13 S Davi­dový­mi vo­jáky pak vy­táhl Joáb, syn Ce­ru­ji, a setka­li se s nimi u Gi­be­on­ského rybníka. Jedni zůsta­li na jedné straně rybníka a druzí na druhé. 14 Abner teh­dy pro­mlu­vil k Joá­bovi: „Ať radě­ji před­stoupí mlá­den­ci a ukáží před ná­mi, co dovedou.“ „Budiž, ať předstoupí,“ od­po­věděl Joáb. 15 Na­stou­pi­li te­dy, z každé stra­ny ve stejném poč­tu: dvanáct Ben­jamín­ců za Saulova syna Iš-bošeta pro­ti dvanácti Davi­dovým vo­jákům. 16 Každý po­pa­dl svého pro­tivníka za hlavu a vrazil mu do boku meč, takže pad­li všich­ni spo­lečně. Pro­to se tomu mís­tu u Gi­be­o­nu říká Chelkat-cu­rim, Pole bři­tů. 17 V urputné bitvě, která se toho dne strh­la, pak Davi­dovi vo­jáci Abne­ra a zby­tek Iz­rael­ců po­razi­li. 18 Byli tam také tři synové Ce­ru­ji: Joáb, Abišaj a Asael. Ten­to Asael uměl běhat jako divoká gaze­la. 19 Pustil se za Abne­rem, ne­uhnul na­pravo ani nale­vo, jen za ním. 20 Abner se ob­rá­til: „To jsi ty, Asaeli?“ zavolal. „To jsem,“ od­po­věděl Asael. 21 „Uhni na­pravo nebo nalevo,“ pře­mlou­val ho Abner, „chop se jedno­ho z mých mlá­den­ců a vez­mi si jeho výstroj!“ Asael ho ale ne­ch­těl ne­chat být. 22 Abner tedy na Asae­la za­vo­lal ještě jednou: „Nech mě být, ji­nak tě srazím k ze­mi! Jak se pak podívám tvé­mu brat­ru Joá­bovi do očí?“ 23 Když ho ale stále ne­ch­těl ne­chat být, Abner ho udeřil zadním kon­cem svého kopí do bři­cha. Kopí jím pro­je­lo na­skrz, takže tam padl a na místě zemřel. Každý, kdo přišel na místo, kde Asael padl a zemřel, se tam za­stavil. 24 Po­tom se za Abne­rem pusti­li Joáb s Abišajem. Když už slun­ce za­pa­dalo, do­razi­li k pahorku Ama na­pro­ti Gi­a­chu cestou ke gi­be­on­ské pouš­ti. 25 Ben­jamínov­ci se v jednom šiku shro­máž­di­li k Abne­rovi na vr­chol pahorku. 26 Abner pak za­vo­lal na Joá­ba: „To mu­sí meč stále hu­bit? Copak ne­víš, že na­ko­nec zbu­de jen hořkost? Kdy už ko­nečně řekneš svým mužům, ať přestanou ho­nit své bratry?“ 27 Joáb mu od­po­věděl: „Ja­ko že je živ Hos­po­din, kdybys ne­pro­mlu­vil, mí muži by ne­přesta­li stíhat své bra­t­ry až do rána!“ 28 Po­té Joáb za­trou­bil na roh a všich­ni jeho muži přesta­li Iz­rael­ce pronásledovat. Boj skončil. 29 Abner pak se svý­mi muži šel ce­lou noc přes pláň Arava, pře­bro­di­li Jordán, šli ce­lé do­po­ledne, až přiš­li do Ma­chana­jim. 30 Joáb přestal pronásledovat Abne­ra a shro­máž­dil své voj­sko; kro­mě Asae­la scháze­lo z Davi­dových vo­jáků 19 mužů. 31 (Davi­dovi vo­jáci ale po­bi­li 360 Ben­jamín­ců, kteří byli s Abne­rem.) 32 Po­tom vza­li Asae­la a po­hř­bi­li ho v hrobě jeho otce v Bet­lémě. Joáb pak se svý­mi muži šel ce­lou noc, až za svítání do­razi­li do Hebro­nu.

Bible212. Samuel2

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček