Bible212. Samuel16

2. Samuel

1 Sotva David mi­nul vr­chol ho­ry, hle – na­pro­ti mu jde Cí­ba, Mefi­bošetův sluha, se dvě­ma ose­dlaný­mi osly a na nich dvě stě chle­bů, sto sušených hroz­nů, sto ku­sů letního ovo­ce a měch ví­na. 2 „­Na co to máš?“ ze­ptal se ho král. „Osli jsou k jíz­dě pro králov­ský dům,“ od­po­věděl Cí­ba, „chle­ba s ovo­cem je k jídlu pro mlá­den­ce a víno je k pi­tí, až bu­dete na pouš­ti unavení.“ 3 „A kde je vnuk tvého pána?“ ze­ptal se král. „Ten čeká v Jeruzalémě,“ od­po­věděl Cí­ba. „Mys­lí si: ‚Iz­rael­ský lid mi dnes navrátí králov­ství mého děda.‘“ 4 „Ať tedy vše­chen Mefi­bošetův majetek připadne tobě,“ ře­kl mu na to král. „Klaním se, můj pane a králi,“ od­po­věděl Cí­ba. „Jsi ke mně tak laskav!“ 5 Když se po­tom král David blížil k Ba­chu­rim, hle – vy­šel od­tud nějaký muž ro­dem ze Saulova do­mu. Jmenoval se Ši­mei, syn Gerův, a jak šel, zlořečil 6 a házel po Davi­dovi i všech jeho služebnících ka­mení, ačko­li byl král David zprava i zle­va obklopen svý­mi lid­mi i vše­mi bo­jovníky. 7 Ši­mei chr­lil na­dávky: „Táhni, ty vrahu! Táhni, ty bídáku! 8 Hos­po­din ti opla­til za všech­nu krev Saulova do­mu. Stal ses králem místo něj, ale Hos­po­din dal králov­ství do ru­kou tvého syna Abšalo­ma. To máš za svou špatnost, pro­tože jsi vrah!“ 9 Abišaj, syn Ce­ru­ji, teh­dy ře­kl krá­li: „Pro­č má tenhle chcíplý pes zlořečit mé­mu pánu a krá­li? Půjdu mu srazit hlavu, ano?“ 10 Král však od­po­věděl: „Co je vám do to­ho, synové Ce­ru­ji, že mi zlořečí? Jest­li mu Hos­po­din přikázal: ‚Zlořeč Davidovi,‘ kdo pak smí říci: ‚Co to děláš?‘“ 11 David teh­dy Abišajovi a všem svým služebníkům ře­kl: „Vž­dyť i můj vlastní syn mi usi­lu­je o život, na­tožpak ten­to Ben­jamínec. Nech­te ho, ať zlořečí, jest­li mu to Hos­po­din přikázal. 12 Snad Hos­po­din po­hlédne na mé trápení a odplatí mi za ty dnešní na­dávky dobrodiním.“ 13 David tedy se svý­mi muži pokračoval v cestě. Ši­mei ale šel podél nich po pro­tějším svahu, a jak šel, zlořečil, házel po něm ka­me­ny a vířil prach. 14 Utr­mácený král i všich­ni, kdo byli s ním, na­ko­nec do­razi­li na místo, kde si odpoči­nu­li. Abšalomovi rádci15 Abšalom za­tím s ce­lým iz­rael­ským voj­s­kem vstou­pil do Je­ruzalé­ma. Také Achi­tofel byl s ním. 16 Teh­dy k Abšalo­movi přišel i Davi­dův důvěrník Chušaj Arkij­ský a zvo­lal: „Ať ži­je král! Ať ži­je král!“ 17 „Takhle se od­vděčuješ své­mu příteli?“ ře­kl mu Abšalom. „Pro­č jsi nešel s ním?“ 18 „To ne,“ od­po­věděl mu Chušaj. „Ko­ho vy­vo­lil Hos­po­din a ce­lý ten­to iz­rael­ský lid, s tím jsem a s tím zůstanu. 19 A komu jiné­mu bych měl sloužit než jeho synu? Jako jsem sloužil tvé­mu ot­ci, tak budu sloužit tobě.“ 20 Abšalom se ob­rá­til na Achi­tofe­la: „Po­raď­te, co má­me dělat.“ 21 Achi­tofel mu od­po­věděl: „Spi s konku­bína­mi svého ot­ce, které tu ne­chal, aby se sta­raly o dům. Když ce­lý Iz­rael us­lyší, jak ses své­mu otci zpro­tivil, po­sílí to od­hod­lání všech, kdo jsou s tebou.“ 22 A tak pro Abšalo­ma roz­táh­li na střeše bal­dachýn a Abšalom před zra­ky vše­ho Iz­rae­le spal s konku­bína­mi svého ot­ce. 23 Ra­dit se s Achi­tofe­lem, který byl tenkrát rád­cem, bylo jako do­ptávat se na Boží slovo. Tak­to bral všech­ny jeho rady jak David, tak Abšalom.

Bible212. Samuel16

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček