Bible212. Samuel23

2. Samuel

Poslední slova1 Toto jsou Davi­dova po­slední slova: Tak praví David, syn Jišajův, tak praví po­výšený Nejvyšším, jehož po­mazal Bůh Jákobův, líbezný pěvec iz­rael­ský. 2 Pro­mlou­vá ze mě Hos­po­dinův duch, jeho slovo ve svých ús­tech mám. 3 Toto mi ře­kl iz­rael­ský Bůh, On, ská­la Iz­rae­le, praví sám: Kdo li­dem sprave­dlivě vládne, kdo v Boží bázni panuje, 4 je jako úsvit za výcho­du slunce, jak jasné ji­tro bezmračné; je jako po deš­ti vyjasnění, když tráva raší ze země. 5 Kdy­by můj dům před Bo­hem tak nestál, což by mi věčnou smlou­vu dal, cele platnou a stvrzenou? Všechnu tu spásu, všech­no to blaho­by roz­kvést nene­chal! 6 Da­re­bák jak trní vy­vržen bude, rukou se ta­kového nikdo ne­do­tkne, 7 že­le­zo a tyč se na něj bere, oheň ho spálí tam, kde je! Davidovi hrdinové8 Zde jsou jmé­na Davi­dových hrdinů: Jošeb-baše­bet Tachke­mon­ský, ve­li­tel Tro­jice. Uměl to s kopím tak, že jich jednou po­bil na osm set. 9 Další z té tro­jice hr­dinů byl Ele­azar, syn Do­da, syna Acho­chi­ova. Ten byl s Davi­dem, když se od­váži­li na Fi­liští­ny. Ti se shro­máž­di­li k bo­ji, a tak vy­táh­li také Iz­rael­ci; 10 teh­dy vstal a po­bíjel Fi­liští­ny, až mu ruka ztuh­la, že ne­mohl pustit meč. Lid jen po­stu­po­val za ním a obíral po­bi­té. Hos­po­din toho dne způso­bil ve­liké vítěz­ství. 11 Po něm byl Ša­ma, syn Agea Ha­rar­ského. Fi­lištíni se jednou shro­máž­di­li u dílu pole osetého čočkou a lid se před nimi dal na útěk. 12 Ša­ma se ale po­stavil do­prostřed toho po­le, uhá­jil je a Fi­liští­ny od­razil. Hos­po­din teh­dy způso­bil ve­liké vítěz­ství. 13 Tito tři z třicítky ve­li­te­lů se­stou­pi­li o žních k Davi­dovi do jes­kyně Adulam, když v údo­lí Refaim tá­bořil od­díl Fi­lištínů. 14 David byl teh­dy ve skalní pevnosti. Bet­lém byl ob­sazen Fi­liští­ny. 15 David tenkrát za­toužil: „Kéž bych se mohl na­pít vody z té bet­lém­ské stud­ny u brány.“ 16 A tak se ta tro­jice hr­dinů pro­bi­la do fi­lištín­ského tá­bo­ra a naváži­la vodu z bet­lém­ské stud­ny u brá­ny. Vza­li ji a do­nes­li Davi­dovi. Ten se jí ale odmí­tl na­pít, ale vy­lil ji jako oběť Hos­po­di­nu. 17 „Hos­po­din chraň,“ zvo­lal, „vž­dyť je to krev těch mužů! Šli tam s na­sazením života!“ A ne­ch­těl se napít. Takové či­ny ko­na­la tato tro­jice hr­dinů. 18 Ve­li­te­lem Třicítky byl Joábův bra­tr Abišaj, syn Ce­ru­ji. Oháněl se kopím tak, že jich po­bil na tři sta, a tak se stal stejně známým jako ona Tro­jice. 19 Vskutku, mezi Třicítkou byl slavný a byl je­jich ve­li­te­lem, ale Tro­jici se ne­vy­rovnal. 20 Také Benajáš, syn Jo­ja­dův z Kab­ce­e­lu, byl udatný bo­jovník mo­cných činů. To on za­bil ty dva Moáb­ce, kteří se bili jako lvi. A jednou sle­zl do jámy a za­bil v ní lva, tenkrát, když na­pa­dl sníh. 21 Jin­dy šel a za­bil Egypťa­na jen s ho­lí v ru­ce. Egypťan vy­pa­dal hro­zivě, byl oz­bro­jen kopím. On mu je ale vy­tr­hl z ruky a za­bil ho jím. 22 Ta­kové či­ny ko­nal Benajáš, syn Jo­ja­dův, a tak se stal stejně známým jako Tro­jice. 23 Mezi Třicítkou byl slavný, ale Tro­jici se ne­vy­rovnal. David mu svěřil svou těles­nou stráž. 24 Ke Třicít­ce patři­li: Asael, bra­tr Joábův, El­chanan, syn Doda Bet­lém­ského; 25 Ša­ma Cha­rod­ský; Elika Cha­rod­ský; 26 Che­lec Pal­tiský; Ira, syn Ikeše Te­koj­ského; 27 Abie­zer Ana­to­tský; Si­be­chaj Chušatský; 28 Cal­mon Acho­chij­ský; Mahraj Netofský; 29 Che­led, syn Baa­ny Netofského; Itaj, syn Ri­baje z ben­jamín­ské Gi­be­je; 30 Benajáš Pi­ra­ton­ský; Hi­daj od po­toka Gaaš; 31 Abi-al­bon Arbatský; Az­mavet Ba­chu­rim­ský; 32 Eli­ach­ba Šaal­bon­ský; Jašenovi synové Jo­na­tan, 33 syn Šamy Ha­rar­ského, Achi­am, syn Ša­ra­ra Ha­rar­ského; 34 Elife­let, syn Achasbaje z Maa­ky; Eli­am, syn Achi­tofe­la Gi­lon­ského; 35 Che­cro Kar­mel­ský; Paa­raj Arbej­ský; 36 Jigal, syn Nátanův z Có­by; syn Hagri­ho; 37 Se­lek Amon­ský; Na­chraj Be­e­ro­tský, zbrojnoš Joá­ba, syna Ce­ru­ji; 38 Ira Ji­t­rej­ský; Ga­reb Ji­t­rej­ský; 39 a Uri­áš Chetejský. Všech celkem bylo třicet sedm.

Bible212. Samuel23

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček