Bible212. Samuel8

2. Samuel

Davidova vítězství1 Po nějaké době David udeřil na Fi­liští­ny, po­razil je a do­byl Meteg-ama z ru­kou Fi­lištínů. 2 Po­razil také Moáb­ce. Ne­chal je leh­nout na zem a odměřoval je šňůrou. Odměřil vž­dy dvě šňů­ry k za­bi­tí a jednu ce­lou šňů­ru k po­ne­chání naživu. Moáb­ci se sta­li Davi­dový­mi pod­daný­mi a od­vádě­li po­vinné dávky. 3 David také po­razil Ha­dad-eze­ra, syna Re­cho­bova, krále Có­by, když vy­táhl, aby obnovil svou moc u ře­ky Eufrat. 4 David vzal do za­jetí 1 000 jeho vozů, 7 000 jezd­ců a 20 000 pěšáků. Všech­na jeho spřežení ochro­mil, jen sto si po­ne­chal. 5 Ara­mej­ci z Da­mašku při­táh­li Ha­dad-eze­rovi, krá­li Có­by, na po­moc, ale David z nich po­bil 22 000 mužů. 6 Po­tom umístil do ara­mej­ského Da­mašku svo­ji po­sádku. Ara­mej­ci se sta­li Davi­dový­mi pod­daný­mi a od­vádě­li po­vinné dávky. Hos­po­din dával Davi­dovi vítěz­ství, kamko­li se ob­rá­til. 7 David také vzal zlaté ští­ty, které nosi­la Ha­dad-eze­rova stráž, a do­pravil je do Je­ruzalé­ma. 8 Z Ha­dad-eze­rových měst Te­bach a Be­ro­taj po­bral král David ve­liké množství bron­zu. 9 Když se Toú, král Chamá­tu, do­sle­chl, že David po­razil ce­lé Ha­dad-eze­rovo voj­sko, 10 vy­s­lal ke krá­li Davi­dovi svého syna Jo­ra­ma s pozdravem a blahopřáním k jeho vítěz­ství nad Ha­dad-eze­rem. Před­tím to­tiž Ha­dad-ezer a Toú spo­lu válči­li. Jo­ram s se­bou při­ne­sl stříbrné, zlaté a bronzové předmě­ty 11 a král David je za­svě­til Hos­po­di­nu stejně jako stříbro a zla­to ze všech ostatních národů, které si pod­manil: 12 Edom­ců, Moáb­ců, Amon­ců, Fi­lištínů a Amale­kov­ců. Rovněž tak za­svě­til i kořist od Ha­dad-eze­ra, syna Re­cho­bova, krále Có­by. 13 David si zís­kal pro­s­lu­lost, když se vrá­til ze Solného údo­lí, kde po­razil 18 000 Edom­ců. 14 Umístil mezi Edom­ci po­sádky a roz­místil je po ce­lém Edo­mu. Všich­ni Edom­ci se sta­li Davi­dový­mi pod­daný­mi. Hos­po­din dával Davi­dovi vítěz­ství, kamko­li se ob­rá­til. 15 David kraloval nad ce­lým Iz­rae­lem a zjednával právo a sprave­dlnost vše­mu své­mu li­du. 16 Joáb, syn Ce­ru­ji, byl vrch­ním ve­li­te­lem, Jošafat, syn Achi­lu­dův, byl kan­cléřem, 17 Sádok, syn Achi­tu­bův, a Achi­me­lech, syn Abi­a­tarův, byli kněží­mi, Se­rajáš byl písařem 18 a Benajáš, syn Jo­ja­dův, ve­lel gardě Kréťanů a Pléťanů. Davi­dovi synové byli kníža­ta.

Bible212. Samuel8

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček