Bible212. Samuel4

2. Samuel

Iš-bošetův konec1 Když se Saulův syn Iš-bošet do­sle­chl, že Abner v Hebro­nu zemřel, ztra­til od­vahu a také ce­lý Iz­rael se zhro­zil. 2 Saulův syn měl tenkrát dva ve­li­te­le ú­derných od­dílů. Je­den se jmenoval Baa­na a druhý Re­chab; byli to synové Ri­mo­na Be­e­ro­tského ze synů Ben­jamínových. Také Be­e­rot se to­tiž počítá k Ben­jamínovi; 3 Be­e­ro­tští uprch­li do Gi­ta­jim a od té doby tam po­bývají až dodnes. 4 (Saulův syn Jo­na­tan měl syna chro­mého na no­hy. Tenkrát, když z Jiz­re­e­lu do­razi­la zpráva o Saulovi a Jo­na­tanovi, mu bylo pět let. Jeho chůva ho vza­la do náruče a dala se na útěk. Jak ale po­spí­cha­la, upusti­la ho a on zchro­ml. Jmenoval se Mefi­bošet.) 5 Synové Ri­mo­na Be­e­ro­tského, Re­chab a Baa­na, se vy­pravi­li do Iš-bošetova do­mu. Do­razi­li tam ko­lem po­ledne, v době, kdy kvů­li horku odpočíval. 6 Re­chab a jeho bra­tr Baa­na vstou­pi­li do do­mu, jako by si šli pro pšenici, bod­li ho do bři­cha a utek­li. 7 Když to­tiž vnik­li do do­mu, spal na lůžku ve své ložnici. Uboda­li ho k smrti, uříz­li mu hlavu a šli s ní ce­lou noc přes pláň Arava, 8 až ji při­nes­li k Davi­dovi do Hebro­nu. „Z­de je hlava Iš-bošeta, syna Saulova, tvého ne­pří­te­le, který ti usi­loval o život,“ ozná­mi­li krá­li. „Hos­po­din dnes naše­mu pánu a krá­li do­přál po­mstu nad Sau­lem a jeho potomstvem.“ 9 David na to Re­cha­bovi a jeho brat­ru Baanovi, synům Ri­mo­na Be­e­ro­tského, ře­kl: „Ja­kože je živ Hos­po­din, který mě vy­kou­pil z každého soužení: 10 Muž, který mi v Cikla­gu ohlásil, že Saul je mr­tev, si mys­lel, že nese dob­ré zprávy. Já jsem ho ale za tu zprávu odměnil tak, že jsem ho dal za­bít. 11 Čím spíše když nějací zlo­synové za­vraždí ne­vinného člověka v jeho vlastním do­mě na jeho vlastním lůžku? Nemám snad teď jeho krev žádat po vás a spro­vo­dit vás ze svě­ta?! 12 Nato David roz­kázal svým mlá­den­cům, aby je za­bi­li. Use­ka­li jim ruce i nohy a po­věsi­li je u rybníka v Hebro­nu. Iš-bošetovu hlavu pak vza­li a po­hř­bi­li ji v Hebro­nu do Abne­rova hro­bu.

Bible212. Samuel4

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček