Bible212. Samuel24

2. Samuel

Sčítání lidu a Boží trest1 Hos­po­din znovu vzplanul hněvem pro­ti Iz­rae­li. „Jdi, seč­ti Iz­rae­le a Judu,“ podní­til pro­ti nim Davi­da. 2 Král tedy ře­kl ve­li­te­li svého voj­s­ka Joá­bovi: „O­be­jdi všech­ny iz­rael­ské kme­ny od Danu až po Beer-še­bu. Sečtě­te lid – chci znát jeho počet.“ 3 Joáb ale krá­li namí­tl: „Hos­po­din, tvůj Bůh, kéž roz­množí lid před zra­ky mého pá­na a krále na­stokrát! Pro­č bys ale dělal něco takového?“ 4 Pro­ti králov­ské­mu slovu ale Joáb ani ve­li­te­lé voj­s­ka nic ne­zmoh­li, a tak se od krále vy­da­li sčítat lid Iz­rae­le. 5 Pře­kroči­li Jordán a utá­boři­li se po­blíž Aro­eru, v údo­lí jižně od měs­ta. Pro­š­li Gád a pokračova­li k Jae­ze­ru. 6 Přiš­li do Gi­leá­du, do kraje Tach­tim-chodši a dále do Dan-jaanu. Obeš­li Si­don 7 a pokračova­li k týr­ské pevnosti a ke všem hivej­ským a kanaán­ským městům, odkud se vy­da­li na jih k jud­ské­mu Nege­vu do Beer-še­by. 8 Po deví­ti měsících a dvaceti dnech obeš­li ce­lou zem a vrá­ti­li se do Je­ruzalé­ma. 9 Joáb předal krá­li se­z­nam seč­teného li­du: Iz­rael čítal 800 000 udatných mužů schopných bo­je. Jud­ských mužů bylo 500 000. 10 Po tom sčítání lidu ale Davi­da za­čalo trápit svědo­mí. „Spá­chal jsem ve­liký hřích!“ vo­lal David k Hos­po­di­nu. „Pro­sím tě, Hos­po­di­ne, odpu­sť vinu svého služebníka! Za­choval jsem se jako hroz­ný hlupák.“ 11 Ráno, když David vstal, do­stal Davi­dův vi­dou­cí, pro­rok Gád, slovo Hos­po­di­novo: 12 „Jdi a pro­mluv k Davi­dovi: Tak praví Hos­po­din – Nabízím ti tro­jí trest. Vy­ber si je­den a ten ti dám.“ 13 Gád tedy přišel k Davi­dovi a ře­kl mu: „­Mají na tvou zem při­jít tři roky hla­du? Nebo chceš být tři měsíce pronásledován a pr­chat před ne­přá­te­li? Ane­bo má být ve tvé zemi tři dny mor? Teď se roz­mys­li a uvaž, jak mám od­po­vědět To­mu, který mě posílá.“ 14 „Je mi tak úzko!“ od­po­věděl David Gádovi. „Radě­ji ať padne­me do ru­kou Hos­po­di­nových, ne­boť jeho sli­tování je ne­smírné. Jen ať ne­padnu do ru­kou lidem.“ 15 Hos­po­din tedy na Iz­rael do­pustil mor od toho rá­na až do určeného ča­su. Od Danu po Beer-še­bu zemře­lo z lidu 70 000 mužů. 16 Když pak an­děl vztáhl ru­ku, aby hu­bil Je­ruzalém, Hos­po­di­na nad tím neštěstím po­ja­la lítost a ře­kl an­dělovi hu­bící­mu lid: „Dost už, zadrž!“ Hos­po­dinův an­děl byl právě u mla­tu Arav­ny Je­bu­sej­ského. David staví oltář17 Když David vi­děl, jak an­děl po­bíjí lid, ře­kl Hos­po­di­nu: „To pře­ce já jsem zhřešil, to já jsem se pro­vi­nil! Co ale pro­ve­dly tyto ovečky? Ať tvá ruka do­leh­ne na mě a na mou rodinu!“ 18 Ještě téhož dne k Davi­dovi přišel Gád se slovy: „Jdi a po­stav Hos­po­di­nu ol­tář na mla­tu Arav­ny Jebusejského.“ 19 David tedy po­s­le­chl Gádovo slovo a šel, jak Hos­po­din přikázal. 20 Arav­na vy­hlé­dl ven, a když uvi­děl, že k ně­mu míří král se svou druži­nou, vy­šel z domu a poklo­nil se krá­li až k ze­mi. 21 „Pro­č můj pán a král při­chází za svým služebníkem?“ ze­ptal se Aravna. „Chci od tebe kou­pit ten mlat,“ od­po­věděl David. „Po­stavím na něm ol­tář Hos­po­di­nu, aby se ta rá­na mezi li­dem zastavila.“ 22 Arav­na mu ře­kl: „Jen ať si můj králov­ský pán vez­me a obě­tuje, co se mu zlíbí. Zde je skot k obě­ti a zde smyky a jha na dříví. 23 To vše dává Arav­na králi.“ A do­dal: „Kéž Hos­po­din, tvůj Bůh, ráčí při­jmout tvo­ji oběť.“ 24 „To ne,“ od­po­věděl král Aravnovi. „Koupím to od tebe za plnou cenu. Pře­ce Hos­po­di­nu, své­mu Bo­hu, ne­při­ne­su oběť, která je zadarmo.“ A tak David kou­pil ten mlat i ten skot za 50 še­ke­lů stříb­ra. 25 Po­tom tam po­stavil ol­tář Hos­po­di­nu a při­ne­sl zápalné i pokojné obě­ti. Hos­po­din vy­s­lyšel mod­lit­by za ze­mi, a tak se ta rá­na od Iz­rae­le od­vrá­ti­la.

Bible212. Samuel24

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček