Bible212. Samuel22

2. Samuel

Davidův žalm1 V den, kdy Hos­po­din Davi­da vy­svo­bo­dil ze spárů všech jeho ne­přá­tel i z ruky Saulovy, zpíval David Hos­po­di­nu tuto píseň: 2 Hos­po­din je má skála, má tvrz a záchra­na! 3 Můj Bůh je má ská­la, v něm úkryt nalézám, můj štít, roh vítěz­ství, můj hrad, má skrýš, mé vítěz­ství – před nási­lím mě ochráníš! 4 Vzýval jsem Hos­po­di­na – je ho­den chvály – od mých ne­přá­tel mě za­chránil! 5 Smr­telné vlny mě obklopily, svým prou­dem mě strh­la záhu­ba, 6 pro­va­zy hro­bu mě ovinuly, osidla smrti mě do­stih­la. 7 Vzýval jsem Hos­po­di­na ve své úzkosti, ke své­mu Bohu křičel jsem – on ve svém chrá­mu slyšel mé volání, až k jeho uším do­le­hl můj křik. 8 Zem se třás­la, zem se chvěla, základy nebe se pohnuly, před jeho hněvem se roz­třás­ly. 9 Dým se va­lil z jeho chřípí, stravující oheň z jeho úst, plamenné bles­ky z něj vy­šleh­ly. 10 Nebe rozťal, sestupuje, pod no­ha­ma černý mrak! 11 Che­ru­ba za­přáhl, roz­letěl se, vznesl se na křídlech větrných. 12 Závo­jem tmy obklopil se, mrak plný deště byl jeho stan. 13 Od žá­ru jeho ob­liče­je­roz­ní­ti­ly se bles­ky pla­menné, 14 Hos­po­din v nebi zaburácel, hlas Nej­vyššího zněl! 15 Deštěm šípů ro­ze­h­nal je, bleskem svým je roz­drtil! 16 Ko­ry­ta moří byla obnažena, základy svě­ta odkrytypřed ře­vem Hospodina, před jeho de­chem zuřivým! 17 Se­h­nul se z výšin, uchopil mě, z mo­hutných vod mě vy­prostil, 18 vy­rval mě mo­cné­mu nepříteli, odpůrcům silnějším, než jsem byl. 19 Přepad­li mě v den mé bídy, Hospodin mě však podpíral, 20 vy­ve­dl mě na svobodu, uhájil mě, vž­dyť má mě rád! 21 Hos­po­din odpla­til mi za moji spravedlnost, za čisto­tu mých ru­kou mě odměnil. 22 Hos­po­di­nových cest jsem se pevně držel, svého Boha jsem ne­zra­dil! 23 Před se­bou mám všech­ny jeho soudy, od jeho nařízení jsem se ne­vzdá­lil, 24 zůstal jsem před ním bez úhony, varoval jsem se hříchů svých. 25 Hos­po­din odměnil mě za moji spravedlnost, za moji čisto­tu před jeho oči­ma. 26 Ty, Pane, s věrným na­kládáš věrně, k od­dané­mu se chováš od­daně, 27 s čis­tým člověkem čis­tě naložíš, od zvráceného se však od­vracíš. 28 Ty sám za­chraňuješ ubožáky, povýšené však hledíš ponížit. 29 Ty, Hos­po­di­ne, jsi pře­ce mou svící, sám Hos­po­din mi září v tmách. 30 S te­bou vy­razím pro­ti vojsku, ve svém Bohu hrad­by pře­konám! 31 Jak doko­nalá je ces­ta Boží, jak ryzí je, co praví Hos­po­din – on je štít všech, kdo v něho doufají! 32 Kdo by byl Bo­hem kro­mě Hospodina? Kdo by byl skalou, ne-li náš Bůh? 33 Ten­to Bůh mě vy­z­bro­juje silou, otvírá doko­nale ces­tu mou, 34 Mým no­hám udílí hbi­tost laní, staví mě na mé výši­ny. 35 Mé paže učí, jak ob­stát v boji, mé ruce na­pínají i luk bronzový. 36 Podal jsi mi štít své spásy, sklonil ses, abys mě po­výšil! 37 Da­roval jsi mým krokům volnost, mé nohy ne­sklouz­nou. 38 Stíhal jsem ne­přá­te­le, do­sti­hl je, nepřestal jsem, než jsem je po­razil. 39 Udeřil jsem je, ne­vstanou znovu, skáceli se mi pod no­hy! 40 Ty jsi mě vy­z­bro­jil si­lou k boji, na ko­le­na srážíš mé soky pře­de mnou. 41 Ší­ji mých ne­přá­tel na­stavil jsi mi, se svý­mi pro­tivníky jsem skon­coval. 42 Vo­la­li o po­moc, nikdo je nezachránil, volali k Hos­po­di­nu – žádná od­po­věď. 43 Jako prach na zemi roz­drtil jsem je, jak bláto na ulici jsem je roz­du­pal! 44 Z růz­nic v lidu za­chránils mě, jako vůd­ce národů jsi mě ochránil, lid, jejž jsem ani ne­znal, slouží mi! 45 Cizáci pře­de mnou už se krčí, jen co mě us­lyší, mu­sí po­s­lech­nout. 46 Cizáci pře­de mnou už se hroutí, vrávorají ven ze svých nor! 47 Živ buď Hos­po­din, má ská­la buď požehnána, Bůh buď vy­výšen, má záchra­na! 48 Bůh mi do­přává zadostiučinění, podmaňuje mi náro­dy. 49 Zpro­střed ne­přá­tel mě vyvádíš, pozvedáš mě nad soky, před násilníkem za­chráníš. 50 Pro­to tě budu chvá­lit mezi národy, tvé jméno, Hos­po­di­ne, písní oslavím! 51 Své­mu krá­li dává mo­cná vítězství, svému po­mazané­mu je mi­lostiv – Davi­dovi a jeho se­meni až navěky!

Bible212. Samuel22

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček