Bible212. Samuel5

2. Samuel

David králem celého Izraele1 Všech­ny iz­rael­ské kme­ny přišly za Davi­dem do Hebro­nu se slovy: „Hle, jsme tvá krev a tělo! 2 Už za časů naše­ho krále Sau­la jsi vodíval Iz­rael do boje a znovu jej přiváděl. To­bě Hos­po­din ře­kl: ‚­Ty bu­deš pastýřem mého lidu Iz­rae­le, ty bu­deš Iz­rae­li vůdcem.‘“ 3 Když teh­dy za králem do Hebro­nu přiš­li všich­ni stařeši­nové Iz­rae­le, král David s nimi v Hebro­nu uzavřel smlou­vu před Hos­po­di­nem a oni Davi­da po­maza­li za krále nad Iz­rae­lem. 4 Davi­dovi bylo třicet let, když se stal králem, a kraloval čtyřicet let. 5 Sedm let a šest měsíců kraloval v Hebro­nu nad Ju­dou a dalších tři­atřicet let kraloval v Je­ruzalémě nad ce­lým Iz­rae­lem i Ju­dou. 6 Král pak se svý­mi muži vy­táhl na Je­ruzalém, to­tiž na Je­bu­sej­ce, kteří v tom kra­ji byd­le­li. Ti Davi­dovi řek­li: „­Sem se ne­do­staneš – i slep­ci a mrzáci tě odrazí!“ Pro­hlašova­li, že se tam David ne­do­stane. 7 David ale pevnost Sion do­byl. Teď je to Město Davi­dovo. 8 David toho dne pro­hlásil: „Kdo chce za­útočit na Je­bu­sej­ce, ten ať na ty mrzáky a slep­ce udeří vodním tunelem!“ Ve­lice to­tiž Davi­da po­pu­di­li. Pro­to se za­čalo ří­kat: „S­lepec ani mrzák ne­smí do paláce.“ 9 David se pak v té pevnosti usa­dil, a tak do­sta­la jméno Město Davi­dovo. Vy­stavěl město oko­lo ní od te­ra­sy Milo až k paláci. 10 Tak se David stále více vzmáhal a Hos­po­din, Bůh zástupů, byl s ním. 11 Chíram, král Tý­ru, pak vy­s­lal k Davi­dovi po­s­ly s ced­rovým dře­vem a také tesaře a ka­meníky, aby Davi­dovi po­stavi­li palác. 12 Teh­dy David po­znal, že jej Hos­po­din po­tvr­dil za krále nad Iz­rae­lem a že vy­z­dvi­hl jeho králov­ství ve pro­spěch jeho li­du, Iz­rae­le. 13 Když David přišel z Hebro­nu, vzal si v Je­ruzalémě další konku­bí­ny a manželky, a tak se Davi­dovi na­ro­di­li další synové a dce­ry. 14 Toto jsou jmé­na těch, kteří se mu na­ro­di­li v Je­ruzalémě: Ša­mua, Šo­bab, Nátan, Šalo­moun, 15 Jib­char, Elišua, Nefeg, Jafia, 16 Eliša­ma, Eli­a­da a Elife­let. 17 Jakmi­le Fi­lištíni us­lyše­li, že David byl po­mazán za krále nad Iz­rae­lem, všich­ni se ho vy­pravi­li hledat. David se o tom do­sle­chl a uchý­lil se do pevnosti. 18 Když Fi­lištíni při­táh­li a roz­loži­li se v údo­lí Refaim, 19 David se ptal Hos­po­di­na: „Mám na Fi­liští­ny za­útočit? Vy­dáš mi je do rukou?“ „Zaútoč!“ od­po­věděl mu Hos­po­din. „Fi­liští­ny ti jis­tě vy­dám do rukou.“ 20 David tedy při­táhl do Baal-pe­raci­mu a po­razil je tam. Teh­dy ře­kl: „Ja­ko pro­ráží vodní proud, tak pře­de mnou Hos­po­din pro­lo­mil řa­dy mých nepřátel.“ To místo pak na­zval Baal-pe­racim, Pán průlo­mů. 21 Fi­lištíni tam ne­cha­li své mod­ly a David je se svý­mi muži odne­sl. 22 Fi­lištíni pozdě­ji znovu vy­táh­li a roz­loži­li se v údo­lí Refaim. 23 David se ptal Hos­po­di­na, a ten mu ře­kl: „Neútoč. Obe­jdi je ze­za­du a na­padni je od mo­ruší. 24 Až v ko­runách mo­ruší us­lyšíš še­lest šlépějí, vy­razíš, ne­boť teh­dy před te­bou vy­táhl Hos­po­din, aby po­razil voj­sko Filištínů.“ 25 David udělal, co mu Hos­po­din přikázal, a porážel Fi­liští­ny od Gi­be­o­nu až po Ge­zer.

Bible212. Samuel5

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček