Roháček1. Samuelova16

1. Samuelova

Dávid pomazaný za kráľa.1 A Hos­podin riekol Samuelovi: Až do­kedy ty budeš žialiť za Sau­lom, keď som ho ja za­vr­hol, aby nek­raľoval nad Iz­raelom? Na­plň svoj roh olejom a poď, pošlem ťa k Izai­mu Bet­lehem­skému, lebo tam medzi jeho syn­mi som videl toho, ktorý mi bude kráľom. 2 Na to povedal Samuel: Ako ta pojdem? Lebo keď počuje o tom Saul, za­bije ma. - A Hos­podin riekol: Poj­meš so sebou jalovičku a po­vieš: Prišiel som obetovať Hos­podinovi. 3 A po­zveš Izai­ho k obeti, a ja ti dám vedieť, čo máš robiť, a po­mažeš mi toho, o ktorom ti po­viem. 4 A Samuel učinil to, čo hovoril Hos­podin, a prišiel do Bet­lehema. A starší mes­ta sa predesili a vy­šli mu vús­trety a riek­li: Či tvoj príchod z­namená pokoj? 5 A odpovedal: Po­koj. Prišiel som obetovať Hos­podinovi. Po­sväťte sa a poj­dete so mnou k obeti. A po­svätil aj Izaiho i jeho synov a po­zval ich k obeti. 6 A stalo sa, keď prišli, a keď uvidel Eliába, po­vedal: Do­zais­ta je pred Hos­podinom jeho po­mazaný. 7 Ale Hos­podin riekol Samuelovi: Nehľaď na jeho pek­nú tvár a na výšku jeho po­stavy, lebo som ho za­vr­hol; lebo ja nehľadím na to, na čo hľadí človek, pre­tože človek hľadí na to, čo je pred očima, ale Hos­podin hľadí na srd­ce. 8 A Izai za­volal Abinadába a dal mu, aby p­red­stúpil pred Samuela a prešiel. A riekol: Ani toho ne­vyvolil Hos­podin. 9 A Izai dal prej­sť Šam­movi. A riekol: Ani toho ne­vyvolil Hos­podin. 10 A tak dal Izai prej­sť sied­mim svojim synom pop­red Samuela. Ale Samuel riekol Izai­mu: Nik­torého z tých­to si ne­vyvolil Hos­podin. 11 Po­tom riekol Samuel Izai­mu: Či sú toto už všet­ci tí mláden­ci? A on povedal: Ešte po­zos­tal najm­ladší, ktorý práve teraz pasie ov­ce. Na to riekol Samuel Izai­mu: Pošli hneď po neho a do­veď ho, lebo ne­sad­neme okolo stola, do­kiaľ ne­prij­de sem. 12 A tak po­slal po neho a do­viedol ho. A šuhaj bol rumen­ný a pri tom krás­nych očí a pek­nej po­stavy. A Hos­podin riekol: Vstaň, po­maž ho, lebo toto je on. 13 Vtedy vzal Samuel roh s olejom a po­mazal ho pro­stred jeho bratov. A Duch Hos­podinov sos­túpil na Dávida a zo­stal na ňom od toho dňa a tak vše po­tom. A Samuel vstal a od­išiel do Rámy. Zlý duch napáda Saula. Dávid mu hrá.14 A Duch Hos­podinov od­išiel od Sau­la, a desil ho zlý duch, pos­laný od Hos­podina. 15 Vtedy po­vedali služob­níci Sau­lovi, jemu: Nože hľa, prosíme, desí ťa zlý duch od Boha. 16 Nech tedy roz­káže náš pán svojim služob­níkom tu pred tebou, aby vyhľadali muža, ktorý vie hrať na har­fe, aby, keď prij­de na teba zlý duch od Boha, hral svojou rukou, a bude ti dob­re. 17 A Saul riekol svojim služob­níkom: Nože mi tedy vy­hľadaj­te muža, ktorý dob­re hrá, a do­veďte ho ku mne. 18 Vtedy od­povedal jeden z mláden­cov a riekol: Hľa, videl som syna Izai­ho Bet­lehem­ského, ktorý vie hrať, a je to muž udat­ný a bojov­ný, roz­um­ný do reči, človek k­rás­nej postavy, a Hos­podin je s ním. 19 A Saul po­slal po­slov k Izai­mu a od­kázal mu: Pošli mi Dávida, svoj­ho syna, ktorý je pri stáde. 20 Vtedy vzal Izai os­la, chlieb a kožicu vína a jed­no kozľa a po­slal to po Dávidovi, svojom synovi, Sau­lovi. 21 A tak prišiel Dávid k Sau­lovi a stál pred ním, a veľmi si ho za­miloval, a stal sa jeho zbroj­nošom. 22 A Saul po­slal k Izai­mu pos­la s od­kazom: Dovoľ, prosím, aby stál Dávid predo mnou, lebo našiel milosť v mojich očiach. 23 A bývalo, že kedykoľvek napadol z­lý duch od Boha Sau­la, Dávid vzal har­fu a hral svojou rukou, a Sau­lovi sa uľahčilo, a bolo mu dob­re, a zlý duch od­stúpil v­tedy od neho.

Roháček1. Samuelova16