Roháček1. Samuelova19

1. Samuelova

Jonatán sa zastáva Dávida.1 A Saul hovoril Jonatánovi, svoj­mu synovi, a všet­kým svojim služob­níkom, aby za­bili Dávida. Ale Jonatán, syn Sau­lov, mal veľmi rád Dávida. 2 A Jonatán oznámil Dávidovi a riekol: Saul, môj otec, hľadá možnosť, aby ťa za­bil. Pre­to teraz, prosím, maj na seba po­zor zaj­tra ráno a budeš sedieť v skrýši a schováš sa. 3 A ja vy­j­dem a budem stáť vedľa svoj­ho otca na poli, na ktorom ty budeš, a ja budem hovoriť svoj­mu ot­covi o tebe, a keď uvidím, čo bude, oznámim ti to. 4 Tak hovoril Jonatán Sau­lovi, svoj­mu ot­covi, dob­ré o Dávidovi a riekol mu: Nech neh­reší kráľ proti svoj­mu služob­níkovi, Dávidovi, lebo veď sa ničím neprehrešil proti tebe, a pre­to, že to, čo robí, je tebe veľmi dob­ré. 5 A vy­staviac svoj život nebez­pečen­stvu za­bil Filištína, a Hos­podin učinil veľké spasenie celému Iz­raelovi. Videl si to a radoval si sa. A tak prečo hrešíš proti ne­vin­nej krvi chcúc za­biť Dávida, bez príčiny? 6 A Saul po­slúchol hlas Jonatánov a Saul pri­sahal: Ako že žije Hos­podin, nezom­rie. 7 Po­tom za­volal Jonatán Dávida, a Jonatán mu oznámil všet­ky tie slová. A Jonatán do­viedol Dávida k Sau­lovi, a bol pred ním ako vše pred­tým. 8 A zase bola voj­na. A Dávid vy­šiel a bojoval proti Filištínom a uderil na nich tak, že im spôsobil veľkú porážku, a os­tat­ní utiekli pred ním. 9 Ale zase prišiel zlý duch Hos­podinov na Sau­la, keď sedel vo svojom dome a mal svoju kopiju vo svojej ruke, a Dávid hral rukou. Dávid znova napadnutý. Míchaľ ho zachráni.10 A Saul hľadal vraziť kopijou do Dávida, a to do steny, ale sa vy­hnul Sau­lovi, a tak vrazil kopiju do steny. A Dávid utiekol a unikol ­smr­ti tej noci. 11 A Saul po­slal po­slov do domu Dávidov­ho, aby ho strieh­li a ráno za­bili. Ale to oznámila Dávidovi Míchaľ, jeho žena, a riek­la: Ak nezach­rániš útekom svoj­ho života tej­to noci, zaj­tra ťa za­bijú. 12 A tak spus­tila Míchaľ Dávida oblokom, a od­išiel a utiekol a za­chránil sa útekom. 13 Potom vzala Míchaľ mod­lu domácich bohov a vložila ju do po­stele a koziu kožušinu položila konča jej hlavy a pri­kryla rúchom. 14 Keď po­tom po­slal Saul po­slov, aby vzali Dávida, riek­la: Je ne­moc­ný. 15 Ale Saul z­nova poslal po­slov, aby po­zreli Dávida, a riekol: Dones­te ho na po­steli hore ku mne, nech ho za­bijem. 16 A keď prišli po­slovia, tu hľa, v po­steli mod­la domácich bohov a konča jej hlavy kozia kožušina. 17 V­tedy povedal Saul Míchali: Prečo si ma tak oklamala a pus­tila si môj­ho ne­priateľa, aby ušiel? A Míchaľ odpovedala Sau­lovi: On mi po­vedal: Pus­ti ma, lebo načo ťa mám za­biť?! Dávid u Samuela. Proroci.18 A Dávid utekal a tak sa za­chránil útekom a prišiel k Samuelovi do Rámy a oznámil mu všet­ko, čo mu urobil Saul. Potom odišiel on i Samuel, a bývali v Najote. 19 Po­tom oznámili Sau­lovi, že hľa, Dávid je v Najote, v Ráme. 20 A Saul po­slal po­slov, aby vzali Dávida. A keď p­rišli a videli shromaždenie prorokujúcich prorokov a Samuela stáť, po­staveného nad nimi, vtedy prišiel Duch Boží na po­slov Sau­lových, a prorokovali aj oni. 21 Keď to oznámili Sau­lovi, po­slal iných po­slov, a prorokovali aj oni. A Saul po­slal ešte aj tretích po­slov, ale prorokovali aj tí. 22 Napokon odišiel aj on sám do Rámy a keď prišiel až ku tej veľkej cis­ter­ne, ktorá je v Séku, pýtal sa a vravel: Kde je Samuel a Dávid? A k­tosi mu po­vedal: Hľa, v Najote, v Ráme. 23 A išiel ta, do Najota, v Ráme. Ale prišiel aj na neho Duch Boží, a tak išiel po­zvoľna a prorokoval, až prišiel do Najota v Ráme. 24 A vy­zliekol aj on svoje rúcho a tiež prorokoval pred Samuelom. A padol a ležal nahý celý ten deň a celú noc. Pre­to hovoria: Či je i Saul medzi prorok­mi?

Roháček1. Samuelova19