Roháček1. Samuelova4

1. Samuelova

Izrael porazený od Filištínov. Truhla vzatá.1 A slovo Samuelovo sa spl­nilo celému Iz­raelovi. Lebo Iz­rael vy­šiel proti Filištínom do boja a položili sa táborom pri Ében-ézere, a Filištíni táborili v Aféku. 2 A Filištíni sa zriadili do boja proti Iz­raelovi, a keď sa roz­vinul boj, porazený bol Iz­rael pred Filištín­mi, a po­bili na bojišti, na poli, okolo štyroch tisícov mužov. 3 Keď po­tom prišiel ľud do tábora, po­vedali starší Iz­raelovi: Prečo nás dnes porazil Hos­podin pred Filištín­mi? Vez­mime k sebe zo Síla truh­lu sm­luvy Hos­podinovej. Keď prij­de do nášho stredu, za­chráni nás a vy­slobodí z ruky našich ne­priateľov. 4 A tak po­slal ľud do Síla, a donies­li od­tiaľ truh­lu sm­luvy Hos­podina Zá­stupov, tróniaceho na cherubínoch, a boli tam obaja synovia Éliho s truh­lou sm­luvy Božej, Chof­ni a Pin­chas. 5 A stalo sa, keď prišla truh­la sm­luvy Hos­podinovej do tábora, že skríkol od rados­ti celý Iz­rael veľkým krikom, takže dunela zem. 6 A keď počuli Filištíni hlas radost­ného kriku, po­vedali: Čo je to jaký zvuk toho veľkého radost­ného kriku v tábore Heb­rejov? A do­zvedeli sa, že truh­la Hos­podinova prišla do tábora. 7 Pre­to sa báli Filištíni, lebo vraveli: Bôh prišiel do tábora! A po­vedali: Beda nám! Lebo také niečo sa ešte ni­kdy ne­stalo doteraz! 8 Beda nám! Kto nás vy­trh­ne z ruky tých sláv­nych bohov? ! To sú tí bohovia, ktorí bili Egypťanov všelijakými ranami na púšti. 9 Po­sil­nite sa a buďte mužmi, Filištíni! Aby ste ne­slúžili Heb­rejom, ako oni vám slúžili! Ale buďte mužmi a bojuj­te! 10 Aj bojovali Filištíni, a Iz­rael bol porazený, a utekali každý do svoj­ho stánu. A porážka bola veľmi veliká, a pad­lo z Iz­raela trid­sať tisíc mužov peších. 11 A truh­la Božia bola vzatá, a obi­dvaja synovia Éliho zo­mreli, Chof­ni a Pin­chas. Zvesť o porážke v Síle. Pomsta Božia na Éliho.12 Po­tom bežal nejaký muž z po­kolenia Benjaminovho s bojišťa a prišiel do Síla toho dňa a mal svoje rúcho roz­tr­hnuté a svoju hlavu po­sypanú zemou. 13 A keď prišiel, hľa, Éli sedel na stolici pri ces­te a vyzeral, lebo jeho srd­ce sa trias­lo o truh­lu Božiu, a človek prišiel, aby oznámil v mes­te, čo sa stalo. A kričalo z­desením celé mes­to. 14 A keď počul Éli hlas kriku, po­vedal: Čo je to jaký ne­pokoj­ný hukot? A človek sa ponáhľal a prij­dúc oznámil to Élimu. 15 A Élimu bolo deväťdesiatosem rokov, a jeho oči boly zašly, takže ne­mohol vidieť. 16 A človek po­vedal Élimu: Ja som ten, ktorý som prišiel s bojišťa, a ja som dnes utiekol s bojišťa. A Éli mu po­vedal: Čo sa to stalo, môj synu? 17 A zves­tovateľ od­povedal a riekol: Iz­rael uteká pred Filištín­mi, aj veľká porážka stala sa v ľude, aj obaja tvoji synovia zo­mreli, Chof­ni a Pin­chas, a truh­la Božia je vzatá. 18 A stalo sa, ako spomenul truh­lu Božiu, že pad­nul so stolice nazad vedľa brány a zlomil si väzy i zo­mrel, lebo človek bol starý a ťažký a on súdil Iz­raela štyrid­sať rokov. 19 A jeho ne­ves­ta, žena Pin­chasova, bola tehot­ná majúc porodiť. Tá keď počula zvesť a k tomu ešte i to, že vzali truh­lu Božiu a že zo­mrel jej svokor i jej muž, sklonila sa a porodila, lebo prišly na ňu jej boles­ti. 20 A v ten čas, keď zomierala, vravely jej ženy, ktoré stály nad ňou: Neboj sa, lebo si porodila syna. Ale ne­od­povedala ani si toho nevšímala. 21 A na­zvala chlapča Ichabod, lebo riek­la: Od­stehovala sa sláva z Iz­raela a k tomu bola vzatá i truh­la Božia, a zom­rel i jej svokor i jej muž. 22 P­reto riekla: Od­stehovala sa sláva z Iz­raela, pre­tože bola vzatá truh­la Božia.