Roháček1. Samuelova21

1. Samuelova

Dávid u kňaza Achimelecha.1 A Dávid prišiel do Nóba k Achimelechovi, kňazovi. A Achimelech sa tak preľakol, že trasúci sa išiel vústrety Dávidovi a riekol mu: Prečo si len sám, a p­rečo niet ni­koho s tebou? 2 Dávid odpovedal Achimelechovi, kňazovi: Kráľ mi roz­kázal nejakú vec a riekol mi: Nech ni­kto ne­zvie ničoho o veci, pre ktorú ťa po­sielam a ktorú som ti roz­kázal vykonať. A služob­níkom som nariadil, aby odišli na to a na to mies­to. 3 Pre­to teraz, čo máš po ruke? Daj mi do ruky nejakých päť chlebov alebo už čokoľvek, čo sa naj­de. 4 A kňaz od­povedal Dávidovi a riekol: Ne­mám obec­ného chleba pod rukou. Je tu iba po­svät­ný chlieb, jest­li sa mláden­ci za­chovali as­poň od ženy. 5 Na to od­povedal Dávid a riekol mu: Nie, lež už pred­tým, ako som vy­šiel, bola nám žena ne­prí­stup­nou, a tedy sú nádoby mláden­cov sväté. No, je to už aj ináče obecný spôsob, a čo ešte dnes! Bude svätý v nádobe. 6 A tak mu dal kňaz sväté, lebo tam nebolo iného chleba krome chleba pred­loženia, ktoré to chleby boly od­ložené zp­red tvári Hos­podinovej, aby na ich mies­to boly položené tep­lé chleby v deň, v ktorý boly tam­tie vzaté. 7 Ale bol tam nejaký muž zo služob­níkov Sau­lových toho dňa, ktorý sa tam bol v shromaždení zdržal pred Hos­podinom, a ktorému bolo meno Doég Edomej­ský, naj­možnejší z pastierov, ktorých mal Saul. 8 A Dávid po­vedal Achimelechovi: Či nie je nie­kde pod tvojou rukou kopija alebo meč, lebo som ne­vzal ani svoj­ho meča, ani inej svojej zbrane do svojej ruky, pre­tože bola vec kráľova súr­na. 9 Na to odpovedal kňaz: Meč Goliáša Filištín­skeho, ktorého si za­bil v doline Éla, ten hľa, je tu zavinutý v rúchu za efodom, ak si ten vez­meš, nuž vez­mi si, lebo nieto tu iného krome toho. A Dávid po­vedal: Takého nieto, jako je ten; daj mi ho. Dávid sa pretvára u Achiša.10 Po­tom vstal Dávid a utekal toho dňa pred Sau­lom a prišiel k Achišovi, kráľovi mes­ta Gát. 11 A služob­níci Achišovi po­vedali jemu, Achišovi: Či nie je toto Dávid, kráľ zeme? Či to ne­spievali tomuto v kolotan­coch hovoriac: Saul porazil svoje tisíce, ale Dávid svoje desaťtisíce? 12 A Dávid si vzal tie slová k srd­cu a bál sa veľmi Achiša, kráľa Gátu, 13 a pre­to zmeniac svoj roz­um v ich očiach robil sa bláz­nom súc v ich ruke a čmáral po vrátach brány a púšťal svoje br­z­gy dolu po svojej brade. 14 Vtedy po­vedal Achiš svojim služob­níkom: Hľa, vidíte, že človek bláz­ni, prečo ste ho do­vied­li ku mne? 15 Či azda ne­mám do­sť bláz­nov, že ste do­vied­li tohoto, aby bláz­nil predo mnou? Či ten­to má voj­sť do môj­ho domu?

Roháček1. Samuelova21