Roháček1. Samuelova12

1. Samuelova

Samuel obviňuje Izraela. Samuelova bezúhonnosť.1 A Samuel riekol všet­kému Iz­raelovi: Hľa, počul som na váš hlas vo všet­kom, čo ste mi hovorili, a ustanovil som nad vami kráľa. 2 A teraz hľa, kráľ chodí pred vami, a ja som sa zo­starel a ošedivel som. A moji synovia, hľa, sú s vami. A ja som chodil pred vami od svojej mlados­ti až do tohoto dňa. 3 Hľa, tu som, vy­daj­te svedoc­tvo proti mne pred Hos­podinom a pred jeho po­mazaným: čieho vola som kedy vzal a čieho osla som vzal? Alebo koho som kedy utiskoval? Komu som ub­lížil alebo z čej ruky som vzal ú­platok, aby som ním bol dal za­slepiť svoje oči? A vrátim vám. 4 A po­vedali mu: Ne­utis­koval si nás ani si nám ne­ub­lížil ani si ne­vzal z ničej ruky ničoho. 5 A ešte im riekol: Hos­podin je sved­kom proti vám a sved­kom jeho po­mazaný tohoto dňa, že ste nenašli v mojej ruke ničoho. A oni povedali: Je svedkom. 6 A Samuel riekol ľudu: Hos­podin je sved­kom, ten, ktorý učinil Mojžiša i Árona a ktorý vy­viedol vašich ot­cov hore z Egypt­skej zeme. 7 Pre­to teraz stoj­te, aby som sa súdil s vami pred Hos­podinom dotyčne všet­kých spraved­livých s­kut­kov Hospodinových, ktoré učinil s vami i s vašimi ot­cami. 8 Potom, keď vošiel Jakob do Egyp­ta, a keď kričali vaši ot­covia k Hos­podinovi, po­slal Hos­podin Mojžiša a Árona, a vy­vied­li vašich ot­cov von z Egyp­ta a usadili ich na tom­to mies­te. 9 Ale za­bud­li na Hos­podina, svoj­ho Boha, a pre­to ich predal do ruky Sizeru, veliteľa voj­sku v Chacore, a do ruky Filištínov a do ruky kráľa Moábov, a bojovali proti nim. 10 A kričali na Hos­podina a vraveli: Zhrešili sme, lebo sme opus­tili Hos­podina a slúžili sme Bálom a As­tar­tám. A tak teraz nás vy­trh­ni z ruky našich ne­priateľov, a budeme ti slúžiť. 11 A Hos­podin po­slal Jerub­bála a Bedána a Jef­tu a Samuela a vy­tr­hol vás z ruky vašich ne­priateľov na­okolo, a bývali ste bez­pečne. 12 A keď ste videli, že Na­chaš, kráľ synov Am­monových, prišiel na vás, po­vedali ste mi: Nie, ale kráľ bude kraľovať nad na­mi, kým pred­sa Hos­podin, váš Bôh, je vaším kráľom. Len ak sa budú báť Hospodina, bude dobre.13 Tak teraz hľa, tu je kráľ, ktorého ste si zvolili, ktorého ste si žiadali. A tedy hľa, Hos­podin ustanovil nad vami kráľa. 14 Jest­li sa budete báť Hos­podina a budete mu slúžiť a budete po­slúchať jeho hlas a nebudete sa spierať reči Hos­podinovej, a jest­li budete i vy i kráľ, ktorý kraľuje nad vami, k­ráčať za Hos­podinom, svojím Bohom, bude všet­ko dobre; 15 ale ak nebudete po­slúchať hlasu Hos­podinov­ho a budete sa spierať reči Hos­podinovej, vtedy bude ruka Hos­podinova proti vám i proti vašim ot­com. 16 I teraz tedy stoj­te a vidz­te tú veľkú vec, ktorú učiní Hos­podin pred vašimi očami. 17 Či nie je dnes žat­va pšenice? Budem volať k Hos­podinovi, a dá, že bude hrmieť a bude padať dážď, a tak poznajte a vidz­te, že je veľké vaše zlo, ktoré ste vy­konali v očiach Hos­podinových, žiadať si kráľa. 18 Tak volal Samuel k Hos­podinovi, a Hos­podin dal, aby hr­melo, a aby padal dážď toho dňa. A všetok ľud sa veľmi bál Hos­podina i Samuela. Modlí sa za svojich služobníkov...19 Vtedy po­vedal všetok ľud Samuelovi: Mod­li sa za svojich služob­níkov Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, aby sme nezom­reli, lebo sme pri­dali ku všet­kým svojim hriechom i toto zlé, že sme si žiadali kráľa. 20 A Samuel riekol ľudu: Neboj­te sa. Vy ste p­rav­da učinili všet­ko toto zlé, ale už len ne­od­stupuj­te od Hos­podina, tak aby ste ho ne­na­sledovali, lež budete slúžiť Hos­podinovi celým svojím srd­com! 21 A ne­od­stupuj­te od Hos­podina, lebo by ste sa ob­rátili po már­nos­ti, po veciach, ktoré ne­pros­pejú ani ne­vy­trh­nú, pre­tože sú már­nosť. 22 Lebo Hos­podin ne­opus­tí svoj­ho ľudu pre svoje veľké meno, pre­tože Hos­podinovi sa zaľúbilo učiniť vás sebe ľudom. 23 Ale aj odo mňa nech je to preč, aby som zhrešil proti Hos­podinovi tým, že by som pre­stal mod­liť sa za vás, ale vás budem vy­učovať dob­rej ces­te a priamej. 24 Len sa boj­te Hos­podina a slúžte mu v prav­de celým svojím srd­com, lebo veď len vidz­te tie veľké veci, ktoré učinil s vami! 25 Ale ak by ste p­red­sa len robili zlé, za­hyniete i vy i váš kráľ.

Roháček1. Samuelova12