Roháček1. Samuelova3

1. Samuelova

Povolanie Samuela. Hospodin o Élim.1 A mládenček Samuel po­sluhoval Hos­podinovi pred Élim. A slovo Hos­podinovo bolo vzác­ne v tých dňoch, a len málok­de mal nie­kto proroc­ké videnie. 2 A stalo sa toho času, raz keď ležal Éli na svojom mies­te, a jeho oči boly začaly slab­núť, takže nemohol vidieť, 3 a lam­pa Božia nebola ešte vy­has­la, a keď ležal Samuel v chráme Hos­podinovom, kde bola truh­la Božia, 4 že za­volal Hos­podin na Samuela, ktorý odpovedal: Tu som. 5 A bežal k Élimu a po­vedal: Tu som, lebo si ma volal. A on mu povedal: Ne­volal som. Idi zpät, ľah­ni si. A odíduc ľahol si. 6 A Hos­podin zase volal na Samuela. A Samuel vstal a išiel k Élimu a po­vedal: Tu som, lebo si ma volal. A po­vedal: Ne­volal som, môj synu: len idi zpät a lež. 7 A Samuel ešte ne­znal Hos­podina, ani mu nebolo do­vtedy zjavené slovo Hos­podinovo. 8 A Hos­podin zase volal na Samuela, po tretie. A on vstal a išiel k Élimu a po­vedal: Tu som, lebo si ma volal. Vtedy porozumel Éli, že Hos­podin volá chlap­ca. 9 Pre­to po­vedal Éli Samuelovi: Idi, ľah­ni si. A keby ešte volal na teba, po­vieš: Hovor, Hos­podine, lebo tvoj služob­ník čuje. A tak od­išiel Samuel a ľahol si na svoje mies­to. 10 Po­tom prišiel Hos­podin a stál. A zase volal ako po každé pred­tým: Samuel, Samuel! A Samuel odpovedal: Hovor, lebo tvoj služob­ník čuje! 11 A Hos­podin riekol Samuelovi: Hľa, ja učiním v Iz­raelovi takú vec, ktorá bude znieť v oboch jeho ušiach každému, kto ju počuje. 12 Toho dňa uvediem na Éliho všet­ko, čo som hovoril o jeho dome, od počiat­ku až po koniec. 13 A dám mu vedieť, že ja budem súdiť jeho dom až na veky pre ne­právosť, o ktorej vedel, že jeho synovia uvodia na seba kliat­bu, a nezab­ránil im. 14 Pre­to som pri­sahal domu Éliho, že nebude po­krytá ne­právosť domu Éliho ani bitnou obeťou ani obil­nou obeťou až na veky. Samuel to zjaví Élimu. Verný prorok.15 A Samuel ležal až do rána a potom otvoril dvere domu Hos­podinov­ho. A Samuel sa bál oznámiť Élimu videnie. 16 Ale Éli za­volal Samuela a po­vedal: Samuel, môj synu! Ktorý odpovedal: Tu som. 17 A po­vedal: Aká je to vec, ktorú ti hovoril? Ne­taj, prosím, predo mnou. Nech ti tak učiní Bôh a tak nech pri­dá, ak za­tajíš predo mnou niečo zo všet­kého toho, čo ti hovoril. 18 Vtedy mu oznámil Samuel všet­ko a nezatajil ničoho pred ním. A Éli povedal: On je Hos­podin, nech učiní to, čo je dob­ré v jeho očiach. 19 A Samuel rás­tol, a Hos­podin bol s ním a nedal pad­núť ni­ktorému jeho slovu na zem. 20 A po­znal celý Iz­rael od Dána až po Bér-šebu, že je Samuel ver­ný a stály za proroka Hos­podinovi. 21 A Hos­podin sa znova a znova ukazoval v Síle, lebo Hos­podin sa zjavil Samuelovi v Síle v slove Hos­podinovom.