Roháček1. Samuelova28

1. Samuelova

Vojna Filištínov proti Izraelovi.1 A stalo sa v tých dňoch, že Filištíni sob­rali svoje voj­ská do voj­ny, aby bojovali proti Iz­raelovi. A Achiš po­vedal Dávidovi: Vedz is­tot­ne, že poj­deš so mnou von do tábora, ty aj tvoji mužovia. 2 A Dávid riekol Achišovi: Pre­to teraz aj ty zvieš, čo učiní tvoj služob­ník. Na to po­vedal Achiš Dávidovi: Pre­to ťa ustanovím za strážcu svojej hlavy po všet­ky dni. 3 A Samuel už bol zo­mrel, a smútil za ním celý Iz­rael, a po­chovali ho v Ráme, v jeho vlast­nom mes­te. A Saul bol od­stránil vešt­cov, k­torí vy­volávali duchov, a vedom­cov zo zeme. 4 A tedy Filištíni shromaždiac sa prišli a položili sa táborom v Šúneme. A Saul shromaždil celého Iz­raela, a položili sa táborom v Gil­boe. Saul u veštice.5 A keď videl Saul tábor Filištínov, bál sa, a jeho srd­ce tr­nulo veľmi. 6 Saul sa do­pytoval Hos­podina, ale Hos­podin mu ne­od­povedal ani skr­ze sny ani skr­ze urím ani skr­ze prorokov. 7 Po­tom po­vedal Saul svojim sluhom: Vy­hľadaj­te mi ženu, ktorá má veštec­kého ducha vyvolať mŕt­vych, a poj­dem k nej a budem hľadať doz­vedieť sa skrze ňu. A jeho sluhovia mu po­vedali: Hľa, žena, ktorá má veštec­kého ducha, je v En­dore. 8 Vtedy sa pre­ob­liekol Saul, aby ho ne­poz­nali, a ob­liekol si iné rúcho a išiel on a dvaja mužovia s ním, a prišli k žene vnoci. A po­vedal: Vešti mi, prosím, veštec­kým duchom a vy­volaj mi hore toho, koho ti po­viem. 9 A žena mu riek­la: Po­zri, ty vieš, čo urobil Saul, že vy­plienil vešt­cov a vedom­cov zo zeme! Prečo ty tedy vr­háš smečku na moju dušu, aby si ma pri­pravil o život? 10 A Saul jej pri­sahal na Hos­podina a po­vedal: Ako že žije Hos­podin, ne­stih­ne ťa trest za túto vec. 11 Vtedy riek­la žena: A kohože ti mám vy­volať? A po­vedal: Samuela mi vy­volaj hore. 12 A keď uvidela žena Samuela, skrík­la velikým hlasom, a riek­la Sau­lovi: Prečo si ma oklamal, veď si ty Saul! 13 A kráľ jej po­vedal: Neboj sa! Ale čo vidíš? A žena odpovedala Sau­lovi: Bohov vidím vy­stupovať zo zeme. 14 A zase jej po­vedal: Akú má podobu? A riek­la: Vy­stupuje nejaký starý muž a je od­iaty plášťom. Vtedy po­znal Saul, že je to Samuel, a skloniac sa tvárou k zemi po­klonil sa. 15 A Samuel riekol Sau­lovi: Prečo ma ne­pokojíš dajúc ma vy­volať hore? Na to po­vedal Saul: Je mi veľmi úz­ko, Filištíni bojujú proti mne, a Bôh od­stúpil odo mňa a ne­od­povedá mi už ani skr­ze prorokov ani skr­ze sny, pre­to som ťa za­volal, aby si mi oznámil, čo mám robiť. 16 A Samuel odpovedal: A prečože sa ma ty pýtaš, keď od­stúpil od teba Hos­podin a stal sa tvojím ne­priateľom? 17 Hos­podin si učinil, ako hovoril skr­ze mňa, lebo Hos­podin od­tr­hol kráľov­stvo od teba a vzal ho z tvojej ruky a dal ho tvoj­mu blížnemu, Dávidovi, 18 lebo si ne­pos­lúchal hlasu Hos­podinov­ho a ne­vykonal si pále jeho hnevu na Amalechovi. Pre­to ti Hos­podin učinil túto vec tohoto dňa. 19 A Hos­podin vydá s tebou aj Iz­raela do ruky Filištínov, a zaj­tra budeš ty i tvoji synovia so mnou. K tomu aj tábor Iz­raelov vydá Hos­podin do ruky Filištínov. 20 Vtedy padol Saul náh­le na celú dĺžku svojej po­stavy na zem a veľmi sa bál slov Samuelových. Ale nebolo v ňom ani sily, lebo nejedol chleba celý ten deň a celú tú noc. Veštica i sluhovia tešia Saula.21 Po­tom prišla žena k Sau­lovi a keď videla, že je veľmi predesený, riek­la mu: Hľa, tvoja diev­ka po­slúch­la tvoj hlas, a položila som svoju dušu do svojej ruky a po­slúch­la som tvoje slová, ktoré si mi hovoril. 22 Tak teraz po­slúch­ni, prosím, aj ty hlas svojej diev­ky a do­voľ, že by som ti pred­ložila kúsok chleba, a jedz, aby bolo v tebe sily, keď poj­deš ces­tou. 23 Ale on odoprel a po­vedal: Nebudem jesť. Avšak prinútili ho jeho sluhovia i žena, a tak po­slúchol ich hlas. A vstanúc so zeme sadol si na po­steľ. 24 A žena mala v dome v stáji chované teľa a ponáhľajúc sa za­bila ho a vzala múky, za­miesila a na­piek­la z toho ten­kých nekvasených chlebov 25 a donies­la pred Sau­la a pred jeho sluhov, a jed­li. A po­tom vstali a od­išli tej is­tej noci.

Roháček1. Samuelova28