Roháček1. Samuelova15

1. Samuelova

Vojna Saulova proti Amalechovi. Agag. Saul zavrhnutý.1 A Samuel riekol Sau­lovi: Mňa bol po­slal Hos­podin, aby som ťa po­mazal za kráľa, nad jeho ľudom, nad Iz­raelom, a tak teraz počúvaj na hlas slov Hos­podinových. 2 Tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov: Po­hliadol som na to, čo urobil Amalech Iz­raelovi, že mu položil ú­klad do ces­ty, keď išiel hore z Egyp­ta 3 P­reto teraz iď a zbiješ Amalecha, a zariek­nuc ho na záhubu vyhladíte všet­ko, čo má, a nezľutuješ sa nad ním, ale usmr­tíš všet­ko od muža až po ženu, od od­rast­lého dieťaťa až po kojen­ca, od vola až po dobytča, od veľb­lúda až po os­la. 4 A Saul svolal ľud a spočítal ho v Telai­me, dve­sto tisíc peších a desať tisíc mužov z Júdu. 5 A tak prišiel Saul až k mes­tu Amalechov­mu a po­stavil ú­klad v doline. 6 A Saul po­vedal Kénitovi: Odídite, ustúp­te, sídite dolu zpomedzi Amalechit­ského, aby som ťa neza­hladil s ním, lebo veď si ty učinil milo­sr­den­stvo so všet­kými syn­mi Iz­raelovými, keď išli hore z Egyp­ta. A tak uhnul Kéni zpomedzi Amalecha. 7 Vtedy porazil Saul Amalecha, od Chavily až po­tiaľ, ako ideš do Šúra, ktorý je na­proti Egyp­tu. 8 A zajal Agaga, kráľa Amalechov­ho, živého, a všetok ľud za­hladil os­trím meča. 9 Ale Saul i s ľudom zľutoval sa nad Agagom i nad tým, čo bolo naj­lepšie z drobného stáda a z rožného stat­ku a z krmného dobyt­ka i z baranov a vôbec nad všet­kým, čo bolo naj­lepšie, a nech­celi to za­hladiť, dané pod kliat­bu na záhubu. Ale všet­ko, čo bolo ničom­né a prašivé, za­hladili. 10 Pre­to stalo sa slovo Hos­podinovo k Samuelovi po­vediac: 11 Ľutujem, že som ustanovil Sau­la za kráľa, lebo sa od­vrátil odo mňa nena­sledujúc ma a ne­vykonal mojich slov. A Samuel sa za­pálil ­hnevom a kričal k Hos­podinovi celú noc. 12 Po­tom vstal Samuel skoro a išiel ráno v ús­trety Sau­lovi. A oznámil Samuelovi, že vraj Saul prišiel na Kar­mel v Jud­sku a hľa, po­stavil si tam po­mník a ob­rátiac sa od­tiaľ išiel ďalej a sišiel do Gil­gala. 13 A keď prišiel Samuel k Sau­lovi, po­vedal mu Saul: Požeh­naný ty Hos­podinovi, vy­konal som slovo Hos­podinovo. 14 Ale Samuel riekol: A jakýže je to bľakot stáda v mojich ušiach, ručanie volov, ktorý čujem? 15 A Saul po­vedal: Od Amalecha ich pri­hnali, pre­tože ľud ušet­ril čo naj­lepšie z drobného stáda i z volov, aby bolo čo obetovať Hos­podinovi, tvoj­mu Bohu, a os­tat­né sme, dané pod kliat­bu, zahladili. 16 Ale Samuel riekol Sau­lovi: Nože do­voľ, aby som ti oznámil, čo mi hovoril Hos­podin tej­to noci. A po­vedal mu: Hovor! 17 A Samuel riekol: Či nie je tak, že keď si bol malý vo svojich očiach, že si bol učinený hlavou po­kolení Iz­raelových? A Hos­podin ťa po­mazal za kráľa nad Iz­raelom. 18 Po­tom ťa Hos­podin po­slal na ces­tu a po­vedal: Iď a zahladíš tých hriešnikov, Amalecha, a budeš bojovať proti ne­mu, do­kiaľ ich cel­kom ne­vy­hladíš. 19 Nuž prečože si ne­pos­lúchol na hlas Hos­podinov? Ale si sa vr­hol na korisť a učinil si to zlé v očiach Hos­podinových? 20 Na to po­vedal Saul Samuelovi: Veď som po­slúchol na hlas Hos­podinov a išiel som ces­tou, ktorou ma po­slal Hos­podin, a do­viedol som Agaga, kráľa Amalechov­ho, a Amalecha, daného pod kliat­bu som za­hladil. 21 Ale ľud vzal z koris­ti drob­né stádo a voly, pr­votinu daného pod kliat­bu, aby bolo čo obetovať Hos­podinovi, tvoj­mu Bohu, v Gil­gale. 22 No, Samuel riekol: Či azda má Hos­podin takú záľubu v zápal­ných a v iných obetiach bit­ných, ako aby niek­to poslúchal na hlas Hos­podinov? Hľa, po­slúchať je lepšie ako obetovať a po­zorovať na slovo Hos­podinovo ako donášať tuk baranov. 23 Lebo spúra je taký hriech ako čarodej­níc­tvo a svoj­vôľa jako mod­lár­stvo a bohovia. Pre­to, že si ty zavrhnul slovo Hos­podinovo, za­vrh­nul aj on teba, aby si nebol kráľom. 24 Vtedy po­vedal Saul Samuelovi: Zhrešil som, že som pre­stúpil roz­kaz Hos­podinov i tvoje slová, lebo som sa bál ľudu a po­slúchol som na ich hlas. 25 Pre­to teraz od­pusť, prosím, môj hriech a vráť sa so mnou, aby som sa klaňal Hos­podinovi. 26 Ale Samuel riekol Sau­lovi: Ne­vrátim sa s tebou, lebo si za­vrh­nul slovo Hos­podinovo a p­reto, že aj Hospodin za­vrh­nul teba, aby si nebol kráľom nad Iz­raelom. 27 A keď sa ob­rátil Samuel, aby od­išiel, chytil Saul krýdlo jeho plášťa, a od­trh­lo sa. 28 Vtedy mu riekol Samuel: Hos­podin od­trh­nul kráľov­stvo Iz­raelovo od teba dnes a dal ho tvoj­mu blížnemu, lepšiemu ako si ty. 29 Ani nebude klamať večne trvajúci víťaz Izraelov ako ani nebude želieť, lebo nie je človek, aby želel. 30 A on povedal: Zhrešil som, avšak ma, prosím, p­red­sa len teraz ucti pred staršími môj­ho ľudu a pred Iz­raelom a na­vráť sa so mnou, aby som sa klaňal Hos­podinovi, tvoj­mu Bohu. 31 A Samuel sa vrátil a išiel za Sau­lom, a Saul sa po­klonil Hos­podinovi. 32 Po­tom riekol Samuel: Do­veďte ku mne Agaga, kráľa Amalechov­ho. A Agag išiel k nemu vesele, lebo Agag po­vedal vo svojom srd­ci: Už istotne uhla hor­kosť smr­ti. 33 Ale Samuel riekol: Ako tvoj meč osirotieval ženy poz­bavujúc ich detí, tak nech nad iné ženy osireje tvoja mater! A Samuel roz­sekal Agaga na kusy pred Hos­podinom v Gil­gale. 34 Po­tom od­išiel Samuel do Rámy, a Saul od­išiel hore do svoj­ho domu, do Gibee Sau­lovej. 35 A Samuel neišiel viacej vidieť Sau­la ani ho ne­videl až do dňa jeho smr­ti; lebo Samuel žialil za Sau­lom, a Hos­podin ľutoval, že učinil Sau­la kráľom nad Iz­raelom.

Roháček1. Samuelova15