Roháček1. Samuelova8

1. Samuelova

Ľud si žiada kráľa.1 A stalo sa, keď sa už bol Samuel zo­starel, že ustanovil svojich synov za sud­cov v Iz­raelovi. 2 A meno jeho pr­vorodeného syna bolo Jo­el, a meno jeho druhého syna Abijaš, k­torí boli sudcami v Béršebe. 3 No, jeho synovia nechodili po jeho ces­tách, ale sa podali za zis­kom a brali ú­platok a krivili súd. 4 Vtedy sa shromaždili všet­ci starší Iz­raelovi a prišli k Samuelovi do Rámy. 5 A po­vedali mu: Hľa, ty si starý, a tvoji synovia nechodia po tvojich ces­tách; ustanov nám teraz kráľa, aby nás súdil, ako je to u všetkých národov. 6 No, tá vec bola zlá v očiach Samuelových, keď hovorili: Daj nám kráľa, aby nás súdil. A Samuel sa mod­lil Hos­podinovi. 7 Ale Hospodin riekol Samuelovi: Po­slúch­ni na hlas ľudu vo všet­kom, čo ti po­vedali, lebo nie teba za­vr­h­li, ale mňa za­vr­h­li, aby som nek­raľoval nad nimi, 8 podľa všet­kých skut­kov, ktoré robili od toho dňa, ktorého som ich vy­viedol hore z Egyp­ta, až do tohoto dňa, že ma opúšťali a slúžili iným bohom; tak robia oni i tebe. 9 A tak teraz po­slúch­ni na ich hlas, len že budeš dôraz­ne svedčiť proti nim a oznámiš im s­pôsob a právo kráľa, ktorý bude kraľovať nad nimi. Samuel predkladá obyčaj kráľovu.10 A Samuel po­vedal všet­ky slová Hos­podinove ľudu, ktorý si žiadal od neho kráľa. 11 Po­vedal: Toto bude právo kráľa, ktorý bude kraľovať nad vami: bude brať vašich synov a po­staví ich sebe ku svojim vozom a urobí ich svojimi jazd­cami, a budú behať pred jeho vozom, 12 a učiní to na­to, aby si narobil veliteľov nad tisícami a veliteľov nad päťdesiatimi, a nato, aby mu orali jeho role, žali jeho žnivo a robili jeho vojen­né nás­troje a výs­troj pre jeho vozy. 13 Vez­me aj vaše dcéry, aby mu pripravovaly mas­ti, aby mu varily a piek­ly. 14 Po­berie i vaše naj­lepšie polia, vaše naj­lepšie vinice a vaše naj­lepšie oliv­nice a dá ich svojim sluhom. 15 A bude brať desatinu vášho semena a úrody vašich viníc a dá svojim dvoranínom a svojim sluhom. 16 A tak­tiež vez­me vašich naj­schop­nejších sluhov a vaše najs­pôsob­nejšie dievky a vašich naj­výbor­nejších mláden­cov i vašich oslov a upot­rebí ich pre svoju prácu. 17 Desiat­ky bude brať z vášho stáda, a vy mu budete sluhami. 18 A budete kričať toho dňa pre svoj­ho kráľa, ktorého si zvolíte, ale ne­oh­lási sa vám Hos­podin toho dňa. 19 Avšak ľud nech­cel počuť na hlas Samuelov, ale po­vedali: Nie, ale kráľ bude nad na­mi. 20 A budeme aj my jako všet­ky iné národy, a bude nás súdiť náš kráľ a vy­j­de pred nami a bude bojovať naše boje. 21 A Samuel vy­počujúc všet­ky slová ľudu roz­povedal ich Hos­podinovi. 22 A Hos­podin riekol Samuelovi: Po­slúch­ni na ich hlas a ustanovíš im kráľa. A Samuel po­vedal mužom Iz­raelovým: Iďte každý do svoj­ho mes­ta.