Roháček1. Samuelova5

1. Samuelova

Truhla Božia u Filištínov.1 Tak tedy Filištíni vzali truh­lu Božiu a do­pravili ju z Ében-ézera do Ašdóda. 2 A Filištíni vez­múc truh­lu Božiu do­pravili ju do domu Dágonov­ho a po­stavili ju vedľa Dágona. 3 No, keď na druhý deň vstali Ašdóďania skoro ráno, hľa, Dágon ležal pad­lý, tvárou ob­rátený k zemi, pred truh­lou Hos­podinovou. A vzali Dágona a po­stavili ho zpät na jeho mies­to. 4 Ale keď opät vstali skoro ráno, na druhý deň, hľa, Dágon zase ležal pad­lý, tvárou ob­rátený k zemi, pred truh­lou Hos­podinovou, a hlava Dágonova aj obe dlane jeho rúk boly od­razené na prahu, iba rybí driek Dágonov bol zo­stal na ňom. 5 Pre­to ne­stúpajú kňazi Dágonovi ani ni­kto z tých, ktorí vchádzajú do domu Dágonov­ho, na prah Dágonov v Ašdóde až do tohoto dňa. 6 A ruka Hos­podinova ťažko doliehala na Ašdóďanov, a hubil ich a bil ich vredami, Ašdód a jeho okolie. 7 Keď videli mužovia Ašdóda, že je tak, po­vedali: Nebude bývať truh­la Boha Iz­raelov­ho u nás, lebo jeho ruka tvrdo dolieha na nás i na Dágona, nášho boha. 8 A po­slali posols­tvo a shromaždili k sebe všet­ky kniežatá Filištínov a po­vedali: Čo urobíme s truh­lou Boha Iz­raelov­ho? A odpovedali: Nech sa prenesie truh­la Boha Iz­raelov­ho do Gáta. A tak prenies­li truh­lu Boha Iz­raelov­ho ta. 9 A stalo sa, keď ju prenies­li, že ruka Hos­podinova bola proti mes­tu a spôsobila veľmi veľké zdesenie, a Hos­podin bil mužov toho mesta od malého až do veľkého a vy­hadzovaly sa im aj vredy. 10 Pre­to po­slali truh­lu Božiu do Ek­róna. A stalo sa, ako prišla truh­la Božia do Ek­róna, že začali kričať Ek­róňania a vraveli: Do­pravili k nám truh­lu Boha Iz­raelov­ho, aby nás usmr­til i náš ľud! 11 Pre­to po­slali pos­lov a shromaždili všet­ky kniežatá Filištínov a po­vedali: Odošlite truh­lu Boha Iz­raelov­ho, nech sa na­vráti na svoje mies­to, aby ne­u­smr­tila i nás i nášho ľudu; pre­tože bolo smr­teľné zdesenie v celom mes­te; bola tam ruka Božia veľmi ťažká. 12 A mužovia, ktorí ne­pom­reli, boli bití vredami, takže krik mes­ta vy­stupoval do neba.