Roháček1. Samuelova6

1. Samuelova

Navrátenie truhly Božej Izraelovi.1 A truh­la Hos­podinova bola sedem mesiacov v kraji Filištínov. 2 Vtedy po­volali Filištíni kňazov a vešt­cov a po­vedali: Čo máme urobiť s truh­lu Hos­podinovou? Po­vedz­te nám, ako ju pošleme zpät na jej mies­to? 3 A oni povedali: Ak odošlete truh­lu Boha Iz­raelov­ho, ne­posielaj­te jej s prázd­nym, ale na každý spôsob jej dáte obeť za pre­vinenie, vtedy budete uzdravení, a tak po­znáte, prečo ne­uh­la jeho ruka od vás. 4 A pýtali sa: Jaká to má byť obeť za pre­vinenie, ktorú jej máme dať? A oni odpovedali: Podľa počtu kniežat Filištínov dáte päť zlatých vredov a päť zlatých myší. Lebo jed­na a tá is­tá rana bola na nich na všet­kých i na vašich kniežatách. 5 A tak spravíte podoby svojich vredov a podoby svojich myší, ktoré kazia zem, a dáte Bohu Iz­raelov­mu slávu; snáď uľahčí svoju ruku a od­níme ju s vás i s vašich bohov i s vašej zeme. 6 Prečo by ste mali za­tvr­diť svoje srd­ce, jako za­tvr­dili Egypťania i fara­on svoje srd­ce? Či az­da nebolo tak, že keď vy­konal na nich svoju moc, že ich pre­pus­tili a išli? 7 A tak teraz vez­mite a pri­prav­te jeden nový voz a vez­mite dve koj­né kravy, na ktoré ešte nebolo vzložené jar­mo, za­priah­nite kravy do voza, a ich teľce za­vrátite domov, aby neišly za nimi. 8 A vez­múc truh­lu Hos­podinovu dáte ju na voz i tie zlaté nádoby, ktoré ste jej dali obeťou za pre­vinenie sa, položíte do skriňky po jej strane, a tak ju odošlete, a poj­de. 9 A po­zoruj­te: ak poj­de ces­tou hore k svoj­mu územiu do Bét-šemeša, v­tedy bude zrej­mé, že on nám učinil to veľké zlo, a jest­li nie, budeme vedieť, že nie jeho ruka sa nás dot­kla; náhodou sa nám to stalo. 10 Vtedy mužovia urobili tak; vzali dve koj­né kravy a za­priah­li ich do voza a ich teľce za­vreli doma. 11 A truh­lu Hos­podinovu položili na voz i skriňku i zlaté myši i podoby svojich prýšťov. 12 A kravy išly priamo ces­tou, hore ces­tou do Bét-šemeša, jed­nou krajin­skou ces­tou išly po­zvoľna a ručaly ani sa ne­uh­ly ani na­pravo ani naľavo, a kniežatá Filištínov išly za nimi až po chotár Bét-šemeša. 13 A Bét-šemešania práve žali pšenicu na doline. A keď po­z­dvih­li svoje oči, videli truh­lu a radovali sa tomu, že ju vidia. 14 A voz prišiel na pole Jozuu Bét-šemešs­kého a za­stál tam. A bol tam veľký kameň. A poštiepuc drevo z voza a zabijúc kravy obetovali zápal­nú obeť Hos­podinovi. 15 A Levitovia složili truh­lu Hos­podinovu i skriňku, ktorá bola pri nej, v ktorej boly zlaté nádoby, a po­stavili na ten veľký kameň. A mužovia mes­ta Bét-šemeša obetovali zápal­né obeti a bit­né obeti v ten deň Hos­podinovi. 16 A keď to videlo pätoro kniežat Filištínov, vrátili sa do Ek­róna toho is­tého dňa. Dary truhle. Potrestanie zvedavcov.17 A toto boly tie zlaté prýšte, ktoré dali Filištíni obeťou za pre­vinenie sa Hos­podinovi: za Ašdód jeden, za Gazu jeden, za Aškalón jeden, za Gát jeden, za Ek­rón jeden. 18 Zlatých myší bolo podľa počtu všet­kých miest Filištínov, k­toré pat­rily tým piatim kniežatám, počnúc od ohradeného mes­ta až po ot­vorenú ves, až po ten veľký kameň Ábel, na ktorý boli položili truh­lu Hos­podinovu, a ktorý je tam až do tohoto dňa, na poli Jozuu Bét-šemešs­kého. 19 A Hos­podin zabil niek­torých mužov z Bét-šemeša, lebo nazerali do truh­ly Hos­podinovej zo všetečnos­ti, a po­bil z ľudu sedem­desiatich mužov z päťdesiat tisíc mužov. A pre­to smútil ľud, že Hos­podin porazil tak mnohých z ľudu a spôsobil tak veľkú porážku. 20 Vtedy po­vedali mužovia Bét-šemeša: Kto bude môcť ob­stáť pred Hos­podinom, tým­to svätým Bohom? ! A k­de ku komu má ísť od nás hore? 21 A po­slali po­slov k obyvateľom Kir­jat-jearíma s od­kazom: Filištíni vrátili truh­lu Hos­podinovu; prij­dite a odneste ju k sebe hore!