Roháček1. Samuelova13

1. Samuelova

Jonatán pobije posádku Filištínov.1 Saul kraľoval rok (a s­kutočne kraľoval iba dva roky nad Iz­raelom), 2 a Saul si vy­bral tri tisíce mužov z Iz­raela, z ktorých bolo dva tisíce so Sau­lom v Mich­mase a na vr­chu Bét-ela, a tisíc bolo s Jonatánom v Gibei Ben­jaminovej, a ostatok ľudu roz­pus­til, každého do jeho stánu. 3 A Jonatán po­bil po­sád­ku Filištínov, ktorá bola v Gibei, a počuli o tom Filištíni. A Saul trúbil na trúbu po celej zemi hovoriac: Nech počujú Heb­reji! 4 A celý Iz­rael počul, že vraj Saul po­bil po­sád­ku Filištínov, a že tým je aj Iz­rael zošk­livený u Filištínov. A ľud bol svolaný za Sau­lom do Gil­gala. Vojna s Filištínmi. Saul obetuje všetečne. Izrael bez kováčov.5 Vtedy sa shromaždili Filištíni, aby bojovali s Iz­raelom, trid­sať tisíc vozov a šesť tisíc jazd­cov a ľudu jako pies­ku, ktorý je na brehu mora, čo do množs­tva. A vy­j­dúc hore roz­ložili sa táborom v Mich­mase, na východ od Bét-ávena. 6 A mužovia Iz­raelovi videli, že im je úz­ko, lebo ľud bol utláčaný nep­riateľom, a pre­to sa ľud po­skrýval do jas­kýň, do húštin, do skál, do hradov a do jam. 7 A niek­torí Hebreji, z druhej strany rieky, prešli cez Jor­dán do zeme Gáda a Gileáda. A Saul bol ešte vždy v Gil­gale, a všetok ľud sa triasol strachom na­sledujúc ho. 8 A čakal tam sedem dní, na ustanovený čas, ktorý us­tanovil Samuel. Ale Samuel ne­prichádzal do Gil­gala, a ľud sa roz­chádzal od neho. 9 Vtedy po­vedal Saul: Dones­te mi sem zápal­nú obeť a po­koj­né obeti! A tak obetoval zápal­nú obeť. 10 A stalo sa, keď už bol do­obetoval zápal­nú obeť, že tu hľa, prišiel Samuel, a Saul mu vy­šiel oproti, aby ho po­zdravil. 11 Ale Samuel riekol: Čo si to urobil? ! A Saul po­vedal: Keď som videl, že sa ľud roz­chádza odo mňa, a že si ty ne­prišiel na ustanovený čas tých dní, a že sa Filištíni shromaždili do Mich­masa, 12 po­vedal som: Teraz sídu Filištíni proti mne do Gil­gala, a tvári Hos­podinovej som ešte ne­up­rosil, pre­to tedy som sa pre­mohol a obetoval som zápal­nú obeť. 13 A Samuel riekol Sau­lovi: Bláz­nov­stvo si vy­konal, ne­os­tríhal si pri­kázania Hos­podina, svoj­ho Boha, ktoré ti pri­kázal, lebo teraz by bol Hos­podin pev­ne po­stavil tvoje kráľov­stvo nad Iz­raelom, takže by bolo trvalo až na veky. 14 Ale teraz ne­os­tojí tvoje kráľov­stvo. Hos­podin si vyhľadal muža podľa svoj­ho srd­ca, a Hos­podin mu pri­káže, aby bol voj­vod­com nad jeho ľudom, lebo si ne­os­tríhal toho, čo ti pri­kázal Hos­podin. 15 Po­tom vstal Samuel a od­išiel z Gil­gala hore do Gibee Ben­jaminovej. A Saul spočítal ľud, ktorý sa na­chádzal s ním, a bolo ho okolo šesťs­to mužov. 16 A Saul a Jonatán, jeho syn, i ľud, ktorý sa na­chádzal s nimi, dleli v Gibei Ben­jaminovej, a Filištíni táborili v Mich­mase. 17 Potom vyšiel zhub­ca z tábora Filištínov vo troch čatách; jed­na čata sa ob­rátila na ces­tu do Of­ry, do zeme Šu­ala, 18 druhá čata sa ob­rátila na cestu do Bét-choróna, a tretia čata sa ob­rátila na cestu územia, ktoré hľadí na dolinu Cebojim, na púšť. 19 A kováč sa nenašiel v celej zemi Iz­raelovej, lebo Filištíni boli po­vedali: Aby si nenarobili Heb­reji mečov alebo kopíj. 20 Pre­to chodievali všet­ci Iz­raeliti dolu k Filištínom os­triť, každý svoje čeries­lo, svoju motyku, svoju sekeru a svoj rýl. 21 Takým činom malo všet­ko štrbiny: čeries­la, motyky, troj­rohé vid­ly, sekery; i pohon­ný osteň museli ta ísť napraviť. 22 A tak bolo, že v deň boja nenašlo sa meča ani kopije v ničej ruke zo všetkého ľudu, ktorý bol so Sau­lom a s Jonatánom; našlo sa iba pre Sau­la a pre Jonatána, jeho syna. 23 A po­sád­ka Filištínov vy­šla k priechodu Mich­masa.

Roháček1. Samuelova13