Roháček1. Samuelova29

1. Samuelova

Filištíni vrátia Dávida.1 A Filištíni shromaždili všet­ky svoje voj­ská do Aféku a Iz­rael táboril pri stud­ni, ktorá je v Jiz­reele. 2 A kniežatá Filištínov išli ta po stách a po tisícoch, a Dávid a jeho mužovia išli po­zade s Achišom. 3 Ale velitelia Filištínov po­vedali: Čo tu robia títo Heb­reji? A Achiš odpovedal veliteľom Filištínov: Či nie je toto Dávid, služob­ník Sau­la, iz­rael­ského kráľa, ktorý bol so mnou toto už rok alebo toto roky? A nenašiel som na ňom ničoho od toho dňa, jako od­padol od Sau­la, až do tohoto dňa. 4 Ale velitelia Filištínov sa na­hnevali na neho a velitelia Filištínov mu po­vedali: Vráť toho muža, nech sa na­vráti na svoje mies­to, kam si ho usadil, ale nech ne­ide s nami dolu do boja, aby sa nám ne­stal v boji protiv­níkom. Lebo veď čím si bude môcť ten­to zís­kať priazeň svoj­ho pána? Či azda nie hlavami tých mužov? 5 Či nie je toto Dávid, ktorému spievali v kolotan­coch a vraveli: Saul porazil svoje tisíce, ale Dávid svoje desaťtisíce? 6 Vtedy po­volal Achiš Dávida a po­vedal mu: Jako že žije Hos­podin, statočný si, a ľúbi sa mi tvoje vy­chádzanie i tvoje vchádzanie so mnou do voj­ska, lebo som nenašiel na tebe ničoho zlého od toho dňa, k­torého si prišiel ku mne, až do tohoto dňa. Ale sa neľúbiš kniežatám. 7 Pre­to teraz vráť sa a idi v po­koji, aby si ne­učinil zlého v očiach kniežat Filištínov. 8 Na to riekol Dávid Achišovi: A čože som urobil? A čo si našiel na svojom služob­níkovi počnúc od toho dňa, v ktorom som bol po pr­vé pred tebou, až do tohoto dňa, že ne­mám ísť a bojovať proti ne­priateľom svoj­ho pána kráľa? 9 Ale Achiš od­povedal a riekol Dávidovi: Viem, lebo si dob­rý v mojich očiach ako an­jel Boží, len že velitelia Filištínov riek­li, ne­poj­de v­raj s nami hore do boja! 10 Pre­to teraz vstaň skoro ráno i sluhovia tvoj­ho pána, ktorí prišli s tebou, a tedy keď vstanete skoro ráno, a bude vám svet­lo, iďte. 11 A tak vstal Dávid skoro ráno, on i jeho mužovia, aby od­išiel za rána, aby sa na­vrátil do zeme Filištínov. A Filištíni išli hore do Jiz­reela.

Roháček1. Samuelova29