Roháček1. Samuelova11

1. Samuelova

Nachaš chce Jabešanom vyklať oči. Vojna Saulova. Odpúšťa pohŕdačom.1 Po­tom vy­šiel hore Na­chaš Am­mon­ský a položil sa táborom proti Jabeš-gileádu. A všet­ci mužovia Jabeša po­vedali Na­chašovi: Učiň s nami sm­luvu, a budeme ti slúžiť. 2 Ale Nachaš Am­mon­ský im po­vedal: Takým spôsobom učiním s vami sm­luvu, keď vám každému vy­kolem pravé oko a urobím to na pohanenie celého Iz­raela. 3 Vtedy mu riek­li starší Jabeša: Daj nám sedem dní času, aby sme moh­li rozo­slať po­slov do všet­kých krajov Iz­raelových; ak nebude ni­koho, kto by nás za­chránil, vy­j­deme von k tebe. 4 A keď prišli po­slovia do Gibee Sau­lovej, hovorili tie slová v uši ľudu. Tu všet­ci ľudia pozdvihli svoj hlas a plakali. 5 A hľa, Saul pri­chádzal idúc za vol­mi s poľa. A Saul po­vedal: Čo je tomu ľudu, že plače? A poroz­právali mu slová mužov z Jabeša. 6 Vtedy prišiel Duch Boží na Sau­la, keď počul tie slová, a veľmi sa roz­hneval. 7 Po­tom vzal pár volov, roz­sekal ich na kusy, roz­pos­lal do všet­kých krajov Iz­raelových po po­sloch a po­vedal: Kto by ne­vyšiel von za Sau­lom a Samuelom, nech sa tak stane jeho volom! A strach Hos­podinov padol na ľud, a vy­šli všet­ci jako jeden muž. 8 A spočítal ich v Bez­eku. A bolo synov Iz­raelových tri­sto tisíc a mužov Júdových trid­sať tisíc. 9 Vtedy po­vedali po­slom, ktorí boli prišli: Tak­to po­viete mužom Jabeš-gileáda: Zaj­tra budete mať po­moc, keď bude naj­lepšie hriať sl­n­ce. A tak prišli po­slovia. A keď to oznámili mužom Jabeša, radovali sa. 10 A mužovia Jabeša po­vedali: Zaj­tra vy­j­deme k vám, a urobíte nám podľa všet­kého toho, čo bude dob­ré vo vašich očiach. 11 A stalo sa na­sledujúceho dňa, že Saul roz­delil ľud na tri čaty, a vošli do­pro­stred tábora za ran­nej stráže a bili Am­mona až do horúčavy toho dňa. A bolo, že tí, ktorí po­zos­tali, roz­pŕch­li sa tak, že ani dvaja z nich nezos­tali spolu. 12 Vtedy po­vedal ľud Samuelovi: Kto je to, kto to povedal, že či vraj Saul bude kraľovať nad na­mi? Daj­te tých mužov, a za­bijeme ich. 13 Ale Saul riekol: Ni­kto nezom­rie tohoto dňa, lebo dnes učinil Hos­podin spasenie v Iz­raelovi. 14 A Samuel riekol ľudu: Poďte, a poj­deme do Gil­gala a ob­novíme tam kráľov­stvo. 15 A tak išiel všetok ľud do Gil­gala. A učinili tam Sau­la kráľom pred Hos­podinom, v Gil­gale. A obetovali tam bit­né obeti po­koj­né pred Hos­podinom. A radoval sa tam Saul i všet­ci mužovia Iz­raelovi pre­veľmi.

Roháček1. Samuelova11