Roháček1. Samuelova27

1. Samuelova

Dávid sa utečie k Achišovi.1 Po­tom riekol Dávid vo svojom srd­ci: Teraz tu pred­sa len jedného dňa za­hyniem od ruky Sau­lovej. Nez­býva mi nič dobrého, ale utečiem sa čím skôr do zeme Filištínov, a Saul si zúfa nado mnou, takže ma p­res­tane hľadať po všet­kých krajoch Iz­raelových, a tak ujdem jeho ruke. 2 A Dávid vstal a prešiel on i šesťs­to mužov, ktorí boli s ním, k Achišovi, synovi Ma­ochov­mu, kráľovi Gátu. 3 A tak býval Dávid u Achiša v Gáte, on i jeho mužovia, každý so svojou domác­nosťou, Dávid i jeho dve ženy, Achino­am Jez­reel­ská a Abigai­ľ, žena niek­dajšieho Nábala, Kar­mel­ská. 4 Keď po­tom oznámili Sau­lovi, že Dávid utiekol do Gátu, nehľadal ho viacej. 5 A Dávid riekol Achišovi: Ak som našiel milosť v tvojich očiach, nech mi dajú mies­to v nie­ktorom mes­te, v krajine, aby som tam býval. Lebo veď načo má bývať tvoj služob­ník v kráľov­skom mes­te s tebou? 6 A tak mu dal Achiš toho dňa Cik­lag. A pre­to je Cik­lag majet­kom judských kráľov až do tohoto dňa. 7 A počet dní, ktoré býval Dávid v krajine Filištínov, bol rok a štyri mesiace. 8 A Dávid od­išiel hore i jeho mužovia a vpad­li na Gešúranov, na Geržanov a na Amalechitov, lebo tie národy bývaly v zemi, ktoré aj bývaly od veku tam, ako ideš do Šúra, až po Egypt­skú zem. 9 A Dávid zbil zem a ne­ponechal na žive ani muža ani ženy a po­bral ov­ce, hovädá, oslov a veľb­lúdov i rúcha a vše sa na­vrátil a prišiel k Achišovi. 10 A Achiš mu povedal: Kam ste to vpad­li dnes? A Dávid po­vedal: Na južný kraj Jud­ska a na južný kraj Jerach­meel­ský a do južného kraja Kénitov. 11 A Dávid ne­ponechal živého ani muža ani ženy, aby bol niekoho doviedol do Gátu, lebo riekol: Aby ne­povedali na nás a neriek­li: Tak urobil Dávid, a taká bola vždy jeho obyčaj, po všet­ky dni, čo býval v kraji Filištínov. 12 A Achiš uveril Dávidovi a riekol: Ú­pl­ne sa zošk­livil svoj­mu ľudu, Iz­raelovi, a bude mi sluhom navždy.

Roháček1. Samuelova27