Roháček1. Samuelova23

1. Samuelova

Dávid vyslobodí Keilu.1 Po­tom oznámili Dávidovi a riek­li: Hľa, Filištíni bojujú proti Keile a lúpia hum­ná. 2 Pre­to sa pýtal Dávid Hos­podina a po­vedal: Či mám ísť a uderiť na tých Filištínov? A Hos­podin riekol Dávidovi: Idi, porazíš Filištínov a za­chrániš Keilu. 3 Ale mužovia Dávidovi po­vedali jemu, Dávidovi: Hľa, bojíme sa tu v Jud­sku a o koľko viacej máme príčinu sa báť, keď poj­deme do Keily proti voj­skám Filištínov?! 4 Pre­to sa ešte raz pýtal Dávid Hos­podina, a Hos­podin mu od­povedal a riekol: Vstaň, sídi do Keily, lebo ja dám Filištínov do tvojej ruky. 5 A tak od­išiel Dávid i jeho mužovia do Keily a bojoval proti Filištínom a zajal ich dobytok a uderiac na nich s­pôsobil im veľkú porážku a tak za­chránil Dávid obyvateľov Keily. Saul sa strojí na Dávida do Keily.6 A stalo sa, keď utekal Ebiatár, syn Achimelechov, k Dávidovi do Keily, že sišiel dolu s efodom v ruke. 7 Lež po­tom oznámili Sau­lovi, že Dávid vošiel do Keily, a Saul po­vedal: Bôh ho za­vr­hol a vy­dal do mojej ruky, lebo sa za­vrel voj­dúc do mes­ta, k­toré má brány i závory. 8 A Saul po­volal všetok ľud do boja, roz­kázal sísť do Keily a obľah­núť Dávida i jeho mužov. 9 Ale Dávid zvediac, že Saul taj­ne strojí proti nemu zlé, riekol Ebiatárovi, kňazovi: Nože dones sem efod! 10 A Dávid riekol: Hos­podine, Bože Iz­raelov, tvoj služob­ník počul cele is­tú zvesť o tom, že Saul hľadá prij­sť do Keily zkaziť mes­to pre mňa. 11 Či ma vy­dajú mužovia Keily do jeho ruky? Či ozaj síde Saul, ako počul tvoj služob­ník? Hos­podine, Bože Iz­raelov, oznám to, prosím, svoj­mu služob­níkovi! A Hos­podin riekol: Síde. 12 A ešte povedal Dávid: Či vy­dajú mužovia Keily mňa i mojich mužov do ruky Sau­lovej? A Hos­podin riekol: Vy­dajú. 13 Vtedy vstal Dávid i jeho mužovia, okolo šesťs­to mužov, a vy­šli z Keily a išli, kam išli. Po­tom oznámili Sau­lovi, že Dávid ušiel z Keily, a pre­to nechal tak a nevyšiel. Jonatán navštívi Dávida na púšti Zífe.14 A Dávid býval na púšti v pev­ných mies­tach a býval aj na vr­chu, na púšti Zífe. A Saul ho hľadal po všet­ky dni, ale Bôh ho ne­vydal do jeho ruky. 15 A Dávid videl, že Saul vy­šiel hľadať jeho dušu. A Dávid bol na púšti Zífe, v lese. 16 Vtedy vstal Jonatán, syn Sau­lov, a od­išiel k Dávidovi do lesa a po­sil­nil jeho ruku v Bohu. 17 A po­vedal mu: Neboj sa, lebo ťa nenaj­de ruka Sau­la, môj­ho ot­ca; ale ty budeš kraľovať nad Iz­raelom, a ja budem pr­vým po tebe, a vie to aj Saul, môj otec. 18 A učinili obi­dvaja sm­luvu pred Hos­podinom. A Dávid zo­stal v lese, a Jonatán od­išiel z­pät do svoj­ho domu. Zrada Zífänov. Dávid zachránený zvesťou.19 Ale potom odišli Zífänia hore k Sau­lovi do Gibee a po­vedali: Či sa Dávid ne­skrýva u nás na pev­ných mies­tach v lese, na vŕšku Hachile, ktorý je z pravej strany púšte? 20 Tak teraz podľa všet­kej žiados­ti svojej duše, ó, kráľu, jako si praješ sísť, sídi, a našou vecou bude vy­dať ho do ruky kráľovej. 21 A Saul po­vedal: Požeh­naní vy Hos­podinovi, že máte ľútosť nado mnou. 22 Nože tedy iďte, pri­prav­te ešte dô­klad­nejšie a vy­zveďte a pre­zrite jeho mies­to, kam sa ob­ráti jeho noha, a kto ho tam videl, lebo mi povedali, že je veľmi chyt­rý. 23 A tedy len pre­zrite a zveďte všet­ky jeho skrýše, v ktorých sa skrýva, a po­tom sa vráťte ku mne s is­tou vecou, a poj­dem s vami, a stane sa, ak bude v zemi, že ho budem hľadať vo všet­kých tisícoch Júdových. 24 A tak vstali a išli do Zífa pred Sau­lom. A Dávid a jeho mužovia boli na púšti Máone, na rovine, po pravej strane púšte. 25 A Saul od­išiel i jeho mužovia hľadať. Ale keď to oznámili Dávidovi, sišiel so skaly a býval na púšti Máone. A keď počul o tom Saul, honil Dávida po púšti Máone. 26 Saul išiel po jed­nej strane vr­chu, a Dávid a jeho mužovia išli po druhej strane vr­chu. A Dávid sa ponáhľal uj­sť pred Sau­lom, lebo Saul a jeho mužovia ob­kľučovali Dávida a jeho mužov, aby ich zajali. 27 Ale v tom prišiel po­sol k Sau­lovi, ktorý hovoril: Ponáhľaj sa a poď, lebo Filištíni vtrh­li do zeme. 28 Vtedy sa vrátil Saul od prena­sledovania Dávida a išiel proti Filištínom. Pre­to na­zvali to mies­to Skalou roz­delení. A Dávid odíduc od­tiaľ hore býval v pev­ných mies­tach na púšti Én-gedi.

Roháček1. Samuelova23