Roháček1. Samuelova31

1. Samuelova

Porážka Izraelova. Smrť Saulova a jeho synov.1 A Filištíni bojovali proti Iz­raelovi, a mužovia Iz­raelovi utekali pred Filištín­mi a padali po­bití na vr­chu Gil­boe. 2 A Filištíni stíhali Sau­la a jeho synov ženúc sa tes­ne za nimi. A tak zabili Filištíni Jonatána, Abinadába a Mal­kišuu, synov Sau­lových. 3 A tedy tiaž boja sa ob­rátila proti Sau­lovi, a keď nadišli na neho strel­ci, mužovia s lukami, veľmi sa triasol pred tými strel­cami. 4 Vtedy riekol Saul svoj­mu zbroj­nošovi: Vy­tiah­ni svoj meč a pre­bod­ni ma ním, aby ne­prišli títo ne­ob­rezan­ci a neprebodli ma oni a ne­urobili si zo mňa po­smechu! Ale jeho zbroj­noš nech­cel, lebo sa bál veľmi. Vtedy po­chytil Saul meč a naľahol naň. 5 A keď videl jeho zbroj­noš, že zo­mrel Saul, naľahol aj on na svoj meč a zo­mrel s ním. 6 A tak zomrel Saul a jeho traja synovia a jeho zbroj­noš i všet­ci jeho mužovia toho dňa spolu. 7 A keď videli mužovia Iz­raelovi, ktorí boli na druhej strane doliny, jako aj tí, ktorí boli za Jor­dánom, že utekajú mužovia Iz­raelovi, a že zo­mrel Saul i jeho synovia, opus­tili tie mes­tá a tiež utekali. A prišli Filištíni a bývali v nich. Potupenie mŕtvoly Saulovej. Jabešania ho pochovajú.8 A stalo sa na druhý deň, že prišli Filištíni, aby olúpili po­bitých. A našli Sau­la a jeho troch synov ležať pad­lých na vr­chu Gil­boe. 9 A odťali jeho hlavu, zo­brali mu jeho zbraň a po­slali po zemi Filištínov do­okola, aby to s radosťou zvestovali v dome ich modiel i ľudu. 10 Po­tom složili jeho zbraň v dome As­taróty a jeho mŕt­ve telo pri­bili na múre mes­ta Bét-šána. 11 Ale keď počuli o tom obyvatelia Jabeš-gileáda, o tom, čo urobili Filištíni Sau­lovi, 12 vzchopili sa všet­ci chrab­rí mužovia a išli celú noc a vzali mŕt­ve telo Sau­lovo i mŕt­ve telá jeho synov s múra mes­ta Bét-šána a keď prišli do Jabeša, spálili ich tam. 13 Po­tom vzali ich kos­ti a po­chovali ich pod tým stromom v Jabeši a pos­tili sa sedem dní.

Roháček1. Samuelova31