Roháček1. Samuelova16,8

1. Samuelova 16:8

A Izai za­volal Abinadába a dal mu, aby p­red­stúpil pred Samuela a prešiel. A riekol: Ani toho ne­vyvolil Hos­podin.


Verš v kontexte

7 Ale Hos­podin riekol Samuelovi: Nehľaď na jeho pek­nú tvár a na výšku jeho po­stavy, lebo som ho za­vr­hol; lebo ja nehľadím na to, na čo hľadí človek, pre­tože človek hľadí na to, čo je pred očima, ale Hos­podin hľadí na srd­ce. 8 A Izai za­volal Abinadába a dal mu, aby p­red­stúpil pred Samuela a prešiel. A riekol: Ani toho ne­vyvolil Hos­podin. 9 A Izai dal prej­sť Šam­movi. A riekol: Ani toho ne­vyvolil Hos­podin.

späť na 1. Samuelova, 16

Príbuzné preklady Roháček

8 A Izai za­volal Abinadába a dal mu, aby p­red­stúpil pred Samuela a prešiel. A riekol: Ani toho ne­vyvolil Hos­podin.

Evanjelický

8 Po­tom po­volal Izaj Abínádába a pri­viedol ho pred Samuela. Ale ten­to po­vedal: Ani toh­to si ne­vyvolil Hos­podin.

Ekumenický

8 Po­tom za­volal Izaj Abínadaba a pred­stavil ho Samuelovi. Ten však po­vedal: Ani toho si Hos­podin ne­zvolil.

Bible21

8 Jišaj pak za­vo­lal Abi­na­da­ba a přive­dl ho před Sa­mue­le. On ale ře­kl: „Ani jeho si Hos­po­din nevybral.“