Roháček1. Samuelova10

1. Samuelova

Samuel pomaže Saula za kráľa. Znamenia.1 Vtedy vzal Samuel nádob­ku oleja, vy­lial na jeho hlavu a boz­kal ho a riekol: Či nie je tak, že ťa Hos­podin po­mazal za voj­vod­cu nad svojím dedičs­tvom? 2 Keď poj­deš dnes odo mňa, naj­deš dvoch mužov pri hrobe Ráchelinom na území Ben­jaminovom, v Cel­cachu, ktorí ti po­vedia: Našly sa os­lice, ktoré si chodil hľadať. A hľa, tvoj otec už ned­bá o os­lice, ale sa strachuje o vás a hovorí: Čo urobím za svoj­ho syna? 3 A keď odídeš od­tiaľ ďalej, prij­deš k dubu Tábora, a tam sa stret­nú s tebou traja mužovia, ktorí poj­dú hore k Bohu do Bét-ela. Jeden z nich ponesie troje koz­liat, druhý ponesie tri pec­ne chleba, a tretí ponesie kožicu vína. 4 Tí, keď ťa po­zdravia, dajú ti dva chleby, a prij­meš z ich ruky. 5 Po­tom prij­deš na vŕšok Boží, kde je po­sád­ka Filištínov. A stane sa, keď prij­deš ta, do mes­ta, že stret­neš družinu prorokov, ktorí poj­dú s výšiny, a pred nimi poj­de harfa, bubon, píšťala a citara, a budú prorokovať. 6 A prij­de na teba Duch Hos­podinov, a budeš prorokovať s nimi a budeš pre­menený na iného muža. 7 A keď sa ti do­stanovia tieto znamenia, vtedy učiň to, čo práve naj­de tvoja ruka, lebo je Bôh s tebou. 8 A sídeš predo mnou dolu do Gil­gala, a hľa, ja prij­dem ta dolu za tebou, aby som obetoval zápal­né obeti a tak­tiež aby som obetoval bit­né obeti po­koj­né. Sedem dní budeš čakať, do­kiaľ ne­prij­dem za tebou a potom ti oznámim, čo budeš robiť. 9 A bolo, keď ob­rátil svoje plece, aby išiel od Samuela, že mu Bôh pre­menil srd­ce na iné. A do­stanovily sa všet­ky tie znamenia toho dňa. 10 Keď po­tom prišli ta na Vŕšok Boží, hľa, družina prorokov išla proti ne­mu. Vtedy prišiel na neho Duch Boží, a prorokoval medzi nimi. 11 A stalo sa, že videli všet­ci, ktorí ho znali pred­tým, že hľa, prorokuje s prorok­mi. Pre­to hovoril ľud, druh druhovi: Čo sa to stalo synovi Kíšov­mu? Či je i Saul medzi prorok­mi? 12 A ktorýsi od­tiaľ od­povedal a riekol: A ktože je ich ot­com? Pre­to sa stalo porekad­lom, či v­raj je i Saul medzi prorok­mi? 13 A keď pre­stal prorokovať, prišiel na výšinu. Saulov strýc.14 A Sau­lov strýc po­vedal jemu i jeho sluhovi: Kde ste chodili? A on povedal: Hľadať os­lice; a keď sme videli, že ich niet, prišli sme k Samuelovi. 15 A strýc Sau­lov po­vedal: Po­vedz mi, prosím, čo vám riekol Samuel? 16 A Saul odpovedal svoj­mu strýcovi: Oznámil nám s is­totou, že sa našly os­lice. Ale o veci kráľov­stva mu ne­povedal, o ktorom hovoril Samuel. Saul zvolený za kráľa. Kráľovské právo. Pohŕdači.17 Po­tom svolal Samuel ľud k Hos­podinovi do Mic­py. 18 A riekol synom Iz­raelovým: Tak­to hovorí Hos­podin, Bôh Iz­raelov: Ja som vy­viedol Iz­raela hore z Egyp­ta a vy­tr­hol som vás z ruky Egypťanov a z ruky všet­kých kráľovs­tiev, ktoré vás utis­kovaly. 19 No, a vy ste dnes za­vr­h­li svoj­ho Boha, ktorý vám po­skytoval spasenie vys­lobodzujúc vás zo všet­kého vášho zlého a zo všet­kých vašich úz­kos­tí, a po­vedali ste mu: Nie, ale kráľa ustanovíš nad na­mi. A tak teraz sa po­stav­te pred Hos­podinom po svojich po­koleniach a po svojich tisícoch. 20 A keď bol kázal Samuel, aby pri­stúpily všet­ky po­kolenia Iz­raelove, bolo za­chytené po­kolenie Ben­jaminovo. 21 Po­tom kázal, aby pri­stúpilo po­kolenie Ben­jaminovo po svojich čeľadiach, a bola za­chytená čeľaď Mat­riho, a bol za­chytený Saul, syn Kíšov, Ale keď ho hľadali, nenašiel sa. 22 Vtedy sa znova pýtali Hos­podina: Či ešte prij­de sem ten muž? A Hos­podin riekol: Hľa, schoval sa medzi batožinu. 23 Vtedy bežali a vzali ho od­tiaľ, a po­stavil sa medzi ľud a bol vy­šší od všet­kého ľudu o výšku od svoj­ho pleca a vy­še. 24 A Samuel po­vedal všet­kému ľudu: Či vidíte, koho si vy­volil Hos­podin? Lebo nie je nikoho jemu podob­ného vo všet­kom ľude. Vtedy skríkol radosťou všetok ľud a po­vedal: Nech žije kráľ! 25 A Samuel hovoril ľudu právo kráľov­stva, vpísal ho do knihy a položil pred Hos­podinom. Po­tom po­slal Samuel všetok ľud, každého do jeho domu. 26 Aj Saul od­išiel do svoj­ho domu do Gibee. A išli s ním niek­torí statní mužovia, ktorých srd­ca sa dot­knul Bôh. 27 Ale synovia beliálovi, ničom­ní to mužovia, povedali: A čože nám po­môže ten­to? ! A po­hŕdali ním ani mu nedonies­li daru. Ale on bol p­ri tom ako ten, kto nečuje.

Roháček1. Samuelova10