Roháček1. Samuelova7

1. Samuelova

Truhla Božia v Kirjat-jearíme.1 Vtedy prišli mužovia Kir­jat-jearíma a od­nies­li truh­lu Hos­podinovu hore a vnies­li ju do domu Abinadába na vŕšku, a Eleazára, jeho syna, po­svätili, aby strážil truh­lu Hos­podinovu. 2 A stalo sa, že od toho dňa, k­torého prišla truhla bývať do Kir­jat-jearíma, prešlo mnoho dní, a bolo toho dvadsať rokov. A celý dom Iz­raelov žialil za Hos­podinom. 3 A Samuel po­vedal celému domu Iz­raelov­mu a riekol: Jest­li sa celým svojím srd­com ob­raciate k Hos­podinovi, od­stráňte cudzích bohov zo svoj­ho stredu i As­tar­ty a uprav­te svoje srd­ce k Hos­podinovi a slúžte jemu samému, a vy­trh­ne vás z ruky Filištínov. 4 Vtedy od­stránili synovia Iz­raelovi Bálov i As­tar­ty a slúžili samému Hos­podinovi. Izrael v Micpe. Porážka Filištínov.5 Po­tom riekol Samuel: Shromaždite celého Iz­raela do Mic­py, a budem sa mod­liť za vás Hos­podinovi. 6 A tak sa shromaždili do Mic­py a čer­pajúc vodu vy­lievali pred Hos­podinom a pos­tili sa toho dňa a po­vedali tam: Zhrešili sme p­roti Hospodinovi. A Samuel súdil synov Iz­raelových v Mic­pe. 7 A keď počuli Filištíni, že sa shromaždili synovia Iz­raelovi do Mic­py, vy­šly kniežatá Filištínov hore proti Iz­raelovi. A počujúc o tom synovia Iz­raelovi báli sa Filištínov. 8 A synovia Iz­raelovi po­vedali Samuelovi: Ne­pres­taň za nás volať k Hos­podinovi, nášmu Bohu, aby nás za­chránil a vy­tr­hol z ruky Filištínov. 9 Vtedy vzal Samuel jed­no jahňa, ktoré ešte ssalo, a obetoval ho celé zápal­nou obeťou Hos­podinovi. A Samuel kričal k Hos­podinovi za Iz­raela, a Hos­podin sa mu oz­val. 10 A stalo sa, kým obetoval Samuel zápalnú obeť, že Filištíni sa priblížili do boja proti Iz­raelovi. Ale Hos­podin za­hr­mel veľkým zvukom toho dňa nad Filištín­mi a predesil ich, a boli porazení pred Iz­raelom. 11 A mužovia Iz­raelovi vy­šli z Mic­py a honili Filištínov a bili ich až dolu pod Bét-kár. Ében-ézer. Navrátené mestá.12 Vtedy vzal Samuel jeden kameň a po­stavil ho medzi Mic­pou a medzi Šenom a na­zval jeho meno Ében-ézer, lebo riekol: Až po­tiaľto nám po­máhal Hos­podin. 13 A Filištíni boli zo­hnutí, ani ne­prišli viacej na územie Iz­raelovo. A ruka Hos­podinova bola proti Filištínom po všetky dni Samuelove. 14 A tak sa na­vrátily mes­tá, ktoré boli vzali Filištíni od Iz­raela, Iz­raelovi, od Ek­róna až po Gát, aj ich územie vy­tr­hol Iz­rael z ruky Filištínov. A bol po­koj medzi Iz­raelom a medzi Amorejom. 15 A Samuel súdil Iz­raela po všet­ky dni svoj­ho života. 16 A chodil z roka na rok a ob­chádzal Bét-el a Gil­gal a Mic­pu a súdil Iz­raela na všet­kých tých­to mies­tach. 17 A na­vracoval sa do Rámy, lebo tam bol jeho dom, a tam tiež súdil Iz­raela. A po­stavil tam Hos­podinovi ol­tár.