EvanjelickýMatúš28

Matúš

Evanjelium podľa Matúša

Vzkriesenie Ježiša1 Po sobote, na ús­vite v pr­vý deň po sobote, prišla Mária Mag­daléna a iná Mária po­zrieť hrob. 2 A hľa, na­stalo veľké zeme­trasenie, lebo an­jel Pánov zo­stúpil z neba, prišiel, od­valil kameň a sadol si naň. 3 Jeho zjav bol ako blesk, jeho rúcho biele ako sneh. 4 A strachom pred ním chveli sa strážcovia a zo­stali ako mŕt­vi. 5 An­jel po­vedal ženám: Vy sa neboj­te, lebo viem, že hľadáte Ježiša, toho ukrižovaného! 6 Niet Ho tu, lebo vstal, ako po­vedal; poďte, viďte mies­to, kde ležal. 7 A choďte rých­lo; po­vedz­te Jeho učeníkom, že vstal z mŕt­vych, a hľa, pred­chádza vás do Galiley, tam Ho uvidíte. Aj­hľa, po­vedal som vám. 8 A od­išli rých­lo od hrobu, so strachom i s veľkou radosťou bežali to zves­tovať Jeho učeníkom. 9 A [ako šli zves­tovať to Jeho učeníkom], aj­hľa, Ježiš sa stretol s nimi a po­vedal: Buďte po­zdravené! A ony pri­stúpili, ob­jali Mu nohy a klaňali sa Mu. 10 Ježiš im riekol: Neboj­te sa! Choďte, zves­tuje to mojim bratom, aby šli do Galiley; tam ma uvidia. Po Ježišovom vzkriesení11 Keď od­išli, aj­hľa, nie­ktorí zo stráže prišli do mes­ta a oznámili veľkňazom všet­ko, čo sa stalo. 12 Zhromaždili sa teda so staršími, poradili sa, dali vojakom veľa peňazí 13 a po­vedali: Po­vedz­te: Jeho učeníci prišli v noci a ukrad­li Ho, keď sme my spali. 14 A keby sa vladár do­počul o tom, my ho upokojíme a urobíme (všet­ko), aby ste boli bez staros­ti. 15 Oni vzali peniaze a urobili, ako ich po­učili. A táto zvesť je rozšírená medzi Žid­mi až do­dnes. Vyslanie učeníkov16 Po­tom jedenás­ti učeníci šli do Galiley na vrch, kam im roz­kázal Ježiš, 17 a keď Ho uzreli, po­klonili sa Mu; nie­ktorí však po­chybovali. 18 Ježiš pri­stúpil k nim a po­vedal im: Daná je mi všet­ka moc na nebi a na zemi. 19 Choďte teda, čiňte mi učeník­mi všet­ky národy, krs­tiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého 20 a učiac ich za­chovávať všet­ko, čokoľvek som vám pri­kázal. Aj­hľa, ja som s vami po všet­ky dni, až do kon­ca sveta. [Amen].

EvanjelickýMatúš28