EvanjelickýMatúš28,8

Matúš 28:8

Evanjelium podľa Matúša

A od­išli rých­lo od hrobu, so strachom i s veľkou radosťou bežali to zves­tovať Jeho učeníkom.


Verš v kontexte

7 A choďte rých­lo; po­vedz­te Jeho učeníkom, že vstal z mŕt­vych, a hľa, pred­chádza vás do Galiley, tam Ho uvidíte. Aj­hľa, po­vedal som vám. 8 A od­išli rých­lo od hrobu, so strachom i s veľkou radosťou bežali to zves­tovať Jeho učeníkom. 9 A [ako šli zves­tovať to Jeho učeníkom], aj­hľa, Ježiš sa stretol s nimi a po­vedal: Buďte po­zdravené! A ony pri­stúpili, ob­jali Mu nohy a klaňali sa Mu.

späť na Matúš, 28

Príbuzné preklady Roháček

8 A vy­j­dúc rých­le od hrobu, s bázňou a veľkou radosťou bežaly zves­tovať jeho učeníkom.

Evanjelický

8 A od­išli rých­lo od hrobu, so strachom i s veľkou radosťou bežali to zves­tovať Jeho učeníkom.

Ekumenický

8 Rých­lo od­išli od hrobu a so strachom i s veľkou radosťou to bežali oznámiť jeho učeníkom.

Bible21

8 S ro­ze­chvěním a s ne­smírnou ra­dostí tedy po­spí­chaly od hro­bu a běže­ly to ozná­mit jeho učedníkům.