EvanjelickýMatúš28,14

Matúš 28:14

Evanjelium podľa Matúša

A keby sa vladár do­počul o tom, my ho upokojíme a urobíme (všet­ko), aby ste boli bez staros­ti.


Verš v kontexte

13 a po­vedali: Po­vedz­te: Jeho učeníci prišli v noci a ukrad­li Ho, keď sme my spali. 14 A keby sa vladár do­počul o tom, my ho upokojíme a urobíme (všet­ko), aby ste boli bez staros­ti. 15 Oni vzali peniaze a urobili, ako ich po­učili. A táto zvesť je rozšírená medzi Žid­mi až do­dnes.

späť na Matúš, 28

Príbuzné preklady Roháček

14 A keby sa to do­počulo u vladára, my ho pre­hovoríme a vás urobíme bez­starost­ných.

Evanjelický

14 A keby sa vladár do­počul o tom, my ho upokojíme a urobíme (všet­ko), aby ste boli bez staros­ti.

Ekumenický

14 A keby sa to do­počul vladár, my ho pre­hovoríme a za­riadime, aby ste ne­mali ťažkos­ti.

Bible21

14 Kdy­by se o tom do­sle­chl pro­kurátor, my ho uklidní­me a po­stará­me se, abys­te nemě­li potíže.“