EvanjelickýMatúš7

Matúš

Evanjelium podľa Matúša

O posudzovaní1 Ne­súďte, aby ste neboli súdení; 2 lebo akým súdom súdite vy, takým budete súdení, a akou mierou meriate vy, takou bude vám na­merané. 3 Prečo bratovi vidíš v oku smiet­ku, a vo vlast­nom oku nebadáš brv­no? 4 Alebo ako môžeš po­vedať svoj­mu bratovi: Do­voľ, vy­beriem ti smiet­ku z oka, - keď ty sám máš v oku brv­no? 5 Po­krytec, vy­tiah­ni najprv brv­no z vlast­ného oka, a po­tom budeš jas­ne vidieť, aby si mohol vy­brať smiet­ku z oka svoj­ho brata. Rozličné napomenutia6 Čo je sväté, nedávaj­te psom, ani svoje per­ly nehádžte sviniam, aby ich ne­pošliapali, ne­ob­rátili sa a neroz­tr­hali vás! 7 Pros­te a do­stanete; hľadaj­te a náj­dete; klop­te a bude vám ot­vorené. 8 Lebo každý, kto prosí, do­stane; a kto hľadá, náj­de; a kto klope, tomu bude ot­vorené. 9 Alebo či je medzi vami človek, ktorý by dal synovi kameň, keď si prosí chleba? 10 A keď si prosí rybu, či mu podá hada? 11 Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať svojim deťom dob­ré dary, o čo skôr dá dob­ré veci váš Otec nebes­ký tým, čo Ho prosia! 12 Pre­to čokoľvek chcete, aby vám ľudia činili, čiňte im aj vy; lebo to je zákon aj proroci. 13 Vchádzaj­te tes­nou bránou, lebo prie­stran­ná brána a široká ces­ta vedie do za­hynutia, a mnohí ňou vchádzajú; 14 ale do života vedie tes­ná brána a úz­ka ces­ta, a málo je tých, ktorí ju na­chádzajú. Výstraha pred falošnými prorokmi15 Varuj­te sa falošných prorokov, ktorí pri­chádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vo vnút­ri sú draví vl­ci. 16 Po ovocí po­znáte ich. Či oberajú z tŕnia hroz­no alebo z bodľačia figy? 17 Tak každý dob­rý strom rodí dob­ré ovocie, ale planý strom rodí zlé ovocie. 18 Ne­môže dob­rý strom donášať zlé ovocie, ani planý strom donášať dob­ré ovocie. 19 Každý strom, ktorý nerodí dob­ré ovocie, vy­tnú a hodia do ohňa. 20 Tak teda po ovocí po­znáte ich. 21 Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! voj­de do kráľov­stva nebes­kého, ale ten, kto činí vôľu môj­ho Otca nebes­kého. 22 Mnohí mi po­vedia v onen deň: Pane, Pane, či sme ne­prorokovali v Tvojom mene, či sme ne­vyháňali démonov v Tvojom mene a či sme nerobili mnohé divy v Tvojom mene? 23 A vtedy im vy­hlásim: Ni­kdy som vás ne­poz­nal; odíďte odo mňa, páchatelia ne­právos­ti! Podobenstvo o staviteľoch24 Každý, kto počúva tieto moje slová a pl­ní ich, podob­ný bude múd­remu mužovi, ktorý si po­stavil dom na skale. 25 A prišiel príval, pri­valili sa rieky, strh­li sa vet­ry, oborili sa na ten dom, ale ne­padol, lebo bol na skale založený. 26 A každý, kto počúva tieto moje slová, a ne­pl­ní ich, podob­ný bude mužovi-bláz­novi, ktorý si po­stavil dom na pies­ku. 27 A prišiel príval, pri­valili sa rieky, strh­li sa vet­ry, narazili na ten dom i padol a jeho pád bol veľký. Dokončenie rečí na vrchu28 Keď Ježiš do­končil tieto reči, zá­stupy sa veľmi divili Jeho učeniu, 29 lebo ich učil ako ten, kto má moc, a nie ako ich zákon­níci.

EvanjelickýMatúš7