EvanjelickýMatúš24

Matúš

Evanjelium podľa Matúša

Ježiš predpovedá skazu Jeruzalema1 Po­tom vy­šiel Ježiš z chrámu a od­chádzal. I pri­stúpili k Nemu Jeho učeníci, aby Mu ukázali budovy chrámu. 2 Riekol im: Či vidíte všet­ko toto? Veru vám hovorím, že nezos­tane tu kameň na kameni, ktorý by nebol zborený. 3 Keď sedel na vr­chu Olivovom, osobit­ne pri­stúpili k Nemu učeníci a riek­li: Po­vedz nám, kedy sa to stane a aké bude znamenie Tvoj­ho príchodu a skončenia toh­to sveta. Znamenia konca4 Ježiš im od­povedal: Hľaďte, aby vás ni­kto ne­zviedol! 5 Lebo mnohí prídu v mojom mene a budú hovoriť: Ja som Kris­tus, - a mnohých zvedú. 6 Počujete o voj­nách a zves­ti o bojoch; hľaďte, aby ste sa ne­strachovali. Lebo to musí byť, ale to ešte nie je koniec. 7 Lebo po­vs­tane národ proti národu a kráľov­stvo proti kráľov­stvu, bude hlad [a mor] a mies­tami zeme­trasenia. 8 A všet­ko toto je počiatok boles­tí. 9 Vtedy vás budú sužovať, budú vás vraždiť a všet­ky národy budú vás nenávidieť pre moje meno. 10 A vtedy sa mnohí po­horšia, budú sa na­vzájom udávať a nenávidieť. 11 Po­vs­tane mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. 12 Pre­tože ne­právosť vy­vr­cholí, oc­hlad­ne lás­ka mnohých. 13 Ale kto vy­tr­vá až do kon­ca, bude spasený. 14 Toto evan­jelium o kráľov­stve bude sa zves­tovať po celom svete na svedec­tvo všet­kým národom, a po­tom príde koniec. 15 Pre­to, keď na mies­te svätom uvidíte ohav­nosť spus­tošenia, o ktorom hovoril prorok Daniel, kto čítaš, roz­umej! - 16 vtedy tí, čo budú v Jud­sku, nech utečú vo vr­chov; 17 kto bude na dome, nech ne­schádza do domu, aby si niečo vzal; 18 kto bude na poli, nech sa ne­vracia, aby si vzal plášť. 19 Beda tehot­ným ženám a tým, ktoré budú kojiť v tie dni. 20 Mod­lite sa teda, aby ste ne­museli utekať v zime ani vo sviatočný deň. 21 Lebo vtedy bude veľké súženie, akého nebolo od počiat­ku sveta až doteraz a ani viac nebude. 22 A keby tie dni neboli skrátené, ni­kto by sa nezach­ránil; ale pre vy­volených budú tie dni skrátené. 23 Ak by vám vtedy nie­kto po­vedal: Aj­hľa, tu je Kris­tus; alebo: Tam je! - ne­ver­te! 24 Lebo po­vs­tanú falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zá­zraky, aby zvied­li, ak možno, aj vy­volených. 25 Aj­hľa, pred­povedal som vám to. 26 Pre­to, ak by vám po­vedali: Aj­hľa, je na púšti, ne­vychádzaj­te! Aj­hľa, je v komorách - ne­ver­te. 27 Lebo ako blesk vy­chádza od východu a svieti po západ, tak bude príchod Syna človeka. 28 Lebo kde bude mŕt­vola, tam sa zhromaždia aj supy. Príchod Syna človeka29 Hneď po súžení oných dní za­tmie sa sln­ko, mesiac ne­vydá svet­lo, hviez­dy budú padať z neba a nebes­ké moc­nos­ti sa po­hybovať. 30 A vtedy sa zjaví znamenie Syna človeka na nebi, všet­ky kmene zeme budú vtedy nariekať a uzrú Syna človeka pri­chádzať na nebes­kých ob­lakoch s veľkou mocou a slávou. 31 Po­tom vy­šle svojich an­jelov s hlučným trúbením a zhromaždia Jeho vy­volených zo štyroch strán, od jed­ného kon­ca nebies po druhý koniec. 32 Od figov­níka sa učte podoben­stvu: keď mu ratolesť mlad­ne a lís­tie pučí, viete, že je leto blíz­ko. 33 Tak aj vy, keď uvidíte všet­ko toto, vedz­te, že je blíz­ko, predo dver­mi. 34 Veru vám hovorím: Ne­pominie sa toto po­kolenie, do­kiaľ sa všet­ko toto ne­stane. 35 Nebo a zem sa po­minú, ale moje slová sa ni­kdy ne­pominú. 36 No o tom dni a o hodine ne­vie ni­kto, ani nebes­kí an­jeli, ani Syn, ale jedine Otec. 37 Lebo ako bolo za dní Nóacha, tak bude pri príchode Syna človeka; 38 ako totiž v dňoch pred po­topou jed­li a pili, ženili sa a vy­dávali až do toho dňa, keď Nóach vošiel do korábu, 39 a nič ne­spozorovali, až prišla po­topa a zmiet­la všet­kých: tak bude aj pri príchode Syna človeka. 40 Vtedy dvaja budú na poli, jeden bude vzatý, druhý ostane; 41 dve budú mlieť na mlyne, jed­na bude vzatá, druhá ostane. 42 Pre­to bdej­te, lebo ne­viete, v ktorý deň príde váš Pán. 43 Uvedom­te si: keby hos­podár vedel, o ktorej nočnej stráži príde zlodej, bdel by a nedal by sa mu vlámať do domu. 44 Pre­to aj vy buďte pri­pravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenaz­dáte! Opatrný a zlý sluha45 Kto je teda ver­ným a roz­um­ným sluhom, ktorého pán ustanovil nad svojou čeľaďou, aby jej načas dával po­krm? 46 Blaho­slavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode náj­de tak robiť! 47 Veru vám hovorím, že ho ustanoví nad celým svojím majet­kom. 48 Ale ak by si ten zlý sluha po­mys­lel: Môj pán ešte ne­príde, 49 a začal by biť spolu­sluhov, jedol by a pil s opil­cami, 50 príde pán toho sluhu v deň, keď sa ani nenaz­dá, a v hodinu, o ktorej ne­vie, 51 roz­pol­tí ho a s po­kryt­cami určí mu podiel; tam bude plač a šk­rípanie zubov.

EvanjelickýMatúš24