EvanjelickýMatúš1

Matúš

Evanjelium podľa Matúša

Rodokmeň Ježiša Krista1 Rodok­meň Ježiša Kris­ta, syna Dávidov­ho, syna Ab­rahámov­ho: 2 Ab­rahám splodil Izáka, Izák splodil Jákoba, Jákob splodil Júdu a jeho bratov; 3 Júda splodil z Támary Fáresa a Záru; Fáres splodil Es­roma, Es­rom splodil Arama; 4 Aram splodil Aminadaba. Aminadab splodil Násona, Náson splodil Sal­mona; 5 Sal­mon splodil Rachaby Bóza, Bóz splodil z Ruty Obéda, Obéd splodil Jeseho; 6 Jese splodil kráľa Dávida, Dávid splodil z manžel­ky Uriášovej Šalamúna; 7 Šalamún splodil Roboáma, Roboám splodil Abiu, Abia splodil Azafa, 8 Azaf splodil Jozafáta, Jozafát splodil Joráma, Jorám splodil Oziu, 9 Ozia splodil Jóatama, Jóatam splodil Achaza, Achaz splodil Ezechiáša, 10 Ezechiáš splodil Manasesa, Manases splodil Amosa, Amos splodil Joziáša, 11 Joziáš splodil v babylon­skom zajatí Jechoniu a jeho bratov. 12 Po od­vlečení do babylon­ského zajatia Jechonia splodil Salatiela, Salatiel splodil Zorobábela; 13 Zorobábel splodil Abiuda, Abiud splodil Eliachima, Eliachim splodil Azora; 14 Azor splodil Sádoka, Sádok splodil Achima, Achim splodil Eliuda; 15 Eliud splodil Eleazara, Eleazar splodil Mát­tana, Mát­tan splodil Jákoba, 16 Jákob splodil Jozefa, muža Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, menovaný Kris­tus. 17 Všet­kých po­kolení od Ab­raháma po Dávida bolo teda š­tr­násť, od Dávida po babylon­ské zajatie š­tr­násť po­kolení, a od babylon­ského zajatia až po Kris­ta š­tr­násť po­kolení. Narodenie Ježiša Krista18 Ježiš Kris­tus narodil sa tak­to: Jeho mat­ka Mária bola za­snúbená s Jozefom, a skôr, ako sa zišli, ukázalo sa, že bola v požeh­nanom stave z Ducha Svätého. 19 Jej muž Jozef bol spravod­livý; nech­cel ju vy­staviť han­be, ale chcel ju taj­ne pre­pus­tiť. 20 Keď pre­mýšľal o tom, aj­hľa, zjavil sa mu vo sne an­jel Pánov a po­vedal: Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Mária za ženu, lebo čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. 21 Porodí syna a dáš Mu meno Ježiš; lebo On vy­slobodí svoj ľud z ich hriechov. 22 Toto všet­ko sa stalo, aby sa na­pl­nilo, čo Pán riekol ús­tami proroka: 23 Aj­hľa, pan­na počne a porodí syna a dajú Mu meno Emanuel; to v pre­klade znamená: Boh s na­mi. 24 Keď sa Jozef pre­budil zo sna, urobil, ako mu pri­kázal an­jel Pánov: prijal svoju ženu, 25 ne­ob­coval s ňou, kým ne­porodila syna, a dal Mu meno Ježiš.

EvanjelickýMatúš1