EvanjelickýMatúš19

Matúš

Evanjelium podľa Matúša

O prepúšťaní manželky1 Keď Ježiš do­hovoril, odo­bral sa z Galiley a prišiel do končín jud­ských za Jor­dánom. 2 A na­sledovali Ho veľké zá­stupy a uzdravoval ich tam. 3 Pri­stúpili k Nemu farizeji a po­kúšali Ho: Či je do­volené pre­pus­tiť manžel­ku pre akúkoľvek príčinu? 4 Od­povedal: Či ste nečítali, že Stvoriteľ stvoril ich od počiat­ku ako muža a ženu? 5 A riekol: Pre­to opus­tí človek otca i mat­ku a pri­pojí sa k manžel­ke, i budú dvaja jed­no telo, 6 takže už nie sú dve telá, ale jed­no. Čo teda Boh spojil, človek neroz­lučuj! 7 Po­vedali Mu: A tak prečo Mojžiš pri­kázal dať priepust­ný list a pre­pus­tiť [ju]? 8 Od­povedal im: Mojžiš vám do­volil pre­púšťať manžel­ky pre tvrdo­sť vášho srd­ca, ale od počiat­ku nebolo tak. 9 Hovorím vám: Kto by si pre­pus­til ženu - ak len nie pre smils­tvo - a vzal by si inú, cudzoloží [a kto si pre­pus­tenú vez­me, cudzoloží]. 10 Po­vedali Mu učeníci: Keď je to tak medzi mužom a ženou, nie je dob­ré ženiť sa! 11 Od­povedal im: Nie všet­ci chápu túto reč, ale len tí, ktorým je to dané. 12 Lebo sú ľudia ne­schop­ní manžels­tva od života mat­ky; a sú, ktorých ľudia urobili takými; a sú, ktorí sa sami urobili takými pre kráľov­stvo nebes­ké. Kto to môže po­chopiť, nech po­chopí. Ježiš - priateľ detí13 Vtedy prinášali k Nemu deti, aby kládol ruky na ne a mod­lil sa. Ale učeníci im do­hovárali. 14 Ježiš však riekol: Nechaj­te deti a neb­ráňte im pri­chádzať ku mne; lebo takých­to je kráľov­stvo nebes­ké. 15 I skladal ruky na ne a od­išiel od­tiaľ. Bohatý mládenec16 A hľa, pri­stúpil k Nemu ktosi a spýtal sa: [Dob­rý] Maj­stre, čo dob­rého robiť, aby som mohol mať večný život? 17 Od­povedal mu: Čo sa ma spytuješ o dob­rom? Jeden je dob­rý, [Boh]. A ak chceš voj­sť do života, za­chovávaj pri­kázania. 18 On sa spýtal: Ktoré? Ježiš riekol: Tieto: Nezabiješ, ne­scudzoložíš, ne­pok­rad­neš, ne­vydáš krivé svedec­tvo, 19 cti otca i mat­ku, miluj blížneho ako seba samého. 20 Mládenec Mu od­povedal: Toto všet­ko som za­chovával [od svojej mlados­ti]; čo mi ešte treba? 21 Riekol mu Ježiš: Ak chceš byť do­konalý, choď, predaj majetok, roz­daj chudob­ným a budeš mať po­klad v nebesiach; po­tom príď a na­sleduj ma! 22 Keď mládenec počul túto reč, od­išiel za­rmútený, lebo mal mnoho majet­ku. 23 Nato riekol Ježiš svojim učeníkom: Veru vám hovorím, že bohatý ťažko voj­de do nebes­kého kráľov­stva. 24 A nad­to vám hovorím: Ľahšie je ťave prej­sť uchom ih­ly, ako bohatému voj­sť do kráľov­stva nebes­kého. 25 Keď to učeníci počuli, veľmi užas­li a po­vedali: Kto teda môže byť spasený? 26 Ježiš sa za­hľadel na nich a od­povedal: U ľudí je to ne­možné, ale u Boha je všet­ko možné. 27 Vtedy Mu riekol Peter: Aj­hľa, my sme všet­ko opus­tili a na­sledovali sme Ťa; čo teda budeme mať za to? 28 Ježiš im od­povedal: Veru vám hovorím: Pri ob­novení sveta, keď Syn človeka za­sad­ne na trón svojej slávy, aj vy, ktorí ste ma na­sledovali, za­sad­nete na dvanásť trónov a budete súdiť dvanásť kmeňov iz­rael­ských. 29 A ktokoľvek opus­til domy, alebo bratov, alebo ses­try, alebo otca alebo mat­ku, [alebo ženu] alebo deti alebo pole pre moje meno, omnoho viacej do­stane a bude dedičom večného života. 30 A mnohí pr­ví budú po­sled­ní, a po­sled­ní pr­ví.

EvanjelickýMatúš19