EvanjelickýMatúš28,19

Matúš 28:19

Evanjelium podľa Matúša

Choďte teda, čiňte mi učeník­mi všet­ky národy, krs­tiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého


Verš v kontexte

18 Ježiš pri­stúpil k nim a po­vedal im: Daná je mi všet­ka moc na nebi a na zemi. 19 Choďte teda, čiňte mi učeník­mi všet­ky národy, krs­tiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého 20 a učiac ich za­chovávať všet­ko, čokoľvek som vám pri­kázal. Aj­hľa, ja som s vami po všet­ky dni, až do kon­ca sveta. [Amen].

späť na Matúš, 28

Príbuzné preklady Roháček

19 A tak iďte, čiňte učeník­mi všet­ky národy krs­tiac ich vo meno Otca i Syna i Svätého Ducha

Evanjelický

19 Choďte teda, čiňte mi učeník­mi všet­ky národy, krs­tiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého

Ekumenický

19 Choďte teda a zís­kavaj­te mi učeníkov vo všet­kých národoch a krs­tite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha

Bible21

19 Pro­to jdě­te. Získávej­te učedníky ze všech národů, křtě­te je ve jménu Otce i Syna i Du­cha svatého